forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TVLERE YEN? YAYIN STANDARDI GEL?YOR...

Aktif .

tv_adamRTÜK Ba?kan? Davut Dursun, ba?ta reklamlar olmak üzere yeni yay?n standartlar?n?n yak?nda hayata geçirilece?ini aç?klad?.

?kinci kez RTÜK ba?kanl???na seçilen Prof. Dr. Dursun, Üst Kurul'un önümüzdeki döneme yönelik çal??malar? hakk?nda Anadolu Ajans?'na aç?klamalarda bulundu.        

6112 Say?l? Yasa'n?n 3 Mart'ta yürürlü?e girmesinin ard?ndan ikincil mevzuat çal??malar?na h?z verdiklerini, bugüne kadar 6 yönetmelik haz?rlad?klar?n? ve bunlar?n yürürlü?e girdi?ini hat?rlatan Dursun, ''Bir süre önce görü?e aç?lan Yay?n Hizmeti Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik tasla?? gelen görü?ler çerçevesinde yeniden gözden geçirildi. Yönetmelik, Üst Kurul'un onay?ndan sonra önümüzdeki günlerde yürürlü?e girecek ve böylece bir anlamda yeni yay?n standartlar? hayata geçirilecek'' dedi.        

6112 Say?l? Yasa ile düzenlenen yay?nlara ili?kin hususlar?n, söz konusu yönetmelik kapsam?nda detayland?r?laca??n? ifade eden Dursun, ''Bu ba?lamda özellikle ticari ileti?ime (reklam) ili?kin önemli düzenlemeler getirilecek. Ba?ta ürün yerle?tirme olmak üzere televizyonlardaki yanl?? reklam uygulamalar? sona erecek'' diye konu?tu.        

Reklam yay?nlar?yla ilgili izleyici ?ikayetlerinin, yönetmeli?in yay?m?ndan sonra azalaca??n? vurgulayan Dursun, ?öyle devam etti:        

''Bu ba?lamda, reklam ku?aklar?n?n ba??nda veya sonunda ekrana gelen  program tan?t?mlar?na süre s?n?rlamas? getirilecek. Ayr?ca spor kar??la?malar?nda taraftarlar? b?kt?ran alt yaz? ve logo reklamlar?n?n sporcular?n ve yay?nlanan müsabakan?n görüntülerini kapatacak ?ekilde yerle?tirilmesi önlenecek.        

Yönetmeli?in yürürlü?e girmesiyle birlikte Ak?ll? ??aretler Koruyucu Sembol Sistemi ilk kez yapt?r?ma ba?lanacak. Bundan böyle 'olmas? gerekti?i' gibi uygulanacak. Ayn? ?ekilde daha önce yay?n kurulu?lar?n?n gönüllü kat?l?m?ylahayata geçirilen izleyici temsilcili?i de kurumsalla?acak.'' 

FARKLI D?L VE LEHÇELERDE YAYIN         

RTÜK Ba?kan? Dursun, daha önce ayr? bir yönetmelikle düzenlenen farkl? dil ve lehçelerde yay?nlar?n da bu kez Yay?n Hizmeti Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik kapsam?nda ele al?nd???n? kaydetti.        

Üst Kurul'un önümüzdeki dönem en önemli çal??mas?n?n say?sal karasal frekans plan? ve bu plana göre yap?lacak kanal ve frekans tahsisi olaca??na i?aret eden Dursun, frekans planlamas? için Haziran ay?nda ihaleye ç?k?ld???n? bildirdi.        

Frekans plan?n?n 2012'de haz?rlanaca??n? ve daha sonra o plana dayal? olarak tahsisin gerçekle?tirilece?ini belirten Dursun, 2 y?ll?k paralel yay?n döneminden sonra tamamen karasal say?sal televizyon yay?n?na geçilece?ini söyledi.  

?Z?NS?Z YAYINLAR VE YAYIN DENET?M?         

Dursun, ''?zinsiz yay?nlar ve yay?n denetimi'' ile ilgili soru üzerine, RTÜK'ün 6112 Say?l? Yasa kapsam?nda Türkiye'de yay?n yapan tüm radyo ve televizyon kurulu?lar?n?n yay?nlar?n? izleyip denetledi?ini, izinsiz yay?n yapan kurulu?larla ilgili de yasal süreçlerin i?letildi?ini kaydetti.        

Bu kapsamda 2010'da izinsiz yay?n yapt??? tespit edilen 44 televizyon ile 37 radyo kurulu?u hakk?nda i?lem yap?ld???n? bildiren Dursun, RTÜK'ün Ankara'daki merkezinde kurulu olan Say?sal Kay?t, Ar?iv ve Analiz Sistemi arac?l???yla ülke genelinde, Türkçe veya farkl? dil ve lehçelerde yay?n yapan radyo ve televizyon kanallar?n?n yay?nlar?n?n denetlendi?ini belirtti.        

Farkl? dil ve lehçelerde yay?n izni verilen kurulu?lar?n da dil bilen uzmanlarca düzenli olarak takip edildi?ini anlatan Dursun, ayr?ca RTÜK temsilcilikleri taraf?ndan belirlenen veya 444 1 178 RTÜK ?leti?im Hatt?, internet ve dilekçe yoluyla ?ikayet edilen yay?nlar?n merkezde görevli uzmanlarca denetlendi?ini, yay?n ihlali saptanan durumlarda Üst Kurul taraf?ndan müeyyide uyguland???n? bildirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri