forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tvTBMM Anayasa Komisyonu'nda, RTÜK Kanunu Tasar?s? içerisinde yer alan, medya kurulu?lar?nda yabanc? sermaye pay?n?n, ödenmi? sermayenin yüzde 50'sini geçemeyece?ini öngören 19. madde de kabul edildi.


 

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, 19. maddeyle ilgili verdi?i de?i?iklik önergesi üzerinde yapt??? konu?mada, medya kurulu?lar?nda yabanc? sermaye pay?n?n yüzde 50'ye yükseltilmesinin çe?itli sak?ncalar? olaca??n? söyledi. Bal, ''Bu pay?n yüzde 49'a indirilmesi gerekti?ini dü?ünüyoruz. Kamuoyunu önemli oranlarda etkileme gücüne sahip bir sektörde yabanc? sermayeye yüzde 50 ortakl?k vermek, insanlar?n kendi kültürlerine, ya?am ?ekillerine yabanc?la?mas?na neden olabilir'' dedi. Yabanc? sermayeye kar?? olmad?klar?n? anlatan Bal, ''Ancak, yar? yar?ya ?eklindeki bir payla??m sonucunda bir türlü al?namayan karar nedeniyle ?irket kayyuma devredilebilir. Böyle bir s?k?nt?ya dü?ülmesine neden olmak do?ru olur mu'' diye sordu. 

MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz da istihdam art?ran, teknoloji transferi yapan yabanc? sermayeye kar?? olmad?klar?n? söyledi. Korkmaz, milli medyalar?n yönetimlerinin yabanc?lar?n eline geçecek bu tip bir düzenlemenin do?ru olmad???n? savundu. 

MHP'li milletvekillerinden sonra söz alan Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da madde metninde yer alan ''yüzde 50'' ifadesinin bir sistematik oldu?unu, bir anlay??? temsil etti?ini ve bu nedenle bütünlü?ünün bozulmamas? gerekti?ini söyledi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri