forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

KARASAL YAYIN 4 YIL SONRA TAMAMEN SONA ERECEK!

Aktif .

uydu_televizyonRTÜK Ba?kanvekili Prof. Dr. ?lhan Yerlikaya, Karasal yay?nlara 4 y?l sonra son verilece?ini aç?klad?.


Yeni ?afak'a yapt??? aç?klamada, yeni yasan?n frekans ihalesi ve frekans planlamas? hakk?nda yetkiyi RTÜK’e verdi?ini söyleyen Yerlikaya, "Frekans planlamas?n?n yap?lmas? ve geçici yay?n lisans?n?n de?il art?k daimi yay?n lisans?n?n verilmesi gerçekle?ecek. Bu da yay?nc?l???n önünü açacakt?r. ?imdiye kadar yay?nc?lar?m?z hep geçici izinle çal??t?klar? için yat?r?m yapam?yor, önünü göremiyor, ne yapaca??n? bilemiyor, yeni teknolojileri yeterince takip edemiyordu" ?eklinde konu?tu.

Yeni yasayla birlikte frekans ihalesi gerçekle?ece?ini belirten Yerlikaya, bu sürecin 2 art? 2 ?eklinde olaca??n? aç?klad?. Yerlikaya bu süreci ?öyle anlatt?:

"2 y?l içinde frekans planlamas? yap?lacak ve ihale edilecek. Geriye kalan 2 y?l içindeyse hem karasal yay?nlar hem say?sal karasal yay?nlar devam edecek. Dördüncü y?l?n sonundaysa karasal yay?nlara tamamen son verilecek. Bizim amac?m?z dört y?ll?k süre içinde karasal yay?nlar?n tamam?n? ortada kald?rmak, dijital hale geçebilmek."

IPTV

RTÜK olarak yapt?klar? ve yapacaklar? yeni çal??malar? da anlatan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ba?kanvekili Prof. Dr. ?lhan Yerlikaya, IPTV ile ilerleyen zamanlarda gelecek yeni yay?nlardan bahsetti. IPTV ile dört alternatifli senaryolu dizilerin art?k izlenebilece?ini kaydeden Yerlikaya, seyircinin iste?ine ba?l? olarak dizilerin mutlu bitebilece?ini belirtti.

Yerlikaya, IPTV ile gelecek olan di?er bir yenili?in de telefon faturas?, internet faturas? ve cep telefonu faturas?n?n tek bir faturada toplanaca??n? söyledi. Türk dizilerinin adeta bir diplomasi ayg?t? haline geldi?ini belirten Yerlikaya, "20 ülkede 60’tan fazla dizimiz yay?nlan?yor. Ortado?u’da, Balkanlar’da, Avrupa’da, Orta Asya’da ve Kafkasya’da" diye konu?tu. Yerlikaya art?k dizilerin sadece reyting yapan ve para kazand?rmaktan ç?k?p Türkiye’yi tan?tan önemli bir araç haline geldi?ini kaydetti. Yerlikaya, toplumsal sorumluluk ve milli bilincin bu noktada ön plana ç?kmas? gerekti?ini söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri