forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NTERNET VE YEN? MEDYA HER BOYUTLARIYLA ?NET-TR KONFERANSINDA TARTI?ILACAK...

Aktif .

inet_trTürkiye’de ?nternet ile ilgili gruplar? bir araya getirerek ?nternet’i tüm boyutlar?yla tan?tmak, geli?tirmek, tart??mak, ?nternet teknolojileri arac?l??? ile toplumsal verimlili?i art?rmak ve toplumun dikkatini olabildi?ince bu yöne çekmek amaçlar?yla, 1995?den beri her y?l yap?lan inet-tr konferans? bu y?l 2-4 Aral?k 2010 tarihlerinde ?Tܒde gerçekle?ecek.

Prof. Dr. Muhammed ?ahin’in Onursal Ba?kan? oldu?u konferansa bildiri sunma, e?itim semineri verme ve tart??ma grubu/aç?k oturum düzenleme ?eklinde aktif kat?l?m davet ediliyor.

?net-tr 2010 Konferans?’na say?l? gün kald?. ?TU Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konferans için son haz?rl?klar tamamlan?yor. Bu y?l “Mobil Ya?am”, “Sosyal A?lar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “?nternet ve Demokrasi” ve “?nternet yasaklar?” konular?n?n tart???laca?? konferansa kat?l?m kay?t olan dinleyicilere aç?k ve ücretsiz.

Akademik çal??anlar, bili?im firmalar?ndan temsilciler, sektör uzmanlar?, dü?ünce önderleri ve üniversite ö?rencilerinin kat?laca?? konferansa kayd?n?z? online olarak yapabilirsiniz. Siz de hemen kay?t formunu doldurun ve hayat?m?z? ?ekillendiren internet dünyas?n? ile ilgili bu konferansta yerinizi al?n.

http://inet-tr.org.tr/

Paneller:

2 Aralik 2010- Per?embe

?nternet Sansürü
Yönetici: Özgür Uçkan, Bilgi Üniversitesi
Umit K?vanç, Gazeteci;
Ebru Baranseli,Sansüre Sansür
Av. Ba?ak Pürüt, Ek?iSözlük
Av. Erhan Horasan
Davetli: BTK, Internet Kurulu

Internet ve Demokrasi: Daha Saydam ve Kat?l?mc? bir Demokrasi için Ne Yapmal? ?
Yönetici: Haluk ?ahin,
Utku Çak?rözer, Cumhuriyet Gazetesi
Mehveç Evin, Milliyet
Osman Ç??kunoglu, CHP
Hüseyin Mert, DSP
Parti Temsilcileri

Telekom ve Internet Sektöründe Serbestle?menin Neresindeyiz ?
Yönetici: Refik Arkut, Galatasaray Ü./Serbest Dan??man
Kerem Alk?n, MOBILSAD,
Tanju Erkoç, TELKODER,
Füsun Sarp Nebil, TID
F. Tolga Yalç?n, BTK

3 Aral?k 2010 – Cuma

Uzaktan E?itim Çal??tay?
Tüm gün sürecek bu çal??tay YÖK, Ulakbim ve 40 kadar Üniversitenin Yöneticileri
ve Teknik elemanlar?n kat?lmas? bekleniyor.
Düzenliyenler:
Ali Ekrem Özkul, YÖK/Anadolu Ü.
Serkan Orcan, Ulakbim
M. Akgül, inet-tr,
Alper Cihan, ?stanbul Ü.
Kür?at Ça??lay, ODTÜ
C. Hakan Ayd?n, Anadolu U.
Ayd?n Kolat, TBV

Nefret Söylemi – Bildirili Panel
Yönetici: Mutlu Binark, Ba?kent Ü.
Nefret Söylemi ve Yeni Medya, I??k Bar?? Fidaner
Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortam?nda Dola??ma Girmesi ve Türetilmesi,
Mutlu Binark
Okur Yorumlar?nda Üretilen Nefret Söylemi, ?lden Dirini
Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dola??ma Sokulmas?, Eser Aygül
Video Payla??m A?lar?nda Üretilen Nefret Söylemi, Tu?rul Çomu
Dijital Oyunlarda Cinsiyetçilik, Günseli Bayraktutan Sütçü
Çevrimiçi Spor Ortamlar?nda Nefret Söylemi, Altu? Ak?n
?nternet’te Nefret Söylemi ve Kar?? Örgütlenmeler, Burak Do?u
Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu, Ay?e Kaymak

e-Kitap Yay?nc?l???: Fikri Haklar?n Korunmas?, e-Kitaplar?n da??t?m ve sat??,
e-Kitap formatlar? ve güvenlik, e-Kitap okuyucu cihazlar?, Ba?ar? örnekleri
Rifat Çölkesen, Beykent Ü./Papatya Yay?nc?l?k
Osman Aliefendio?l?, Beykent Ü.
Sehban Kartal, ?stanbul Ü.
Yasin Kaplan, Doruknet

Yeni Medyada alternatif emek ve örgütlenme dinamikleri
Asli Telli Aydemir, ?stanbul ?ehir Ü.
Erkan Saka, Bilgi Ü.
Ali R?za Kele?, Alternatif Bilisim
Elvan Demircio?lu, Tez-koop 5 no’lu sube

Kripto Yönetmeli?i
Yönetici: Özgür Uçkan, Bilgi Ü.
Albert Levi, Sabanc? Ü.
Fatih Özavc?, LKD
Yaman Akdeniz, Bilgi Ü./Cyber-Law.org
?eref Sa??ro?lu, Bilgi Güvenli?i Derne?i
Muzaffer Y?ld?r?m, Bili?im Güvenli?i Derne?i
Yunus ?uay?p Çetin, BTK

DNS Yönetmeli?i
Yönetici: Av. Gökhan Ahi
Mahire Akta?, BTK
Attila Özgit, ODTU
Devrim Demirel,
Av. Ali Osman Özdilek
At?f Ünald?,
Engür Pi?irici

4 Aral?k Cumartesi

”Yeni Medya; Yeni Firsatlar Yeni Meslekler”
Ismail Hakki Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
Dr. Murat Akser, ”
Mithat Bereket, Pusula Haber programi

Türkiye’de IPTV: sektördeki son geli?meler
Taha Yücel, RTÜK;
At?f Ünald?, IPTV Derne?i;
Metin Salt, VESTEL;
Murad Önol, Protek

Sosyal Medya ve ?nternet Reklamc?l???
Yönetici: Ebru Baranseli,
Devlet?ah Özcan,
Alem?ah Öztürk,
Özgür Alaz,
Burak Demir,
Yakup Bayrak,
Deniz Coskun

Bulut Bili?im ve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri
D.Cenk Erdil, Bilgi Ü.
Koray ?nçki, TUBITAK BILGEM BTE
Yakup Korkmaz TUBITAK BILGEM UEAKE
K?vanç Uslu, IBM

Online ?tibar Yönetimi ve Sosyal Medya
Orhan Samast, Forsnet
At?f Ünald?, IPTV Dernegi
Ayd?n Sün, Bilgiodas?
Idil Buse Kök, Dericioglu & Ya?ar Hukuk Bürosu

———————

Seminerler:

67 Kampüste Etkin Web Geli?tirme Rehberi Veli Akçakaya
68 Android Üzerinde Uygulama Geli?tirmeye Giri? – Seminer Ahmet O?uz Mermerkaya
71 Drupal ?çerik Yönetim Sistem Tugay ?ltu?
72 ?nternet Uygulamalar?nda Özgür Yaz?l?mlar?n Yeri Mahir B. A?ut
73 LKD kendi ilac?n? kullan?yor: Tuxweet, Track, Wiki … Emre Ery?lmaz
75 Ters Kod Mühendisli?i:”Web Tabanl? Flash Oyunlar?n?n Zaafiyet Yönünden incelenmesi
Engür Pi?irici
35 ?nteraktif anlat?larda güncel yakla??mlar ve interaktif anlat? geli?tirme yaz?l?mlar?na bir örnek: ASB Tonguç ?brahim Sezen
57 Benim Casus Program?m, Seninkini Döver! – Seminer Faruk Kekevi
25 GWT ile Web uygulamalar? – Seminer Mesut Can Gürle
40 Bir Türkiye Parodisi – Telekulak II: ?llegal GSM Dinlemeleri R. Engür P???R?C?
41 Malware Taxonomy II:Attackware R. Engür P???R?C?
64 Pardus Kullanmaya Nas?l Ba?layabilirim Necdet Yücel

———————-

Bildiriler

2 ?nternetin Gelece?ine Mant?ksal Yakla??mlar: Marro.ws Ali R?za Babao?lan
3 Günümüzde Online Pazarlama Mustafa ?çil
4 ?nternet Deneyiminin E-ö?renme Tutumlar?na Etkisi Hasan ÖZGÜR
6 Avrupa Birli?i Güvenli ?nternet Program? Yüksel SAMAST
7 Ö?rencilerin E?itimde ?nternet Kullan?m?: Ankara Üniversitesi Örne?i Özlem Bayram
8 Bilgi Tarlas?nda May?n Temizli?i: Bili?im ?nnovasyonunda Demokratikle?me ve Aç?k ?nnovasyonun Geli?imi Mehmet Gençer
9 IPTV ve Telif Haklar? Serpil Karl?da?
10 Sosyal A?lar?n E?itim Amaçl? Kullan?m? Yasemin Gülbahar
11 ?nternet alan ad? uyu?mazl?klar? ve çözüm yollar? Dilek ÜSTÜN EKD?AL
13 Hayat Bilgisi Veritaban? Kullan?larak Otomatik Cümle Üretimi Mehmet Fatih Amasyal?
16 Netsosyal: A?lara Tak?lan Sosyalli?imiz Ahmet Baytak
20 SOSYAL A?LAR ANAL?Z? ?LE B?L?MSEL ÇEVREN?N A? YAPISININ ÇÖZÜMLENMES?:
NANOTEKNOLOJI TÜRK?YE ÖRNE?? Hamid Dervi?
26 B?L???M TEKNOLOJ?LER?NE PEDAGOJ?K B?R YAKLA?IM MEHMET AKSÜT
27 Anglosakson ve Türk Hukukunda ?nternette Onur K?r?c? Yay?nlar Feridun N?ZAM
28 ?leti?im Fakültesi Ö?rencilerinin Sosyal Medyay? Kullan?m DüzeyleriMurad Karaduman
29 Marka Konumland?rmada ?nternet Reklamc?l??? (Antalya ?li Eczac? Odas? internet sayfas? reklamlar?n?n etkilili?i analizi) Nurettin Mert BATU
30 ?nternet Vas?tas?yla Medya Yazar? Olabilmek: Türkiye?deki Weblog Yazarlar? Üzerine Bir Ara?t?rma Asl? Sezgin
31 Sosyal A?larda Online Kimlikler: Facebook Profil ?ncelemesi Sibel Karaduman
32 Avrupa Birli?i Yolundaki Türkiye?de ?nternet Teknolojilerinin Bilgi Toplumu Hedefine Katk?s?: Yeni Ticaret Kanunu Örne?i Ali Haydar Do?u
33 Belediye Yönetimne Kat?l?m arac? olarak Sosyal A?lar: Kent Konseyi Gençlik
Meclisi Facebbok Kullan?m ara?t?rmas? Levent Memi?
36 Uzaktan Egitimde Bilgi Sistemi M Akcay
34 RTÜK Çocuk Sitesi’nin Medya Okuryazarl??? Ba?lam?nda ?ncelenmesi Z. ?nci Karabacak
37 Bir ?nternet Teknolojisi Ürünün Do?u?u ve Sansürlerden Dolay? Engellenmesi
Selçuk Burak Ha??lo?lu
38 Yurtta?, e-devlet, e-dönü?üm: UYAP Örne?inde Bir De?erlendirme Tu?ba Asrak Hasdemir
39 Sosyal A?larda Özel Hayat ve Gizlili?in Korunmas? Ceren Ünal
42 Anketten Foruma, Forumdan Bloga? Güray YILDIRIM
43 Bili?im E?itimi ile Kalk?nma (ICT4D): Bili?imde Genç Hareket Projesi Örne?i
EV?N M. TAS
44 ?nternet Yöneti?imi: Aktörler, Konular ve Farkl?l?klar Sevda Ünal
46 WEB LOG ANAL?Z? ?LE DI?ARDAN VER?LEN KIRIK L?NK TESP?T? Turgut Özseven
47 Sivil Toplum Kurulu?lar??n?n Web Sitelerinin Kar??la?t?rmal? Olarak
De?erlendirilmesi SONGÜL ATE?
48 internet s?kça sorulan sorular ve wiki yakla??m? U?ur BEKÇ?BA?I
49 Türkiye’de ?nternet Üzerinden Kurulmu? Sivil ?nisiyatiflerin
Sansüre Sansür Örne?inde ?ncelemesi Ebru Baranseli
50 Dijital Aktivizm Mehmet Pi?kin
51 ?nternetten Gerçek Hayata: Moda Bloglar?n?n Etki Alan? Nedir? Bahar Ak
53 ?nternet Üzerinde Özellik Tabanl? ?ifreleme Kullanan Bir Dosya Saklama
Ortam? Önerisi Tugkan Tuglular
54 kay?tl? elektronik posta hizmet sa?lay?c?l??? Yuksel SAMAST
59 Yeni Medyada Sanat E?itimi Üzeirne Bir ?nceleme: Podcasting Olarak Anapod
Uygulamalar? Alper Altunay
60 AVRUPA ÇEVR?M?Ç? ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJES? TÜRK?YE BULGULARI Kursat Cagiltay
61 Ulusal Aç?k Ders Malzemeleri Projesi: Geli?meler ve Planlar Kür?at Ça??ltay
63 Blog Ortam? ve Türkiye’de Blogospheredeki Akademisyenler Örne?i G. BAYRAKTUTAN SÜTCÜ
76 Üniversite Yurtlar?n?n A? Altyap?s? Tasar?m? Gökhan Ak?n
77 802.11 Örgü (Mesh) A? Mimarileri Gökhan Ak?n
79 E?itimde Bilirki?i Uygulamas? Can GURSES
======================

*YEN? MEDYADA NEFRET SÖYLEM? E??T?M VE UYGULAMA ATÖLYES?*
*Tarih:* 4 Aral?k 2010 Cumartesi

*Saat:* 09:30-18:30 (Tüm gün sürecek etkinli?in ayr?nt?l? program?na
http://www.yenimedya.wordpress.com adresinden eri?ebilirsiniz.)

*Mekan*: ?stanbul ?ehir Üniversitesi Altunizade yerle?kesi (adres ve kroki
icin: http://www.sehir.edu.tr/tr-TR/Content/Iletisim.aspx)

*B?LG? ve KATILIM ?Ç?N: (Son kay?t tarihi 27 Kas?m 2010)*

*Tu?rul Çomu/Ankara Üniversitesi SBE/Yeni Medyada Nefret Söylemi Çal??ma
Grubu; e.posta: *tugrul.comu@gmail.com

*Yrd.Doç.Dr. Asl? Telli Aydemir/?stanbul ?ehir Üniversitesi ?leti?im
Fakültesi;*

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri