forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

VAK?T '312 GENERAL DAVASI'NDA 624 B?N TL'YE MANKUM OLDU...

Aktif .

vakit_logoAralar?nda eski 4 kuvvet komutan?n?n da bulundu?u 312 general, ''Onba?? bile olamayacaklar?n general oldu?u ülke'' ba?l?kl? kö?e yaz?s? nedeniyle açt?klar? davada, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nden her bir davac? için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL manevi tazminat kazand?.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davan?n karar duru?mas?na, davac? generallerin avukat? Bilgin Yaz?c?o?lu ile daval? Nuri Aykon'un avukat? Hac? Ali Özhan ve eski RTÜK üyesi Mehmet Do?an'?n avukat? Eda De?irmenci kat?ld?.

Yarg?ç Adem Albayrak, avukat Yaz?c?o?lu'nun, Türk Telekom yetkilileri hakk?nda suç duyurusunda bulunulmas? talebiyle mahkemeye dilekçe sundu?unu kaydetti.

Avukat Yaz?c?o?lu, dilekçesindeki hususlar?n dikkate al?nmas? gerekti?ini belirterek, ayr?ca Nuri Aykon'un avukat? Özhan'?n mahkemeye sundu?u dilekçenin de gerçe?i yans?tmad???n? ileri sürdü.

Avukat Özhan ise, ''2. Ergenekon davas?n?n iddianamesinde, Vakit Gazetesi'ne kar?? al?nacak tedbirler ba?l???yla haz?rlanan bir tak?m hususlar?n yer ald???n?'' ifade ederek, bu konunun ?u anda mahkemede görülmekte olan davay? etkileyecek bir konu oldu?unu öne sürdü.

Özhan, ''Davac?lar?n emir komuta zinciri içinde ve üst makamlar?n emirleriyle dava açt?klar?n?'' iddia ederek, ''Ki?i, bir ba?kas?n?n iste?iyle dava açarsa davan?n reddi gerekir'' dedi.

Avukat Özhan, ayn? konudaki Bak?rköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza dosyas?n?n da beklenmesi gerekti?ini belirtti.

Yarg?ç Albayrak, ara karar?nda, avukat Özhan'?n dilekçesinde talep etti?i hususlar?n reddini ve avukat Yaz?c?o?lu'nun, Türk Telekom yetkilileri hakk?nda suç duyurusunda bulunulmas? ?eklindeki talebi konusunda da karar verilmesine yer olmad???n? kararla?t?rd?.

Avukat Yaz?c?o?lu, daha önceki beyanlar?n? tekrarlayarak, davan?n kabulüne karar verilmesini istedi.

Avukat Özhan da dava konusu yaz?n?n, bir ele?tiri yaz?s? oldu?unu, hakaret kabul edilse bile Aytaç Yalman ve Çetin Do?an ile ilgili bir yaz? oldu?u belirterek, di?er davac?lar?n aktif husumet ehliyetlerinin bulunmad???n? kaydetti. Özhan, davan?n reddine karar verilmesini talep etti.

Avukat De?irmenci ise müvekkili Mehmet Do?an yönünden davan?n reddine karar verilmesini talep etti.

Yarg?ç Adem Albayrak, Mehmet Do?an yönünden pasif husumet yoklu?u nedeniyle davan?n reddine karar verildi?ini aç?klad?.

Albayrak, di?er daval?lar Harun Aksoy ve Nuri Aykon yönünden davan?n kabul edildi?ini belirterek, her bir davac? için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL manevi tazminat?n, 25 A?ustos 2003 tarihinden itibaren i?leyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

DAVA KONUSU

Eski Kara Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski Hava Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral ?brahim F?rt?na, eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek ve eski Jandarma Genel Komutan? emekli Orgeneral ?ener Eruygur'un da aralar?nda bulundu?u 312 general, As?m Yenihaber imzas?yla yay?mlanan ''Onba?? bile olamayacaklar?n general oldu?u ülke'' ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u iddias?yla Anadolu'da Vakit Gazetesi ve eski RTÜK üyesi Mehmet Do?an aleyhinde 624 bin TL'lik manevi tazminat davas? açm??t?.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, her bir davac? için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL'nin, Nuri Aykon, Harun Aksoy ve Mehmet Do?an'dan (As?m Yenihaber) mü?tereken tahsiline karar vermi?ti.

Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin bu karar?n?, eksik inceleme gerekçesiyle bozmu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri