forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hakan_aygun300Yeni ?afak'?n haberine göre, Soner Yalç?n'?n tutuklanmas?ndan sonra CHP'nin Halk TV'sini Odatv'ye dönü?türme projesini gazeteci Hakan Aygün devrald?. Aygün önceki gün K?l?çdaro?lu ve Baykal ile ayr? ayr? görü?erek kurulacak televizyon kanal?n?n detaylar?n? konu?tu.

Ergenekon soru?turmas? çerçevesinde gözalt?na al?nan Odatv internet sitesinin sahibi Soner Yalç?n'?n Halk TV'nin ba??na geçirmeyi dü?ündü?ü gazeteci Hakan Aygün önceki gün CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ve eski CHP lideri Deniz Baykal ile bir araya geldi.
CHP'nin Halk TV'sini sat?n alarak Odatv ismiyle yay?n yapma konusunda K?l?çdaro?lu'nu ikna eden Soner Yalç?n, hisseleri elinde bulunduran Baykal'?n vetosu ile kar??la?m??t?. K?l?çdaro?lu, Yalç?n tutuklanmas?ndan sonra grup toplant?s?nda "Soner Yalç?n'a her türlü deste?i verece?iz" dedikten sonra Halk TV için Baykal ile bir araya gelmi?ti. 40 dakikal?k görü?mede K?l?çdaro?lu, Baykal'dan Halk TV'yi Soner Yalç?n ekibine devretmesini istemi?ti. Baykal ise kanal?n 'Yeni CHP' yönetimi taraf?ndan kullan?lmas?na kar?? olmad???n? ancak Yalç?n'a devrini kabul edemeyece?ini bildirmi?ti.

VETOYU KALDIRMASINI ?STED?

Bu geli?melerin ard?ndan Yalç?n'?n Halk TV'yi almas? durumunda ba??na geçirmeyi dü?ündü?ü gazeteci Hakan Aygün'ün, önceki gün CHP lideri K?l?çdaro?lu ile bir araya geldi?i ö?renildi. Aygün daha sonra Deniz Baykal'? ziyaret ederek devir için koydu?u vetoyu kald?rmas?n? talep etti.

PROJE SEKTEYE U?RADI

CHP'nin Halk TV'sinin yerine ikame edilmek istenen "Odatv projesi" Soner Yalç?n'?n gözalt?na al?nmas? ile yar?m kalm??t?. K?l?çdaro?lu, Baykal'?n, bald?z? Acun Ak?ltopu'nun o?lu Haluk Ak?ltopu, eski CHP Sayman? Mahmut Y?ld?z ve Antalya Muratpa?a Belediye Ba?kan? Süleyman Evcilmen'de bulundu?u belirtilen Halk TV'nin hisselerini partinin yeni yönetimine yak?n isimlere devretmemesi üzerine hizmet al?m? sözle?mesini feshetmi? ve dolayl? yoldan kanal?n iflas etmesine neden olmu?tu. CHP'nin ihtiyaç duydu?u kanal? CHP Kahramanmara? Milletvekili Durdu Özpolat ve Soner Yalç?n ortakl???nda gerçekle?tirmek istiyordu. Halk TV, geçen hafta ki Baykal-K?l?çdaro?lu görü?mesinin ard?ndan müzik içerikli test yay?n?na ba?lam??t?.

CHP'den Odatv'ye destek eylemi

Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalç?n, Genel Yay?n Yönetmeni Bar?? Pehlivan ve Haber Müdürü Bar?? Terko?lu'nun tutuklanmas?, Ankara Temsilcili?i'nce, CHP'li milletvekillerinin de destek verdi?i aç?klamayla protesto edildi. U?ur Mumcu'nun öldürüldü?ü evinin önündeki parkta yap?lan aç?klamada CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Soner Yalç?n'?n haks?z ?ekilde tutukland???n?, desteklerinin sürece?ini ifade etti. CHP Manisa Milletvekili ?ahin Mengü de Türkiye'nin totaliter bir rejime do?ru h?zla yürüdü?ünü öne sürerek, yarg?n?n ba??ms?zl???n?n bitti?ini savundu. Protestoya, YARSAV Ba?kan? Ömer Faruk Emina?ao?lu da destek verdi.

http://www.yenisafak.com.tr 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri