forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

UZANLAR'A B?R 'ZAMAN A?IMI' P?YANGOSU DAHA...

Aktif .

kemaluzanKemal ve Yavuz Uzan'?n, ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçundan yarg?land??? davan?n, zaman a??m? süresi doldu?undan, ortadan kald?r?lmas?na karar verildi. Daha önce de Cem Uzan ve Hakan Uzan'?n yarg?land??? bir dava zaman a??m? gerekçesiyle dü?ürülmü?tü...

?stanbul 2. A??r Ceza Mahkemesi'ndeki duru?mada Cumhuriyet Savc?s? Orhan Erbay, san?klar Kemal ve Yavuz Uzan'?n da aralar?nda bulundu?u 14 ki?i hakk?nda ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçundan dava aç?ld???n? hat?rlatarak, suç tarihinin 1999-2003 y?llar? aras? oldu?unu ve san?klar hakk?nda 8 Nisan 2005 tarihinde g?yabi tutuklama karar? ç?kar?ld???n? kaydetti.

Di?er san?klar aç?s?ndan 14 Eylül 2009 tarihinde davan?n karara ba?land???n?, baz?lar? hakk?nda mahkumiyet hükmü verildi?ini belirten savc? Erbay, Kemal ve Yavuz Uzan hakk?ndaki dosyan?n ise firarda olmalar? nedeniyle ayr?ld???n? ifade etti.

G?yabi tutuklama karar? d???nda zaman a??m?n? kesen ba?ka i?lem bulunmad???n? ve zaman a??m? süresinin de doldu?unu belirten savc? Erbay, san?klar hakk?ndaki davan?n ortadan kald?r?lmas?na karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savc?n?n görü?ü do?rultusunda 5 y?ll?k zaman a??m? süresi doldu?undan san?klar hakk?ndaki davan?n ortadan kald?r?lmas?na karar verdi.

Kemal ve Yavuz Uzan'?n yakalanamad?klar? için dosyalar?n?n ayr?ld??? davada, san?klardan Hilmi Ba?aran, Ye?im Öztürk ve Mustafa Akar, 2000 ile 2003 y?llar? aras?nda ''sahte belge düzenleyerek vergi kayb?na sebebiyet vermek'' suçundan 4 y?l 4,5'ar ay hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?.

Di?er san?klar Ethem Alev, Erol Hürba?, Nurettin Sivlim, Nuray Özel, Gürol Demirkol, Birol Çilingir, Ya?ar Avni Güral ve Fikri Akyüz'ün beraat?na, 2005'te vefat eden Sad?k Karagöz hakk?ndaki davan?n dü?ürülmesine karar verilmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri