forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kemal_kilicdaroglu_300CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, medyayla ilgili dü?üncelerini aç?klad?. CHP'nin kanal? Halk TV'nin kapat?l?p 45 çal??an?n i?siz kald??? gün K?l?çdaro?lu, tüm medya çal??anlar?n?n sendikal? olaca?? vaadinde bulundu. K?l?çdaro?lu Medya patronlar?n?n kamu ihalelerine girmelerini öngelleyeceklerini de belirtti.
CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, TOBB ETU Üniversitesi'nde ö?rencilerin sorular?n? yan?tlad?.

K?l?çdaro?lu, medyaya yönelik ?ikayetleri ortadan kald?racak çözüm önerilerinin  oldu?una i?aret ederek, ''Biz, kamu ihale yasas?n? de?i?tirerek, medya patronlar?n?n kamu ihalelerine girmelerini önleyece?iz. Kamu ile medya patronun ilgisi, ç?kar ili?kisi olmayacak. Tüm medya çal??anlar? sendikal? olacak. Muhabir, yazd??? haberin arkas?nda durabilecek. 'Benim arkamda sendika var' diyebilecek. O zaman medya halk?n gözü kula?? olur. Besleme medya grubu, iktidar?n verdi?i ihalelerle beslenen medya grubu olu?maz'' diye konu?tu.

Medyan?n ele?tiri hakk? oldu?unu vurgulayan K?l?çdaro?lu, ''Ele?tiriden korkmayaca??z, çekinmeyece?iz, sayg? duyaca??z. Niye bizi ele?tirdiniz diye dava açmayaca??z. Beni de a??r ele?tirdiler. Dava açmad?m. Niye açay?m? Madem ki ben bu ülkeyi yönetmeye aday?m, o zaman ben ele?tirilece?im. Ac?mas?zca da ele?tirilebiliriz. Ele?tiriye sayg?m?z?n olmas? laz?m. Ama iktidar bunu yapm?yor, en ufak ?eyde davalar aç?yor'' de?erlendirmesinde bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri