forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA DERNE??'NDEN 'D?J?TAL GAZETEC?L?K ET???NE G?R??' KURSU

Aktif .

ET?KETLER:Medya Derne?i
medya_dernegi_logoMedya Derne?i ile uluslararas? gazetecilik kurulu?u ICFJ'in ortakla?a düzenledi?i “Dijital Gazetecilik Eti?ine Giri?” kursu için ba?vurular ba?lad?...

Kursun e?itmenli?ini deneyimli gazeteci-yazar Serdar Kuzulo?lu yapacak. Kursun içeri?i, Indiana Üniversitesi Gazetecilik Okulu Profesörü Sherry Ricchiardi taraf?ndan haz?rlan?yor.

Medya Derne?i ve International Center for Journalists’in (ICFJ) birlikte düzenledi?i “Dijital Gazetecilik Eti?ine Giri?” kursu 1 Ekim - 12 Kas?m tarihleri aras?nda internet üzerinde ücretsiz gerçekle?ecek. Kursa son ba?vuru tarihi 24 Eylül. Kursa ulusal ve yerel bas?ndan 35 gazeteci kabul edilecek. 6 hafta sürecek kursta kat?l?mc?lar dijital gazetecili?in avantajlar?na yak?ndan bakma f?rsat? bulacaklar. Yazar Murat Uyurkulak’?n moderatörlü?ünü üstlenece?i kursta tart???lacak konulardan baz?lar? ?öyle:

  • ?nternet okurlar?, yaz?l? bas?n okurlar?yla ayn? standartlarda haber almay? hak ediyor mu? Yoksa online gazetecilik farkl? standartlar m? gerektiriyor?
  • ?nternet sayesinde son dakika haberleri dünyaya an?nda ula?t?r?labiliyor. Peki ama internetteki son dakika haberleri ne kadar do?ru?
  • H?z ve rekabet, habercilikte belirleyici etkenler olursa, haberin gerçekli?i ve kayna??n? do?rulama gibi ilkeler göz ard? edilir mi?

Online kurslarla ba?layan çal??ma, Ocak ay?nda ?stanbul’da düzenlenecek atölye çal??mas?yla daha da peki?ecek. Medya Derne?i, atölye çal??mas?nda olu?turulacak etik ilkeleri yayg?nla?t?rmak için çe?itli çal??malar yapacak.

Gazeteciler Nas?l Seçilecek?

?nternet üzerinden online olarak düzenlenecek kursa kat?lacak gazetecilerin seçimi, M. Serdar Kuzulo?lu, Medya Derne?i ve ICFJ taraf?ndan yap?lacak.

Kurs bitiminde workshop

Kursun bitiminde seçilecek kat?l?mc?lar ?stanbul’da düzenlenecek workshopta bir araya gelecekler. Bu çal??maya kat?lacak gazetecilerin seçimindeki ana kriterler kursa kat?l?m seviyesi ve haz?rlanacak ödevlerin içeri?i olacak. 2011 y?l?n?n Ocak ay?nda gerçekle?ecek atölye çal??mas?, Türkiye’den ve ABD'den deneyimli gazeteciler taraf?ndan yürütülecek.

Ba?vuru Adresi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri