forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TGClNTV

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti son olarak NTV’den 70’e yak?n çal??an?n i?ten ç?kar?ld???n? belirterek “Seçim öncesi medyan?n yeniden tasarlanma al??kanl??? ne yaz?k ki yine devam ediyor” diyerek bu durumu k?nad?.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, sendikas?z, i? güvencesiz, editöryal ba??ms?zl?ktan uzak bir çal??ma biçimine mahkum edilen gazeteciler için i?ten ç?karmalar?n art?k tahammül edilemez hale geldi?ine dikkat çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bas?n aç?klamas? ?öyle:

"Kamuoyu ad?na denetleme görevini yerine getiren, halk?n do?ru ve yans?z haber alma hakk?na hizmet eden gazeteciler i?ten ç?kar?lma, siyasi bask?, dava ve cezaevi tehdidi alt?nda i?lerini yapmaya çal???yorlar. Daha önce Sabah ve Habertürk’te ya?anan i?ten ç?karmalar, NTV’den 70’e yak?n gazetecinin i?ten ç?kar?lmas?yla devam ediyor. Halk?n haber alma hakk?n?n çok daha önem kazand??? seçim öncesi bir dönemde i?ten ç?karmalar?n artmas?n? medyan?n yeniden tasarlanmas? olarak de?erlendiriyoruz. Bunun da meslekta?lar?m?za ve kamuoyuna tekrar tekrar yeniden yap?lanma olarak sunulmas?n? büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz. ??ten ç?karmalar? k?n?yor, i?verenleri ise bu kararlar?n? gözden geçirmeye davet ediyoruz. Bu durumun yeni el de?i?tiren Milliyet ve Vatan gazetelerine de yans?mamas?n? ve bu kurulu?larda çal??an meslekta?lar?m?z?n i? güvencesinin sa?lanmas?n? umut ediyoruz.”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri