forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

VAK?T GAZETES?'N?N ?SM? DE???T?; YEN? AK?T OLDU...

Aktif .

vakit_logoVakit Gazetesi yay?n kurulu yay?n hayat?na bundan böyle Yeni Akit ad?yla devam etme karar? ald?. Gazeteden yap?lan aç?klamada, Vakit'in imtiyaz sahibi Nuri Aykon'un vefat? nedeniyle böyle bir karar al?nd??? belirtildi.
?mtiyaz Sahibi Nuri Aykon'un 13 Eylül 2010'da vefat?n?n ard?ndan kanuni varisler Anadolu'da Vakit'in yay?n hayat?na devam etmesini istemedi ve Vakit Yay?n Kurulu da ba?ka bir isimle yola devam etme karar? ald?.

Bugün son kez ç?kan Vakit Gazetesi'nden yap?lan duyuruda, Yay?n Kurulu yar?ndan itibaren Yeni Akit gazetesini ç?karmaya ba?layacaklar?n? aç?klad?.

Gazetede yer alan duyuru ?öyle:

"De?erli okuyucular?m?z. 9 y?l? a?k?n süredir Anadolu'da Vakit'te sizlerle birlikte olduk, halk?n dertlerini cesaretle kamuoyuna aktar?p, dost-dü?man herkesin güvenini kazand?k. Gönül isterdi ki; bu yay?n çizgimiz, daha uzun y?llar ayn? çat? alt?nda devam etsin.

Ancak, Anadolu Vakit, gazetemizin imtiyaz sahibi muhterem Nuri Aykon Beyefendi'nin, 13 Eylül 2010 günü vefat? hepinizin malumudur. Bu vefat sonras?; gazetenin isim hakk?na sahip olan kanuni varisler, ne?riyat?n devam edip etmeme konusunda tereddüt ya?am??lard?r. Bu çerçevede Vakit Yay?n Kurulu olarak bizler de yeni bir karar alma zorunlulu?u hissetmi? bulunmaktay?z.

Gazetenin isim hakk?na sahip varislerin tereddütlerini sayg?yla kar??layan Vakit gazetesi Yay?n Kurulu, misyonumuzu yeni birgazeteile hayata geçirme karar? alm??t?r.

Yar?ndan itibaren Yeni Akit gazetesinde bulu?mak dile?iyle, sayg? ve muhabbetimizi sunar?z.

Vakit Yay?n Kurulu"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri