forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?AM?L TAYYAR'DAN MEHMET YAKUP YILMAZ'A F?L?ST?N ELE?T?R?S?

Aktif .

samil_tayyarStar Gazetesi yazar? ?amil Tayyar, ?srail'in Filistin yard?m gemilerine düzenledi?i operasyonla ilgili televizyonlarda konu?an Mehmet Y. Y?lmaz'? ele?tirdi.

 

 

Bu mesajlar ne olabilir?

Sözgelimi; ?ran’la takas anla?mas? imzalayan ve ?srail’e mesafeli duran güdümsüz yeni bir küresel oyuncu olarak Türkiye’nin karizmas? çizilmek istenmi?, bu hamle üzerinden Türk siyasetinin yeniden dizayn?na ili?kin bir gedik daha aç?lmas? hedeflenmi? olabilir. Bonus olarak da “One Minute” rövan?? dü?ünülebilir.

?çeride taraftar bulmakta pek zorlanmazlar. Nitekim, Ergenekon soru?turmas?n? suland?ran yaz?lar?yla tan?d???m?z Hürriyet Yazar? Mehmet Yakup Y?lmaz, dün bir TV program?nda yard?m filosunu “politik eylem” olarak de?erlendirdi, ?HH’y? Hamas ve Hizbullah’a benzetti.

Hadi, Yakup Bey’in bu sözlerini cehaletine ba???lay?p geçelim. Eski rektörü Ergenekon san??? olan Ba?kent Üniversitesi’nde görevli emekli Albay Sadi Çayc?’n?n yine CNN Türk’teki aç?klamalar? akla ziyand?.

Sanki ?srail Ordusu’nun mensubu gibi konu?an Çayç?, silahl? çat??ma ortamlar?ndaki geli?melerin bar?? hukukuyla de?erlendirilemeyece?ini, ?HH’n?n insani yard?m ta??ma hakk?n?n olmad???n? öne sürerek, “?srail’in eli güçlü” dedi.

Masum insanlar?n katledilmesi kar??s?nda bu ürkütücü ifadeleri kullanan Emekli Albay Çayc?, “Gemilerde silah yoktu” aç?klamas? kar??s?nda ise “Terörle mücadelede gelen grubun silahs?z oldu?unu bilemezsiniz” diyerek insan?n kan?n? donduran ifadeler kulland?.

Yar?n, ?srail bask?n?n? iç politika malzemesi haline getirmek isteyenlerin, uluslararas? sularda haydutlu?a soyunan ?srail’e arka ç?kanlar?n say?s? daha da artabilir. Topra??m?z hayli verimli, ?srail’de de geneti?i de?i?tirilmi? çok tohum var.

?imdiye kadar tüm masa ba?? oyunlar? alt üst etmeyi ba?aran Türkiye, bu belay? da defedecektir diye dü?ünüyorum. Bu kutlu yolculukta hayat?n? kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaral?lara ?ifa, yak?nlar?na sab?r diliyorum.

?AM?L TAYYAR - STAR

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri