forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Stiftung’un 13 y?ld?r düzenledi?i Yerel Medya Ödüllerini kazananlar belli oldu.

Yerel medyan?n desteklenmesi amac?yla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Stiftung’un 1998 y?l?nda ba?latt??? Yerel Medya Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 2010 y?l?ndaki yerel medya haberlerinin de?erlendirildi?i ödüllerde 6 gazeteci ödül ald?.

Yerel Medya Ödülleri Seçici Kurulu 11 Mart 2011 Cuma günü yapt??? toplant?daki de?erlendirme ile Foto?raf, Haber ve Sayfa Düzeni dallar?ndaki ödülleri belirledi.

Jüri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güne?, Milliyet Gazetesi Yazar?, TGC Bas?n Senatosu Ba?kan? Nail Güreli, Konrad Adenauer Stiftung Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Istanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Radyo-TV. Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Ne?e Kars, Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Atilla Öksüz, gazeteci Tümer Arg?n  ve  ?hlas Haber Ajans? Genel Müdürü Fevzi Kahraman’dan olu?tu. Fevzi Kahraman, Jüri Toplant?s?’na ödüllerle ilgili yapt??? de?erlendirmeyi postayla göndererek kat?ld?. Jürinin oylamas? sonucu ödülleri kazananlar ise ?öyle belirlendi:

1- Foto?raf Dal?nda; Batman’da 26 Kas?m 2010 tarihinde yay?nlanan Batman Postas? Gazetesi’nde  yer alan “Sert Müdahale” ba?l?kl? haberle ilgili “Orant?s?z Güç” ba?l?kl? haber foto?raf?, gazetecilerin çal??t??? zor ko?ullar? ve polisin demokratik hakk?n? kullanan göstericilere kar?? tutumunu illere göre de?i?tirmedi?ini göstermesi nedeniyle gazeteci Ferhat Malgir birincili?e lay?k görüldü.

** Seçici Kurul ayr?ca, 29 Aral?k 2010 tarihinde Zonguldak’ta yay?nlanan Zirve Gazetesinde   “Ya?am?n Gerçe?i”  ba?l??? ile yay?nlanan foto?rafta, çevre kirlili?ini çarp?c? bir biçimde    yans?tmas? nedeniyle gazeteci Ömer Tekcan’? mansiyona de?er gördü.

2- Sayfa Düzeni Dal?nda; 2 Kas?m 2010 tarihli Antalya Ekspres Gazetesinin sayfa düzenini yapan Ali Çal??kan yaz?lar?n ve foto?raflar?n yerle?tirilmesi, foto?raf altlar?na önem verilmesi, ana haberi ön plana ç?kartmas?, 2. ve 3. haberlerin dengeli bir biçimde da??t?lmas? nedeniyle birincilik ödülüne de?er görüldü.

** Seçici Kurul ayr?ca, 16 Ekim 2010 tarihli Giresun Ekspres gazetesi 1. sayfas?n? yapan Davut Turgay Ayar’a, sayfan?n  siyah-beyaz olmas?, dar imkânlar içinde olmas?na ra?men habercilik konusundaki çabalar? nedeniyle mansiyon verilmesine karar verdi.

3- Haber Dal?nda;

25 May?s 2010 tarihli Mersin ?mece Gazetesi’nde “Yaln?z B?rak?ld?k” ve “Nükleer Tehlike S?n?r Tan?r m??” ba?l?kl? haberiyle gazeteci Seyrani Solu?an, önemli bir çevre sorununu, sivil toplum örgütlerinin de görü?ünü alarak haber unsurlar?n? güçlü bir ?ekilde ortaya koydu?u gerekçesiyle birincili?e de?er görüldü.

** Seçici Kurul ayr?ca, Mu?’ta yay?nlanan 28 Temmuz–7 A?ustos 2010, 13–20 A?ustos 2010 ve    9-26 Ekim 2010,  tarihli Haber 49 gazetelerinde yer alan ve Türkiye için önemli bir sa?l?k konusu olan kot kumlama i?inde çal??an i?çilerinin hastal??? olan slikozis meslek hastal???n?n yerel düzeyde sorgulanmas?, çözüm önerilerini yans?tmas? ve TBMM’ye kadar olan boyutunu izlemesi nedeniyle  Emrullah Özbey’i mansiyona de?er buldu.

Ödüller 21 Nisan tarihinde ?stanbul'da Laleli'deki Crown Plaza Old City Hotel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri