forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_tiklaTürkiye'de ?nternette filtre'ye kar?? protestolar yap?l?rken ?ngiltere'de dernekler internetin filtrelenmesi için hükümeti uyard?.

 

?ngiltere'nin en büyük servis sa?lay?c?s? ?ngiliz Telekom (BT) önünde gerçekle?en protestoda göstericiler 'internette pornoyu yasakla' logolar?yla bas?na poz verdiler. Protestoya ?ngiliz Müslüman dernekleri destek gösterdi.

Önümüzdeki günlerde ?ngiliz hükümeti internet servisi sa?layan büyük firmalarla bir araya gelerek internette yap?lacak düzenlemeler konusunda kararlar alacak ancak büyük gün öncesi ?ngiliz izleyici haklar? savunucular?, hükümeti internette belli filtrelemelere gitmesi konusunda uyard?.

Türkiye'nin baz? kentlerinde 22 A?ustos'ta yürürlü?e girece?i bildirilen internet filtreleme sistemini ve uygulanmakta olan internet yasaklar?n? protesto etmek amac?yla gösteriler düzenlenirken, ?ngiliz dernekleri internette yasaklar getirilsin diye sokaklara döküldü.

Güvenli Medya Derne?i üyesi Miranda Suit, "Hükümet önümüzdeki günlerde internet sa?lay?c?larla bir araya gelerek bir toplant? gerçekle?tirecek, biz bu servis sa?lay?c?lar?na internette pornoyu yasaklamalar?n? istiyoruz, bunda belli bir k?s?tlamaya giderlerse bu çok büyük bir fark sa?lar.

Çocuklar?m?z?n gelece?i için bu uygulamalar çok önemli. Online pornografi yüzünden ingiltere de bir çok çocuk ma?dur oldu. Biz medyan?n çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sererek çocuklar?n korunmas? için çal??malarda bulunuyoruz, günümüzde internet çok kolay ula??labilir bir yerde ve 10 ya??ndaki çocuklar buna çok rahat ula?abiliyor" ifadelerine yer verdi.

Müslüman derneklerini temsilen protestoya kat?lan Dr. A. Majid Katme de "Birçok masum çocuk internetten kolayl?kla porno sitelere ula??yor. Biz bunlar? göz önünde bulundurup, önemsemeliyiz ve çocuklar?m?z? korumal?y?z. Çocuklar 6-7 ya??nda ve izlediklerinden, gördüklerinden etkilenerek ya?lar?n?n üzerinde davran?yorlar, istenmeyen hamilelikler oluyor, cinsel hastal?klar giderek yayg?nla??yor ve toplumun ahlaki de?erleri yozla??yor. Bence internetin tüm bunlar üzerinde önemli bir etkisi var ve biz bunlar? gözler önünde tutmal?y?z" aç?klamas?nda bulundu.

Muhafazakar Parti'den destek gören internet yasaklar?n?n koalisyon hükümetinin alaca?? karar? nas?l etkileyece?i önümüzdeki günlerde aç?klanacak. ?HA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri