forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Abdi ?pekçi
Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ve ba?yazar?yken, 1979 y?l?nda u?rad??? silahl? sald?r? sonucu ya?am?n? yitiren Abdi ?pekçi, ölümünün 32. y?l?nda Zincirlikuyu Mezarl???’ndaki mezar? ba??nda an?ld?.

Törende konu?an Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ba?kan? Orhan Erinç, Abdi ?pekçi’yi bir kez daha sayg?, sevgi ve özlemle and?klar?n? söyledi.

Erinç, gazetecilerin örgütlenmesi ve bas?n yay?n meslek ilkelerinin ya?ama geçirilmesi konusunda büyük emek veren ?pekçi’nin, pek çok sendika ve cemiyette üst düzey sorumluluklar ald???n? ve toplu sözle?melerin ilk imzalan???na öncülük etti?ini belirtti.

1979 y?l?nda öldürülen Abdi ?pekçi’nin, öldürülen 14. gazeteci oldu?unu belirten Orhan Erinç, "Yani 70 y?lda 14 gazeteci kaybetmi?tik. 1979’dan bu yana geçen 32 y?lda 49 meslekta??m?z?, ayn? a?a??l?k sald?r?lar sonucunda kaybettik. O zaman, sadece tetikçinin yakalanmas?yla yetinmeyip, arkas?ndaki güçlere de ula?ma olana?? bulabilseydik, daha sonra aram?zdan al?nan Ahmet Taner K??lal?, U?ur Mumcu gibi meslekta?lar?m?z? da kaybetmeyebilirdik" dedi.

Geçen 32 y?ll?k süreçte tetikçinin arkas?ndaki karanl?k güçlerin bulunamad???na dikkat çeken Erinç, "Duydu?umuz h?nc?, k?zg?nl??? bugün burada bir kez daha yineliyoruz ve zaman a??m?n?n arkas?na saklanan karanl?k güçlerin, hiç olmazsa gazetecilik çabalar?yla ortaya ç?kar?lmas? konusunda meslekta?lar?m?z?n da katk?lar?n? bekliyoruz" diye konu?tu.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri