forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK yasas?
TBMM Genel Kurulunda RTÜK yasas?n?n tümü üzerinde Hükümet ad?na söz alan Bülent Ar?nç yeni RTÜK yasas?yla ilgili bilgiler verdi...  

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, kamuoyunda ''RTÜK Yasa Tasar?s?'' olarak olarak bilinen ''Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s?'' ile yetki karga?as?n? ortadan kald?rmaya, RTÜK'ü daha etkin k?lmaya çal??t?klar?n?, say?sal yay?nc?l??a geçi?in hukuksal altyap?s?n?n olu?turulmas? için çaba sarf ettiklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görü?ülen tasar?n?n tümü üzerinde hükümet ad?na söz alan Ar?nç, konuyla ilgili kanunun 16 y?l önce ç?kar?ld???n? an?msatt?. Anayasa Mahkemesi'nin yasan?n baz? hükümlerini iptal etmesi, yay?n teknolojisinin h?zla de?i?mesi ve AB müktesebat?na uyumun yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç do?urdu?unu kaydeden Ar?nç, ilgili sivil toplumsal kurulu?lar?n?n da kat?l?m?yla yakla??k 1 y?ld?r tasar? üzerinde çal??t?klar?n? ifade etti.


Tasar?n?n önemli bir bo?lu?u dolduraca??n? belirten Ar?nç, sektörün sorunlar?na çözüm bulmak istediklerini kaydetti.
Ar?nç, yetki karma?as?n? ortadan kald?rd?klar?n?, yay?n denetimi konusunda RTÜK'ü daha etkin k?lmaya, yay?n sektöründe rekabeti art?rmaya çal??t?klar?n? ifade etti. Say?sal yay?nc?l??a geçi?in hukuksal altyap?s?n?n olu?turulmas? için çaba sarf ettiklerini kaydeden Ar?nç, ?öyle devam etti:
''Yapaca??m?z bir i? de 16 senedir yap?lamayan bir konudur. O da karasal ortamda yay?n lisanslar?n?n verilmesidir. Maalesef bugüne kadar yay?n kurulu?lar?n?n lisanslanmas? bir türlü sa?lanamad? ve buna ba?l? olarak lisans ücretleri ve tahsis edilen kanal ve frekanslar?n kullan?m ücretleri tahsil edilemedi. Bunun art?k düzenlenmesi gerekir.
Say?sal yay?nc?l??a geçi?i mutlaka gerçekle?tirmeliyiz. Art?k dünya ile paralel olarak karasal say?sal yay?nc?l??a sorunsuz geçmek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede geçici düzenleme ile bir y?ll?k süre içerisinde say?sal frekans ihalesi ve tahsislerin yap?lmas?n?, tahsis tarihinden itibaren 3 y?l süreyle de analog televizyon ve say?sal televizyon yay?nlar?n?n paralel olarak sürdürülmesini öngörüyoruz.''
Medya sahipli?i ve yabanc? sermaye konusunun da yeniden düzenlendi?ini belirten Ar?nç, radyo ve televizyon sahipli?i ile ilgili s?n?rlamalar?n daralt?larak, netle?tirildi?ini, tekelle?meyi engellemek üzere karasal ortamda en fazla 4 kurulu?un ortak olmas?n?n öngörüldü?ünü anlatt?.

 ''YABANCI SERMAYE ORANI YÜZDE 50...''

Ar?nç, yay?n kurulu?lar?n?n yabanc? sermaye oran?n?n da yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi?ini kaydetti.
TRT yay?nlar?n?n da RTÜK denetimine al?nd???n? bildiren Ar?nç, tasar? ile IP TV ve HD TV gibi yeni yay?n teknolojileri ile ilgili belirsizliklerin ortadan kald?r?ld???n? dile getirdi.
Reyting ölçümleri yapacak ?irketlerin RTÜK'ten izin alaca??n?, ?irketlerin ölçümlerinin denetlenece?ini anlatan Ar?nç, yay?n ilkelerinin AB mevzuat?na göre yeniden düzenlendi?ini kaydetti.
Ar?nç, cevap ve düzeltme hakk?n?n da yeniden düzenledi?ini, ilgili tarafa mahkemeye ba?vurmadan önce yay?n kurulu?undan cevap ve düzeltme hakk?n?n kulland?r?lmas?n?n istenmesi hakk?n?n sa?land???n? dile getirdi.
Yay?n kurulu?lar?n?n reklam beyanlar?ndan al?nan yüzde 5 RTÜK pay?n?n yüzde 3'e dü?ürüldü?ünü belirten Ar?nç, müeyyide sisteminin de yeniden düzenlendi?ini kaydetti. Kademeli müeyyide sisteminin mevcut oldu?unu an?msatan Ar?nç, ''Oysa vahim pek çok konuda bu s?ray? takip etti?iniz zaman ve yarg? sürecini de hesaplad???n?zda maalesef dizi bittikten aylarca, belki birkaç y?l sonra bu konu gündeme gelebilmektedir. Tasar? ile kademeli müeyyide sisteminden vazgeçilerek, yay?n ilkeleri toplumsal etkileri ve sonuçlar? bak?m?ndan s?n?fland?r?lm?? ve buna göre idari yapt?r?m öngörülmü?tür. ?hlalin niteli?ine göre RTÜK idari para cezas? ile birlikte idari tedbir niteli?inde program durdurma müeyyidesi de uygulayabilecektir'' dedi. Ar?nç, kurulu?lar?n gelirine orant?l? idari para cezas? öngörülerek, ceza adaletinin de sa?land???n? ifade etti.

-''DO?RUDAN BA?LI B?R KURUM DE??L''-

RTÜK ile ili?kisinin ''ilgili bakan'' s?fat?yla oldu?unu belirten Ar?nç, ''Bana do?rudan ba?l? bir kurum de?ildir'' dedi.
Bir RTÜK üyesi hakk?nda geçmi?ten beri çok ?ey yaz?l?p söylendi?ini belirten Ar?nç, üyelerin teminat alt?nda oldu?unu, görevden alman?n RTÜK'ün yetkisinde oldu?unu kaydetti.
Ar?nç, ''Bakan olarak veya hükümet olarak ?u veya bu ki?i hakk?nda görevden almak veya göreve getirmek gibi bir yetkimiz bulunmamaktad?r'' dedi.
RTÜK üyelerinin TBMM'de grubu bulunan partilerin oy oranlar?na göre tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde TBMM taraf?ndan seçildiklerini an?msatan Ar?nç, ''Bu yöntem ele?tirilebilir, ama bu Anayasa de?i?ikli?i ile ortaya konulabilecek bir konudur'' diye konu?tu.
Ar?nç, tasar?ya göre, hükümet veya bakan?n yay?n durdurabilece?ine yönelik ele?tirileri yan?tlarken de tasar?daki ilgili maddeleri okudu. Söz konusu hükümlerin pek çok Avrupa ülkesinde bulundu?unu, ola?anüstü durumlar için yetki verildi?ini kaydeden Ar?nç, durdurma karar?na kar?? Dan??taya gidilebilece?ini, Dan??tay?n 48 saat içinde karar vermesinin öngörüldü?ünü anlatt?. Ar?nç, ''Dolay?s?yla hukuka ayk?r? bir düzenleme oldu?u kanaatinde de?ilim'' dedi.

-''BDP GRUBUNA HAZ?NE'DEN YARDIM VER?LMES?N? UYGUN BULUYORUM''-

Milletvekillerinin sorular?n? da yan?tlayan Ar?nç, tasar?da, Türkçe'nin kullan?m?, grameri, lehçesi, ?ivesinin korunmas? ve özen gösterilmesi konusunda çok önemli maddeler bulundu?unu belirtti.
Televizyon ve radyolar?n helal kaynaklar?n?n reklam gelirleri oldu?unu, bu nedenle reklam gelirlerini art?rmaya çal??acaklar?n? kaydeden Ar?nç, ''Biz, Üst Kurul paylar?n?n yüzde 5'ten yüzde 3'e indirilmesini öngörürken onlara yeni bir alan açt???m?z?n fark?nday?z'' dedi.


Ar?nç, vergi indirimi, SSK borcu veya elektrik indirimi konusunda yerel televizyonlara indirim yapmay? dü?ünmediklerini, herhangi bir haz?rl?klar? bulunmad???n? söyledi.
Uydu lisans? konusunda yüksek olan rakam? asgari düzeye indirme konusunda çal??malar? oldu?unu belirten Ar?nç, yeni rakam?n en k?sa zamanda aç?klanmas?n? ümit etti?ini ifade etti.


Siyasi reklama eskiden de yasak veya k?s?tlama olmad???na dikkati çeken Ar?nç, tasar?da bunu serbest b?rakan bir düzenleme yap?ld???n? belirtti.
 Siyasi partilerin seçimlerde çok büyük masraflar yapt???n? ifade eden Ar?nç, sadece BDP'nin Hazine yard?m? alamad???n? kaydetti. Ar?nç, ''Burada bir haks?zl?k ya da ayr?mc?l?k söz konusu olsa bunu BDP'nin dile getirmesi gerekir. Nitekim getiriyorlar da. ?ahsi dü?üncemi ifade edeyim; BDP Grubuna Hazine'den yard?m verilmesini uygun buluyorum'' dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri