forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

    Habertürk'ün yay?n hayat?na yeni ba?layan program? ?kiDeBir ?amil Tayyar'? konuk etti. Habertürk yazar? Nihal Bengisu Karaca ve Ahmet Tezcan'?n haz?rlay?p sundu?u program son günlerin popüler ismi ?amil Tayyar'a merak edilenleri sordu. Tayyar, önümüzdeki dönemde önemli isimlere kar?? suikastler olabilece?i tahmininde bulundu...Ahmet Tezcan: ?stihbarattan biligi alan gazeteciler aras?nda sert bir kavga var. Soner Yalç?n, Tuncay Özkan, Ru?en Çak?r, sen... Bir çok defa kö?elerinizden polemikler ya?an?yor.

?amil Tayyar: Ben bu tart??malara taraf olmak istemem. Soner Yalç?n, Tuncay Özkan'?n kitaplar?nda çok özel bilgiler de vard?r. Ama ?amil Tayyar çok daha farkl? bir pencereden bak?yor. Sa? bir dünya görü?ünden geliyorum. Bir de kendi mahallerine gecekonudu yap?yormu?um gibi dü?ünüp hedef al?yor da olabilirler. Türkiye'deki derin yap?lar hakk?nda yazanlar zamanla o yap?n? bir parças? haline geldiler.

1997 y?l?nda Ergenekon var diyenler, J?TEM'i inkar ettiler. Bu nas?l izah edilecek? Ergenekon var ama J?TEM de var. Ayr?ca bizim için eminiyetten besleniyorlar falan da deniyor. Ama il emniyet müdürü düzeyinde isimleri yaz?lar?mda de?ifre edip ele?tirirken mahkemede yarg?lanmalar?na vesile oldum. Emniyetle ilgili de yaz?lmas? gereken bir ?ey oldu?unda da yazar?m, yazd?m da.

Ahmet Tezcan: Genelkurmay'?n aç?klamas?na kö?enden cevap verdin ama ne dü?ünüyorsun bu 'mütareke bas?n?, hainlik' suçlamalar? hakk?nda?

?amil Tayyar: Elinizde bir mahkeme karar? bile olmadan bu kadar ciddi suçlamalarda bulunacaklar?na davas? görülen, Balyoz'u, Kafes'i ve di?erlerini neden görmüyorsun ki?

?AM?L TAYYAR'IN SON KEHANET?: SU?KASTLER OLAB?L?R!

Nihal Bengisu'nun sorusu üzerine ald??? istihbaratlar?n yeni dönemde i?aret etti?i olas? geli?meleri öngören Tayyar, yine iddial? ve çarp?c? kehanetlerde bulundu.

?stihbarat raporlar?nda dikkat çeken önemli bir nokta da son dönem için önemli ve hassas isimleri hedef alan suikastler. Bu suikastleri yapacak ki?ilerin de milliyetçi kimli?iyle tan?nan insanlardan seçilece?i tahmin ediliyor. Yak?n zaman diliminde bizi zor günlerin bekliyor.

Ahmet Türk'e dönük yumruk sald?r?s? da bu dönemin bir geli?mesi. Ama suikast olarak baz? sald?r?lar?n da olabilece?i istihbaratta önemle ele al?n?yor. Siz ?imdi farketmezsiniz belki ama bu noktada al?nan ciddi önlemler, artt?r?lm?? güvenlik tedbirleri var.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri