forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

basin_kartiBas?n kart? ba?vurusunda ba?örtüsü yasa?? kalkt?. Yönetmelikte daha önce yer alan 'ba?? aç?k yüzü görünecek ?ekilde' ibaresi kald?r?ld?. Böylece bas?n kart?na ba?örtülü gazetecilerin de ba?vurmas?n?n önünde engel kalmad?. TGC de geçti?imiz hafta ald??? bir kararla ba?örtülü gazetecilerin üye olmas?n?n önündeki engelleri kald?rm??t?.

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM) "Bas?n Kart? Yönetmeli?i"nde bas?n mensuplar?n?n ihtiyaçlar?na binaen ve 5187 say?l? Bas?n Kanunu ile 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanun'a uyumlu hale getirmek üzere de?i?iklik yapt?. Bugünkü Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e giren de?i?iklikte yönetmeli?in 23. maddesi ?öyle düzenlendi: "Bas?n kart? talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmi? ve bas?n-yay?n kurulu?lar?n?n sahipleri veya yetkili ki?ilerce onaylanm??,

a) Üç adet bas?n kart? beyannamesi,

b) ?ki adet vesikal?k foto?raf,

c) 5953 say?l? Kanuna uygun olarak düzenlenmi? sözle?me asl? veya onayl? sureti ile,

Genel Müdürlü?e veya il müdürlüklerine, il müdürlü?ü bulunmayan illerde ise valiliklere ba?vururlar.

Görevi gere?i bas?n kart? talebinde bulunan kamu personeli, sözle?me yerine görevini belirten belge ibraz eder.

Ba?vuru sahibine beyanname ve eklerinin teslim al?nd???na dair bir al?nd? belgesi verilir.

?l müdürlükleri ve valilikler, beyanname asl?n?n arkas?na görü?lerini yazd?ktan sonra, Genel Müdürlü?e iletirler.

Talep sahibi, her i?yeri ve unvan de?i?ikli?inde ba?vurusunu yeniler.

Usulüne uygun olmayan veya gerçe?e ayk?r? dolduruldu?u tespit edilen beyannameler ile yap?lm?? ba?vurular yok say?l?r."

Daha önce bu maddede ba?? aç?k ve yüzü görünür ?ekilde ibaresi yer al?yordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri