forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA DERNE??'NDEN YAYINLANMAMI? HABERE GET?R?LEN YAYIN YASA?INA TEPK?

Aktif .

ET?KETLER:Medya Derne?i
medya_dernegi_logoMedya Derne?i, Sabah, Takvim ve Taraf Gazeteleri’nde yay?nlanan bir habere getirilen yay?n yasa??n? ele?tirdi.
Sanayi ve Ticaret Bakanl???’n?n, Kayseri ?eker Fabrikas? ile ilgili yapt??? inceleme ve denetleme sonras? haz?rlad??? rapora ili?kin haber yapan baz? gazetelere, ihtiyati tedbir yolu ile yay?n durdurma karar? verdi?i kaydedildi. Sanayi ve Ticaret Bakanl???’n?n Kayseri ?eker Fabrikas? ile ilgili yapt??? inceleme ve denetleme sonucu haz?rlad??? rapora ili?kin Sabah, Takvim ve Taraf Gazeteleri’nde yay?nlanan haberler nedeniyle Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf?ndan 17.08.2010 tarihinde ihtiyati tedbir yolu ile yay?n durdurma karar? verildi?i belirtildi.

BASIN ÖZGÜRLÜ?Ü AÇISINDAN SON DERECE END??E VER?C?

Henüz haz?rlanmam?? ve yay?nlanmam?? bir habere ili?kin önceden ve önleyici nitelikte yay?n durdurma karar? verilmesinin, bas?n ve ifade özgürlü?ü aç?s?ndan son derece endi?e verici oldu?unu ifade eden Medya Derne?i yetkilileri, “Ortada hiçbir somut dayanak olmaks?z?n soyut bir tak?m kurgular çerçevesinde haber verme hakk?na s?n?rlama getiriliyor. Bu da bas?na aç?kça ve do?rudan sansür getirme sonucunu do?urmaktad?r. Bas?n?n haber verme hak ve özgürlü?ünü hiç do?madan yok eden bu anlay???n hukuken himayesi mümkün olmamal?d?r. Çünkü toplumun en temel haklar?ndan biri olan haber alma hakk?n? ortadan kald?ran, ifade ve ele?tiri özgürlü?üne ket vuran böyle bir karar?n, ça?da? ve demokratik bir toplumda yeri bulunmamaktad?r” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri