forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ilhanselcukCumhuriyet Gazetesi ?mtiyaz Sahibi ve Ba?yazar? ?lhan Selçuk'un cenazesi, Nev?ehir'in Hac?bekta? ilçesinde bulunan Çilehane bölgesindeki Ayd?nlar Mezarl???nda topra?a verildi.


?lhan Selçuk için Hac?bekta? Cumhuriyet Meydan?'nda düzenlenen törene, eski Bakanlar Hikmet Çetin, Fikri Sa?lar ve Ya?ar Okuyan, milletvekilleri CHP Grup Ba?kanvekili Kemal Anadol, Enis Tütüncü, Durdu Özpolat, Ahmet Küçük, Rasim Çak?r, Ali R?za Öztürk, Vahap Seçer, O?ur Oyan, Dervi? Günday, Ayhan Yalç?nkaya, Türkiye De?i?im Hareketi Lideri Mustafa Sar?gül, D?SK Ba?kan? Süleyman Çelebi, Cumhuriyet Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü Miyase ?lknur, Ça?da? Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Ahmet Abakay, Cumhuriyet Vakf? Ba?kan vekili Alev Co?kun, eski DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, sanatç?lar Tar?k Akan, Rutkay Aziz ile çok say?da vatanda? kat?ld?.

Cumhuriyet Vakf? Ba?kan vekili Alev Co?kun, törende yapt??? konu?mada, ?lhan Selçuk'u ''büyük'' yapan unsurun ''bilgeli?i'' oldu?unu belirterek, ''?lhan Selçuk, ezilenlerin, halk?n yan?ndayd?. 85 ya??na gelmi? bedeni, manevi i?kenceye dayanamad?. Sen en son verdi?imiz demokrasi ?ehidimizsin. Bu manevi i?kenceyi ona reva görenler, mutlaka sorguya ça?r?lacaklard?r'' dedi.

Co?kun, ?lhan Selçuk'un Hac?bekta?'a defnedilmeyi istemesiyle ilgili olarak da ''Bu iki karde? neden Hac?bekta?'? istedi? Çünkü her iki karde?, insanl?k de?erlerine inanm??lard? ve 'önce insan' diyorlard?. Can dostlar?n?n himayesinde kalmak istiyorlard?. Zincirlikuyu'daki merkez mezarl??? de?il, Çilehane'deki mütevaz? topra?? tercih ettiler'' diye konu?tu.

Cumhuriyet Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü Miyase ?lknur da ?lhan Selçuk'u ''bir baba'' gibi sevdiklerini ifade ederek, ''O bizim babam?zd?. Çok ince ruhluydu. Ya?am? boyunca ne bize ne de ba?ka birine kar?? emir kipi kullanmad?. Mütevaz? ve alçak gönüllüydü. Güç odaklar? kar??s?nda boyun e?di?ine bir kez bile tan?k olmad?k. Dünyevi h?rslar? hiç olmad?. Birileri ak yüzüne ya?l? kara sürmeye çal??t?, ancak yüzü o ya?l? karay? tutmad?'' dedi.

Tiyatro sanatç?s? I??k Akarsu'nun Selçuk'un bir yaz?s?n? okudu?u törende, sanatç? Erdal Erzincan saz?yla de?i? çald?.

Dede Haydar Soylu'nun ''helallik hizmeti sunmas?n?n'' ard?ndan ?lhan Selçuk'un Türk Bayra??'na sar?l? tabutu, cenaze arac?yla defnedilece?i Ayd?nlar Mezarl???'na getirildi.

Mezarl?kta da helallik töreni yap?ld?ktan sonra Dede Haydar Soylu, dua okuyarak cenaze namaz? k?ld?rd?. Çevre illerden gelenler de yanlar?nda getirdikleri topraklar? Selçuk'un mezar?na serpti.

?lhan Selçuk ve karde?i Turan Selçuk'un yan yana olan mezarlar?n?n ba??na ç?nar fidan? dikildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri