forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Son günlerde medyada ya?anan i?ten ç?karmalar ve CHP'li Hur?it Güne?'in sözleriyle ilgili meslek örgütleri ortak bir aç?klama yay?nlad?lar. Aç?klamada, gazetecilerin i?siz kalmas?ndan duyulan kayg? hat?rlat?l?rken. Hur?it Güne?'in 'Ak Parti'ye bir gazeteciyi casus olarak yollad?m' ?eklindeki aç?klamas?na da tepki gösterildi...

11 meslek örgütünden yap?lan ortak aç?klama ?öyle...


Ne yaz?k ki, her yeni y?l biz gazeteciler için bir eskisini arat?r olmaya ba?lad?. Son 10 y?lda, tekrar tekrar ya?ad???m?z ve art?k görmek istemedi?imiz geni? çapl? i?ten ç?karmalar, 2011 y?l?nda da gazetecilerim kabusu olmay? sürdürüyor.

Habertürk ile ATV-Sabah grubunda çok say?da meslekta??m?z i?ten ç?kar?lmaya ba?land?. Daha fazlas?n?n i?ten ç?kar?laca?? söylentisi medya kurumlar?n?n koridorlar?nda bir hayalet dola??yor. Yüzlerce gazetecinin i?sizli?e mahkum edildi?i günleri, aylar?, y?llar? “kara” s?fat?yla anmaya ba?lad?k ve yüzden fazla meslekta??m?z?n i?ten ç?kar?ld???n? ö?rendi?i geçen gün de “Kara Çar?amba”m?z oldu.

?? güvencesinden yoksun bas?n çal??anlar?, siyasal ve ekonomik güç çevrelerinin bask?lar?na aç?k hale geliyorlar. Bu durum, yaln?zca gazetecilere dönük bireysel bir tehdit de?il, ayn? zamanda demokratik sistemin i?leyi?ine dönük bir tehdittir.

Gazetecilik do?ruyu söyleme mesle?idir ve demokrasiler ancak vatanda?lar?n do?rular? bilebildi?i ortamlarda i?leyebilir. ??sizlik tehdidi, siyasal ve ekonomik bask?larla gazeteciler için do?ruyu söylemenin bir “kahramanl?k” haline getirildi?i toplumlar demokrasi nitelemesini hak edemezler.

AKP iktidar?n?n gazetecilere, gazetecilerin örgütlenmelerine ve örgütlü mücadeleye dönük bask?lar?na her gün bir yenisi ekleniyor. TRT’de ya?ananlar?n; usulsüzlüklerin, kadrola?man?n ve yanda?l???n kamuoyuna aktar?lmas?nda önemli bir görev üstlenen Haber-Sen yönetici ve üyeleri hedef haline getirildiler. Haber-Sen yöneticilerinin i?ten at?labilmesi için çirkin tezgahlar ve provokatif eylemler düzenlenmeye ba?lad?.

Son olarak, Haber-Sen yöneticisi Osman Köse yalanc? ?ahitlerin ifadelerine dayan?larak Mersin’e sürgün edildi. Bu sürgün karar?n?n yarg?dan dönece?ine inan?yor, Köse ile dayan??ma içinde oldu?umuzu belirtmek istiyoruz.

Bizler iktidar?n ve patronaj?n bask?lar?na kar?? mesle?in onurunu korumaya çal???rken, bir ana muhalefet partisi yöneticisinin sözleri ile de zan alt?nda kald?k. CHP MYK üyesi Hur?it Güne? “bir gazeteci dostunu” içerden bilgi getirmesi için AKP Genel Merkezi’ne gönderdi?ini söyleyerek, tüm gazetecilerin “casusluk” gibi mesleki de?erlerle asla ba?da?mayacak bir itham?n hedefi haline getirdi.

Say?n Güne?’i, iddias? do?ruysa, “gazeteci dostunu” derhal aç?klamaya ve bu mesle?in onurlu, cefakar emekçilerini zan alt?nda b?rakmamaya ça??r?yoruz.

?ktidara ve TRT yönetimine, bas?n emekçilerine dönük bask?lar?n kimseye yarar getirmedi?ini an?msatmak istiyoruz.

So?uk k?? günlerinde çal??anlar?n? kap? önüne koyan medya patronlar?na vicdanl? olmay? an?msatmak bir i?e yarar m?, bilmiyoruz.

??ten at?lan ve her gün i?ten at?lma endi?esiyle ya?ayan meslekta?lar?m?za da bir sözümüz var: Bütün bu bask? ve y?ld?rma ko?ullar?na kar?? tek güvencemiz örgütlü gücümüzdür.

G-9 GAZETEC? ÖRGÜTLER? PLATFORMU

Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ)  Türkiye Temsilcili?i
Bas?n Yay?n ve ?leti?im Emekçileri Sendikas? (Haber-Sen)
Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD)
Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD)
Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD)
Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD)
Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD)
Türkiye Foto Muhabirleri Derne?i (TFMD)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilcili?i
Türkiye Gazeteciler Sendikas?  (TGS)
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne?i (TURÇEV)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri