forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kanalistanbulBa?bakan Tayyip Erdo?an'?n günlerdir merak konusu olan ç?lg?n projesi dünya bas?n?nda da fla? haber oldu. Haberlerde, projenin Erdo?an'?n seçim kampanyas? vaatlerinin biri oldu?una vurgu yap?ld?.


 

??te ajanslar ve de?erlendirmeleri...

?ngiliz yay?n kurumu BBC, Ba?bakan Erdo?an’?n aç?klad??? proje için "Ç?lg?n proje, ?stanbul’a ikinci bo?az" ifadesini kulland?.

BBC haberinde, Erdo?an’?n bu kanal sayesinde bo?az trafi?inin azalaca??n? ve Bo?az’daki riskin en aza indirilece?ini savundu?unu belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, proje haberini "Türkiye, kendi Panama kanal?n? in?a edecek" ba?l???yla duyurdu.

Rus bas?n?nda yer alan haberlerde ise Kanal ?stanbul projesinin yap?m?n?n Montrö Anla?mas?’n? ihlal edip etmeyece?i sorular? ön plana ç?kar?ld?.

AFP: Ba?bakan: Türkiye ?stanbul Bo?az?'n? by-pass etmek için 150 metrelik bir su kanal? in?a etmeyi planl?yor.

Karadeniz ve Marmara Denizi aras?nda ?stanbul Bo?az?'na bir alternatif olacak kanalla ilgili olarak Erdo?an, "Panama ve Süvey? Kanal?'n? gölgede b?rakacak, yüzy?llar?n en büyük projelerinden Kanal ?stanbul için kollar? s?v?yoruz" dedi.

?ki y?lda tamamlanmas? beklenen projeyle ilgili ön incelemelere seçimlerden sonra ba?lanaca??n? belirten Erdo?an, mali konularda bir yorum yapmad?. Ba?bakan, kanal?n 40-50 kilometre uzunlu?unda, 25 kilometre derinli?inde ve 150 kilometre geni?li?inde olmas?n?n beklendi?ini belirtti.

AP: Erdo?an, 40-45 kilometre uzunlu?undaki "Kanal ?stanbul" projesinin Karadeniz'i Marmara Denizi'ne ba?layaca??n? söyledi.

Erdo?an bu yeni su yoluyla ilgili aç?klamay? 12 Haziran seçimleri için düzenledi?i kampanya kapsam?nda gerçekle?tirdi.

Dev projenin maliyetini ya da yeni su yolunun tam yerini aç?klamayan Erdo?an, projenin 2023'te tamamlanaca??n? söyledi.

"Bugün asr?n en büyük projesinin ad?m?n? att?k" diyen Erdo?an, Kanal ?stanbul'?n Panama ve Süvey? Kanallar?n? gölgede b?rakaca??n? ifade etti.

Zararl? maddelerin ?stanbul ?ehrine bir tehdit olu?turdu?unu ifade eden Erdo?an her y?l Bo?az'dan gemilerle 139 milyon ton petrol, 4 milyon ton LPG, ve 3 milyon ton kimyasal  ta??nd???n?, bunlar?n k?y?larda ya?ayan 2 milyon ki?inin hayat?n? tehlikeye att???n? ifade etti.

REUTERS: Haber ajans?n?n, Erdo?an'?n konu?mas?ndan geçti?i foto?raflar?n resim alt?nda ise, "Ba?bakan Tayyip Erdo?an genel seçimler öncesi seçim kampanyas?n?n ayaklar?ndan biri kapsam?nda ?stanbul'da dinleyicilere hitap etti" denildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri