forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep_tayyip_buyukAlkol yasas? yüzünden medyada yap?lan tart??malara tepki gösteren Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 8 y?ld?r kimsenin ne içti?ine ne yapt???na kar??mad?klar?n? söyledi.  Erdo?an, Oktay Ek?i'nin CHP'ye kat?lmas?n?, ele?tirdi.


Erdo?an, partisinin genel merkezinde düzenlenen Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? toplant?s?nda bir konu?ma yapt?.

Erdo?an'?n konu?mas?ndan sat?r ba?lar?...


PROPAGANDA TEZGAHI

Seçimler yakla?t?kça bir kara propaganda tezgaha sürülüyor. Hükümet aleyhine dönü?türülen meselleri önceki seçim döneleriyle kar??la?t?r?n tamam?n?n ayn? oldu?unu göreceksiniz.

Son zamanlarda, heykel, alkol yasas? ve RTÜK'ün uygulamalar? üzerinden bizi a??r bir dille ele?tiriyorlar. Yönlendiren man?etler at?yorlar....

Herkesin ya?am tarz?na sayg?l?y?z. Kimsenin giyim ku?am?na, yeme-içmesine, inanc?na, ibadetine k?s?tlama getirmeyen, tam tersine bu noktada en geni? özgürlükleri savunan ve bunun gereklerini yerine getiren bir partiyiz.

Ak Parti muhafazakar ve demokrat partidir. Bizim için aile, tarih ve tarihi ?ahsiyetler son derece önemlidir. Köksüz bir devlet de?iliz.

AKSIRINCAYA TIKSIRINCAYA KADAR ?Ç?YORLAR

Marjinal meseleler resim sorunu haline getiriliyor. 8 y?ld?r hangi özgürlü?ü k?s?tlad?k. Herkes istedi?i gibi e?leniyor. ?çiyor. Kim ne kadar ?arap içiyormu?, viski tüketiyor, bir içiyor kime ne? Afedersiniz aks?r?ncaya, t?ks?r?ncaya kadar içiyorlar.

OKTAY EK?? ELE?T?R?S?

Sen bu ülkenin ba?bakan?na, bakanlar?na kö?esinden en a??r hakaretleri, küfürleri eden adama partinin rozetini takacaks?n, sonra da özgürlüklerden bahsedeceksin.

Yanda? medya diyeceksin, canda? medyan?n tüm mensuplar?n? partine davet edeceksin. Sevsinler seni...

Ba?bakanlara, bakanlara yay?nlar? durdurma cezas? 1994 y?l?nda CHP'nin düzenlemesi ile getirildi. Say?n Genel Ba?kan kendi partisinin getirdi?i yasadan habersiz.

Yüzün k?zarmas? edeptendir. Utanmak edeptendir. Edebin rafa kald?r?ld??? bir muhalefetle kar?? kar??yay?z. Art?k sivil muhalefetinde edebi kaybetti?i bir dönemdeyiz. Birileri bu topluma y?llarca tepeden bakt?lar. Tarihi bunlar bilirler, bilim bunlar?n tekelindedir.  Birtek bunlar incelikten, müzikten, mimariden, heykel ve resimden birtek bunlar anlar.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri