forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NTERNETE B?R DENET?M DE POL?S'TEN M? GEL?YOR?

Aktif .

   Telekomünikasyon Kurum ve mahkeme karar? ile kapat?labilen internet sitelerine bir denetim de polisten geliyor. Polis zararl? ya da suç olu?turan sitelerin IP'lerini tespit edecek. Suç unsuru varsa, polis de o internet sitesini kapatabilecek.

Haberturk.com'un haberine göre, bunun için 2 yöntem tart???l?yor. Polis ya mahkeme karar?yla site kapatabilecek ya da acil kapat?p 24 saatte yarg? karar? ç?kartacak.

IP TAK?P MERKEZ? KURULACAK

Habertürk gazetesindeki habere göre Adalet ve ?çi?leri Bakanl?klar?’n?n ortakla?a yürüttükleri çal??maya göre, internet üzerinden i?lenen suçlara h?zla müdahale etmek için Emniyet Genel Müdürlü?ü bünyesinde IP (Internet Protokol Adresi) takip merkezi kurulacak.

Merkez, ‘zararl?’ ya da ‘suç olu?turan’ yay?n ya da videolar? bulunduran sitelere ili?kin IP numaralar? ve bulunduklar? adresleri belirleyecek. Bu yay?nlar?n kim ya da kimler taraf?ndan konuldu?unu tespit edecek.

Merkez, internete yurtd???ndan eklenen ses ve görüntülere ili?kin IP’leri de belirleyecek. Merkezdeki polislere suç unsuru bulunan sitelere müdahale yetkisi verilip verilmeyece?i henüz bilinmiyor. Ancak suç unsuru bulunan sitelerin kapat?lmas? için iki yöntem tart???l?yor.

24 SAATTE MÜDAHALE

Birincisi yarg? karar?yla suç olu?turan sitelere ili?kin sitelerin IP’lerine müdahalede bulunmak. Ancak gecikmesinde sak?nca bulunan hallerde (ki?i hak ve özgürlükleri gibi) 24 saat içinde yarg? karar?n?n getirilmesi ko?uluyla ilgili siteye ve IP’ye müdahale edilecek.

Bu çal??man?n “sanal ortamda i?lenen suçlar?n önünü kesmeyi” hedefledi?ini belirten yetkililer ?çi?leri ve Adalet Bakanl?klar?’n?n yasal düzenlemeyle ilgili haz?rl?klar? yürüttü?ünü ifade etti. Ancak baz? çevreler Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) çat?s? alt?nda faaliyet gösteren ?nternet Daire Ba?kanl???’n?n, internette zararl? yay?nlarla mücadele etti?ini belirterek, Emniyet Genel Müdürlü?ü içinde böyle bir merkezin olu?turulmas?na gerek olmad??? görü?ünü savundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri