forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Referandumun sonuçlar? dünya medyas?nda geni? yank? buldu. BBC, CNN, Deutsche Welle gibi dünyaca ünlü yay?n kurulu?lar?, sand?k sonuçlar?n? internet sitelerinde man?etten verirken, AFP ve Reuters gibi uluslararas? haber ajanslar? da referandumu 'acil' koduyla abonelerine geçti.

CHP Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu'nun oyunu kullanamamas? da haberlerde yer buldu. ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, halk?n anayasa de?i?ikli?ine güçlü destek verdi?ini belirtirken, 'hay?r' kampanyas? yürüten MHP'nin referandumdan a??r yara alarak ç?kt???na i?aret etti.

Reuters, sonuçlar?n Ba?bakan Erdo?an için 2011 seçimleri öncesinde büyük bir destek oldu?u yorumunda bulundu.

Frans?z haber ajans? AFP, "?slami-muhafazakar AKP, laik muhalefetin ve askerin kar??s?nda elini güçlendirdi." ifadelerini kulland?.

Frans?z Le Figaro gazetesi de referandumun 12 Eylül darbesinin 30. y?ldönümünde yap?ld???n? hat?rlatarak, "Seçmenler, kampanya boyunca 'askerlerin anayasas? yerine milletin anayasas?na evet' mesaj?n? veren Erdo?an'? takip etti." diye yazd?. Sa? e?ilimli gazete, bu sonucun ard?ndan Erdo?an'?n gelecek sene yap?lacak genel seçimlerde de üçüncü kez zafer kazanma yolunda büyük ad?m att???n? savundu.

Alman Deutsche Welle, haberinde Akdeniz ve Ege'nin sahil kentlerinde sand?ktan a??rl?kla hay?r ç?kt???n?, ?ç Anadolu, Karadeniz, Güney ve Do?u Anadolu'nun evet dedi?ini belirtti. Danimarkal? Politiken gazetesi de, "Sonuç Erdo?an'?n kesin bir zaferidir. Türk halk? bu pakete evet diyerek 12 Eylül darbesi sonunda yap?lan anayasan?n demokratik olmad???n? ortaya koymu?tur. Bu sonuç ayr?ca Erdo?an'a gelecek seçimde de iktidar yolunu açm??t?r." diye yazd?.

Arap medyas?n?n yak?ndan takip etti?i referandum, El Cezire ve El Arabiye televizyonlar? taraf?ndan canl? yay?nlarla Arap dünyas?na iletildi. Her iki kanal da referandumun özellikle Erdo?an için önemli bir ba?ar? oldu?unu kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri