forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyukTürkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilere yönelik gözalt?larla ilgili aç?klama yapt?. Cemiyet, muhalif olan her gazetecinin  “Ergekon terör örgütü üyeli?i ve halk? kin ve dü?manl??a te?vik etmek “ suçuyla gözalt?na al?nmas?n?n ülkede korku iklimini hakim k?ld???n? savundu.

Cemiyet aç?klamas?nda “Amerika’dan ileri oldu?u söylenen bas?n özgürlü?ünü mumla ar?yoruz. Gazetecilere yönelik gözalt?lar, tutuklamalar ve aç?lan davalar bu ülkede fikir suçlar?n? yeniden hortlatm??t?r ” denildi. 

Cemiyetin aç?klamas? ?öyle: 

“Türkiye’de özgür bas?n sindirilmeye çal???l?yor. 2010 y?l? gazeteciler için bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan karanl?k bir y?l oldu.  2011 y?l?n?n da 2010’dan daha kötü olaca??n?n i?aretlerini hemen görmeye ba?lad?k. Cezaevinde 60 gazeteci tutuklu, 2 bini a?k?n gazeteci yarg?lan?yor. 4 bin gazetecinin hakk?nda soru?turma yürüyor. Gazetecilere yönelik yüzlerce y?l? bulan dava ve ölüm tehditleri devam ediyor. Gazetecilerin mesle?ini yapabilir hale gelmesi için bu yasalardaki maddelerin de?i?tirilmesi ve ölüm tehditlerini yapan ki?ilerin gün ?????na ç?kar?lmas? gerekiyor. 

Bu tehditlerin kayna??n?n ortaya ç?kar?lamamas?, hükümetin durumdan rahats?zl?k duymad??? izlenimi vermekte, bas?n özgürlü?üne ve gazetecilere yönelik tehditlere seyirci kal?nd???n? dü?ündürmektedir. Gazetecilere yönelik gözalt?lar, tutuklamalar ve aç?lan davalar bu ülkede fikir suçlar?n? yeniden hortlatm??t?r. 

Geli?melerin en endi?e verici yan? ara?t?rmac? gazetecilerin özgürce görev yapmalar?n?n adeta bir kampanya halinde engellenmeye çal???lmas?d?r. Ara?t?rmac? gazetecili?inin önünün kesilmesi, alt?nda Türkiye’nin de imzas? bulundu?u Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararlar?na ayk?r?d?r. 

Halk?n do?ru ve yans?z haber alma hakk?n?n ve bas?n özgürlü?ünün korunmas? bu ülkede herkes için gereklidir. Demokrasinin tahammül etme etme sanat? oldu?unu hat?rlat?yor, gazetecilere ve halk?n gerçeklerini ö?renme hakk?na yönelik bask?lara art?k dur denilmesini istiyoruz.”


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri