forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TGC'DEN BAYRAM GAZETES?NE DESTEK

Aktif .

ET?KETLER:Bayram Gazetesi

tgclogoTGC Bayram Gazetesi'yle ilgili aç?klama yapt?:"Bayram Gazetesi'nin yeniden yay?mlanmas? konusunda görü? birli?ine var?lmas?n? bekliyoruz"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu,  ola?an toplant?da  Bayram Gazetesi’nin yeniden yay?n ya?am?na sokulmas? konusundaki çal??malar?n? bir kez daha gözden geçirdi ve konuyla ilgili aç?klama yapt?. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yapt??? aç?klamada  ?öyle denildi: 

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bayram Gazetelerinin yay?mlanmas?na dayanak sa?layan 5953 Say?l? Yasan?n ilgili maddelerinin iptali için hem l978 hem de l992 y?l?nda Anayasa Mahkemesi’nde aç?lan davalara müdahil olmu?, iptal iste?ine kar?? ç?km??t?r. 1993 y?l?nda  yasa maddesinin iptal edilmesinin ard?ndan da bayram gazetesini yay?mlama konusunu gündeminde tutmu?tur. 23 ?ubat 2001’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile Gazete Sahipleri Birli?i Yönetim Kurulu bayram gazetesi gelene?inin sürdürülmesi konusunda görü? birli?ine varm?? ve haz?rlanan ortak protokol gazete sahiplerinin imzas?na sunulmu?tur. Ancak protokolun imzalanmas? tamamlanamad??? için giri?im sonuçlanmam??t?r. Bayramda yay?nlanmayacak gazetelerle yay?nlanacak gazeteler aras?nda do?acak  haks?z rekabet ve gazete çal??anlar?na yans?yacak olumsuzluklar? yay?nlanmama nedenini olu?turmu?tur. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Bayram Gazetesi’nin yay?mlanmas? konusundaki karar?nda bir de?i?iklik bulunmamaktad?r. Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürlü?ü’nün, bayram gazetesinin yay?mlanmas?na arac?l?k etme çabalar?n? te?ekkürle kar??l?yoruz. Bayram Gazetesi’nin yeniden yay?mlanmas? konusunda görü?  birli?ine var?lmas?n? ve yay?n?n gerçekle?me a?amas?na gelinmesini beklemekte oldu?umuzu duyururuz.”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri