forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

zeynep_oral?lk kez verilecek olan “Uluslararas? Bas?n Enstitüsü (IPI) Bas?n Özgürlü?ü Diyalog Ödülü” gazeteci Zeynep Oral’?n alaca?? aç?kland?.

Ödül, 14 Haziran 2011 tarihinde, IPI ?srail-Filistinli Gazeteciler Forumu münasebetiyle Avusturya Viyana’da Hofburg Saray?nda yap?lacak olan “Bas?n Özgürlü?ü için Diyalog” ödül töreninde verilecek.

Konuya ili?kin aç?klama yapan IPI Direktörü Alison Bethel McKenzie “Zeynep Oral’? ‘IPI Bas?n Özgürlü?ü Diyalog Ödülü’ alacak olan ilk ki?i olaca??n? duyurmaktan çok memnunuz.  Bas?n özgürlü?üne ve mesleklerine ba?l?l?klar? sayesinde uluslar ve/veya insanlar aras?nda diyalogun geli?mesine katk?da bulunan gazeteci ya da gazetecilere her y?l verme?i dü?ündü?ümüz bu ödüle daha lay?k ve daha uygun bir aday olamazd?” dedi.

Zeynep Oral, Yunanistan’dan Margarita Papandreou ile birlikte WINPEACE – Bar?? ?çin Kad?n ?nisiyatifi Derne?i'nin e? kurucusu. WINPEACE Yunanistan ve Türkiye’yi askeri olarak kar?? kar?? getiren Aral?k 1995 y?ll?ndaki Kardak krizinin hemen ertesinde Ocak 1996 y?l?nda kuruldu. WINPEACE amaç bildirgesinde ?u ifade yer al?yor: “Hedefimiz bölgede dayan??ma ve bar?? sa?lamakt?r. Bu bizim çocuklar?m?za ve gelece?e kar?? görevimizdir. Bilinçliyiz ve iki ülke aras?nda kök salm?? olan dostluk ve insani duygular?n geli?tirilmesine ?imdiye dek çaba gösteren çe?itli gruplar?n gayretlerine sayg? duyuyoruz. Biz birbirini tan?mak, uyumlu ili?kiler kurmak, bar??ç? fikirleri beslemek, ?iddetsiz eylemler üretmek için her iki ulusun kad?nlar?na ellerini birle?tirme ça?r?s?nda bulunuyoruz. Amac?m?z tansiyonu dü?ürmek ve kriz zamanlar?nda hükümetlerimizi bar??ç?l müdahalelerle etkilemektir.”

Zeynep Oral kimdir?

?stanbul’da do?an Zeynep Oral, Paris'te Ecole Superieure de Journalism ve Sorbonne Üniversitesi Institut des Etudes Theatrales’den mezun oldu. 1968-2001 y?llar? aras?nda Milliyet gazetesinde kö?e yazar? ve tiyatro ele?tirmeni olarak çal??t?. 1972’de Milliyet’in iki haftada bir yay?nlanan sanat ve kültür dergisi “Entelektüel Bak??”? ç?kard? ve genel yay?n yönetmenli?ini yapt?. 2001’den bu yana Cumhuriyet gazetesinde kö?e yaz?yor. K?sa öykü, ara?t?rma, biyografi, konferans gezileri de dahil 17 kitab? bulunan Oral, UNESCO’nun “Bar?? için Anneler” ve Frans?z Kültür Bakan?n?n “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” ödülleri gibi pek çok ödülün de sahibi.

“Bas?n Özgürlü?ü için Diyalog” yeme?i ve ödül töreni 14 Haziran'da saat 19.30’da Hofburg Saray?'nda ?srail – Filistinli Gazeteciler Forumu'nun resmi aç?l???nda yap?lacak.

Törene, aralar?nda Slovakya Ba?bakan? Iveta Radicova; Avusturya ?ansölye Vekili ve Avrupa ve Uluslararas? ?li?kiler Federal Bakan? Michael Spindelegger; Üçüncü Yol Partisi üyesi ve Filistin Hukuk Konseyi üyesi Hanan Ashrawi; eski ?srail Adalet Bakan? ve ?srail D?? ??leri Bakan Vekili Yossi Beilin ve UNESCO ?leti?im ve Dan??ma Genel Direktör Yard?mc? Janis Karklins'in de bulundu?u pek çok konu?mac? kat?lacak.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri