forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mine_kirikkanatVatan'?n Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Yuvacan, kendisini sansürle suçlayan Mine K?r?kkanat'?n i?ine son vermi?ti.  K?r?kkanat, kovulmay? içine sindiremedi ve eski gazetesine a??r sözler sarfetti...

Gazeteciler.com'un haberine göre, Mine K?r?kkanat, facebooktan Vatan yönetimine çakt?... K?r?kkanat'?n beyanlar?na göre Vatan'?n Genel Yay?n Yönetmeni Yuvacan, facebook meselesi konusunda yalan söylüyor. K?r?kkanat, "kovma meselesinin hesapl? oldu?unu, bunun için seçilen günün bile" önceden planland???n? savunuyor.

?öyle yaz?yor bu konuda;

"Vatan gazetesi benim 9 yaz?m? sansürledi, ama 10 yaz?m? yay?nlamad?. Onuncu yaz? sansüre mi kurban gitti, yoksa beni i?ten ç?karma tela??na m?, tam olarak bilemeyece?im... Ama gazeteler, i?lerine (yani günün hassas ç?kar dengelerine) gelmeyen yazarlar? kovma i?lemini hafta sonlar?na denk getirirler ki ilk tepki dalgas? tatil rehavetiyle atlat?ls?n."

YALANLA KOVDULAR...

Mine K?r?kkanat yaz?s?n?n devam?nda facebook mevzusunun yalan oldu?unu iddia ediyor ve olay? da ?öyle anlat?yor;

*"Sansürlenen "Papatyal?ktan Kas?mpat?l??a" yaz?m facebook sayfamda yer ald??? 31 A?ustos sal? günü, Vatan'dan kimse ne yaz?l?, ne de sözlü olarak bana "yaz?y? niye facebook'a koydun" tarz?nda bir ele?tiri yöneltmedi.

*Ertesi gün 1 Eylül'de hiç bir ?ey olmam?? gibi "Mesele yok" ba?l?kl? yaz?m? yay?nlad?lar ve bir önceki gün sansürledikleri yaz?m?n Sözcü gazetesinde yay?nlanmas?na dair hiç bir serzeni?te bulunmad?lar.

YAZI ??LER? ARADI VE...

*2 Eylül per?embe yaz? günüm de?ildi, Vatan'dan yine ses ç?kmad?. Ben de cuma günü yay?nlanmak üzere haz?rlad???m "Dur Bakal?m" ba?l?kl? yaz?y? gereken saatte yaz?i?lerine gönderdim. Gazetenin dönmesine dakikalar kala, yaz? i?leri arad?, "gazetede yer olmad???n?, yaz?m? cuma yerine cumartesi yay?nlayacaklar?n?, bu durumun kesinlikle yaz?n?n içeri?iyle ilgili bir tasarruf olmad???n?," bildirdi ve benden onay isterken "facebook'a koyma, sadece bir gün sark?t?yoruz," dedi.

*Ben de arayana "Yay?nlayacaksan?z, tabii ki koymam," yan?t?n? verdim. Bu konu?may? yapt???m yaz? i?leri sorumlusunun samimiyetine inan?yorum, çünkü telefonda söylediklerini mail olarak da gönderdi. Demek ki o da en az?ndan cuma ak?am?na kadar, hakikaten cumartesi yay?nlanaca??na inan?yordu yaz?n?n... Yoksa niye hem mail gönderip hem telefon etsin, gecikmeyi onaylatmak için?

*3 Eylül cuma günü ak?am? ise i?ime son verildi?i malum mektupla aç?kland?.

Sizin anlayaca??n?z Vatan gazetesi, kovulmam? hafta sonuna denk getirebilmek için bile hileye ba?vurmu?tu. "

Mine K?r?kkanat, kovulma mevzusunu anlatt??? yaz?n?n sonuna da Vatan'dan kovulmas? ile birlikte yay?nlanmayan yaz?s?n? ekledi.

KIRIKKANAT'IN KR?ZE NEDEN OLAN YAZISI...

DUR BAKALIM

Yoksul çocuklar?n? fikri hür, vicdan? hür insanlar olarak yeti?tiren Ça?da? Ya?am Derne?i'ni da??tt?lar, Türkan Saylan'?n evini bast?lar, ölümünü çabukla?t?rd?lar. Prof. Dr. Mehmet Haberal'?, bu ülkeye üniversite kuran, bilim adam? yeti?tiren p?r?l p?r?l insanlar? darbecilikle suçlad?lar.

Dur bakal?m, ekonomi istikrarl?, i?ler t?k?r, paralar ??k?r, dediniz.

Cumhuriyetin ilkelerini savunan yarg?çlar?, savc?lar? sürdüler, süründürdüler, hileyle, iftirayla tutuklad?lar.

Dur bakal?m, belki suçludurlar, dediniz.

Kanaltürk'ü bat?r?p satt?rd?lar, Tuncay Özkan'? "bertaraf" ettiler, Cumhuriyet mitinglerini düzenleyenleri, mitinglerde konu?anlar? Ergenekoncu diye içeri t?kt?lar.

Dur bakal?m, onlar da o kadar ba??r?p ça??rmasayd?, dediniz ; biz sular?na gideriz, haberini bile yapmay?z, es geçeriz, ses ç?karmay?z, dokunmazlar.

Gencecik subaylar? çakma kan?tlarla içeri t?kt?lar, dürüst subaylar? intihara sürüklediler, PKK'ya kar?? sava?an komutanlar? harcad?lar, orduyu ?amar o?lan?na çevirdiler.

Dur bakal?m, ordu da çok oluyordu, zaten i?imize de yaram?yordu, dediniz. Çakma suç ihbarlar?na itibar eder, çar?af çar?af yay?nlarken; itham ve ma?dur edilenlerin suçsuz olabileceklerini bile dile getirmediniz!

Özel ya?amlar?n gözetlendi?i, telefonlar?n dinlendi?i, mail'lerin okundu?u, resmi ya da mahrem tüm görü?melerin kaydedildi?i ve tehdit arac? olarak kullan?ld??? ortaya ç?kt?.

Dur bakal?m dediniz, susmakla kalmay?p, susmak istemeyen maiyetinizi de susturdunuz.

?lhan Selçuk, Yalç?n Küçük ve daha pek çok gazeteci ya da yazar darbecilikle suçland?, Mustafa Balbay 547 gündür tutuklu, Ergun Poyraz üç y?ld?r...

Dur bakal?m, onlar zaten bizden de?iller dediniz, sizin dümeni iyice sular?na k?rd?n?z. Hala, teyet geçer san?yordunuz.

Derken s?ra size geldi, vergiler bindirildi, s?rt?n?z iyice e?ildi, yine de "h?nk" deyip fazla ses etmediniz. Hala dur bakal?m, diyor, zaten suyuna gitti?iniz himmet buyurur, suyuna gitti?inize minnet gösterir, diye bekliyorsunuz.

Anayasa referandumunda demokrasinin tüm kurallar? çi?nendi, devletin tüm olanaklar?, bele? kömürden çeyrek alt?n da??t?m?na, mühürden bültene psikolojik bask?ya, "evet"e odakland?. Muhalefete verilmeyen propaganda hakk?ndan, muhalifler tehditle, darpla, polis zoruyla mahrum b?rak?l?yor.

Durun bakal?m, defter dürülecek de, hala "evet" mi ç?kacak "hay?r" m? diye bekliyorsunuz.

Bekleyin bakal?m.

*

?stanbul'dan Ba?dat'a mal götürecek kervana, olas? e?kiya sald?r?s?na kar?? bir duda?? yerde, bir duda?? gökte, iri k?y?m bir zenci koruma istihdam edilmi?. Boyu kadar k?l?ç ta??yan zenci, heybetli bir babayi?itmi?.

Yola düzülen kervan, az gitmi?, uz gitmi?, Küçük Asya'y? a?m??, Ba?dat'a yakla??rken bir gece ?ss?zda, 40 haramilerin sald?r?s?na u?ram??.

Haramiler, kervan? darmada??n etmi?ler, develeri kaç?rm??lar, mallar? ya?lamam??lar, heybetli korumay? da derdest edip teker teker üstüne ç?km??lar. Bir harami, iki harami derken, 39 haraminin ?rz?na geçmesine g?k? ç?kmayan heyula zenci, s?ra k?rk?nc? haramiye gelince birdenbire "Haayt!" diye na?ralanarak do?rulmu?. Çekmi? boyu kadar k?l?c?n?, 40 haraminin 40'?n?n da kafas?n? uçurmu?.

Kaçan develer toplanm??, da??lan mallar yüklenmi?, kervan yeniden yola düzülmü?. Ba?dat'a var?p mallar?n? satan kervanc?lar, oradan ald?klar?n? ?stanbul'a götürmek için yüklemi?ler. Heyula zenci koruma da k?l?c?n? ku?an?p kervana do?ru se?irtmi? ki, kervanc? ba??, "Dur," demi?. "Bu sefere sen gelmiyorsun, i?ine son verdik."

Zenci ?a?k?n, "Neden a?am?" diye sormu?. "Ben sizi k?rk haramiden kurtard?m, mal?n?z? korudum, görevimi lay?k?yla yerine getirdim ya..."

Kervanc? ba??, duda??n? bükmü?: "Getirdin getirmesine, amma velakin dönü?te seni götürecek 39 haramiyi nereden bulaca??z?"*

*

Ey sekiz y?ldan beri susup susturup, Türkiye'de olan bitenlere bakan kervanc?lar!

Acaba 39 haramiyi mi bulamad?n?z, yoksa 40'?nc?y? m? bekliyorsunuz?

M?NE G.KIRIKKANAT

*Melih A??k'tan dinledi?im bir f?krad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri