forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

SOSYAL MEDYA HAFTASI BU YIL ?STANBUL'DA YAPILIYOR...

Aktif .

sosyal_medyaSosyal medya üzerine yap?lan önemli bulu?malardan biri olan  Social Media Week ( Sosyal Medya Haftas? ) 7-11 ?ubat tarihleri aras?nda ?stanbul'da gerçekle?tirilecek. Yo?un ilgi gören etkinli?e 3 bin 400 ki?i kay?t yapt?rd?.

Bu etkinlik dünyan?n tam 8 ?ehrinde  e? zamanl? olarak yürütülüyor. Bu y?l organizasyona ev sahipli?i yapacak ?ehirler ?stanbul hariç, New York, San Francisco, Roma, Paris, Toronto, Sao Paulo, Londra ve Hong Kong olacak.

5 gün sürecek  etkinlik ve konferanslar?n ana konusu sosyal medyan?n toplum ve i? hayat? üzerindeki etkileri olacak.

Galatasaray, Bilgi Üniversiteleri, Nublu ve Blogger ev sahipli?i yapaca?? etkinlikte sosyal medyada etkin yöneticilerini, bu alana kafa yoran profesörleri, facebook'tan uluslararas? temsilcileri, ek?i sözlük yazarlar?n? dinleme f?rsat? yakalanacak.

Kat?l?m?n ücretsiz olaca?? "Hafta"da;

Türkiye'deki sosyal medya uygulamalar? ve sosyal medya trendleri

Sosyal medyada pazarlama ve ileti?im

Sosyal medyan?n medyay? demokratikle?tirmesi sonucu de?i?en ülke tan?t?mlar? ve di?er f?rsatlar

Sosyal medyay? kullanarak modac? olunabilir mi?

Mobil Sosyal A?larda Kullan?c? Deneyimi

Yeni Medyada Nefret Söylemi Niçin Önemli ve Bu Konuda Neden Fark?ndal?k Bilinci Kazanmal?? sivil Toplum Kurulu?lar?(STK’lar) ne yapabilir

Bilimsel, kültürel ve popüler yönleriyle dijital ?nsan

Sosyal Medyada Muhalefet Mümkün mü?

Sosyal Medyan?n Karanl?k Yüzü

Sporda sosyal medyan?n yaratt??? f?rsatlar?n ve tehlikelerin s?n?r?n? çizmek ve önümüzdeki dönemde nelere kadir olabilece?i üzerine fikir yürütmek ve sosyal medya kullan?c?lar?na bu konuda bir kullan?m k?lavuzu sunabilmek

Klasik gazetecilik gelecegini yitirdi mi yoksa gazetecilik asla ölmeyecek mi?

Kolektif Ak?ldan Sosyal Medyaya

Türkiye'de Kat?l?mc? Kültürün Geli?me Halleri

Sosyal Medya ve De?i?en Tüketici Davran??lar?

?nternet kitlesinin Sosyal Medya’ya yo?un göçü ile birlikte de?i?en tüketici kavram?, yeni ticaret yöntemleri ve mü?teri ili?kileri yönetimi gibi konular?n ele al?naca?? bu oturumda tüketici trendleri

Markalar için iyi bir hikâyenin nas?l yaz?lmas? gerekti?i ve bu hikâyenin nas?l da??t?labilece?i

Medyanet ile Facebook ve Ek?i Sözlük kullan?m? üzerine sohbetler

Web 2.0 uygulamalar?n?n ortaya ç?kard??? yasal sorunlar, yasal çözüm önerileri ve bili?im hukuku mevzuatlar?nda yer alan hükümler, uluslararas? yakla??mlar

"Bu yeni mecrada yeni anlam?yla yarat?c?l?k nedir?”, “Neden yarat?c? de?iliz?”, “Nas?l daha yarat?c? olabiliriz?” gibi konular tart???lacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri