forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA DERNE??: SORUN YASALARDA DE??L UYGULAMADA...

Aktif .

 Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü nedeniyle bir mesaj yay?nlayan Medya Derne?i, "Ülkemizde yasalar?n, Avrupa Birli?i ülkelerinde oldu?u gibi, ifade özgürlü?ünden yana yorumlanmas?n? ve uygulanmas?n? arzu etmekteyiz" dedi...
Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü Kutlu Olsun

Birle?mi? Milletler taraf?ndan ilan edilen 3 May?s Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü'nü kutluyor ve görevleri yüzünden öldürülen tüm gazetecileri sayg?yla an?yoruz.

?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinde belirtildi?i gibi ''Her ferdin fikir ve fikirlerini aç?klamak hürriyetine hakk? vard?r. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahats?z edilmemek, memleket s?n?rlar? mevzubahis olmaks?z?n malümat ve fikirleri her vas?ta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakk?n? içerir.''

Bilgi edinme ve ifade özgürlü?ü, insanlar?n kendi hayatlar?n? etkileyen kararlar?n al?nmas?na do?rudan kat?l?m?n? sa?layan en önemli unsurdur. Toplumun sa?l?kl? bir ?ekilde bilgilendirilmesi sorumluluk sahiplerinin de görevlerini en ?effaf ve dürüst ?ekilde yapmalar?na yard?mc? olur. Medyada fikir özgürlü?ü, etik ilkelere ba?l?l?k, çe?itlilik ve dürüstlük sa?l?kl? bir demokrasinin varl??? için kaç?n?lmazd?r.

Ülkemizde halen bir çok gazetecinin fikirleri nedeniyle sald?r?ya u?ramas? veya mahkum edilmesi üzüntü ve endi?e vericidir. Avrupa Birli?i ile müzakere sürecini devam ettiren ülkemizde yasalar?n, Avrupa Birli?i ülkelerinde oldu?u gibi, ifade özgürlü?ünden yana yorumlanmas?n? ve uygulanmas?n? arzu etmekteyiz. Bu konuda tüm medya çal??anlar?na, yasama, yürütme ve yarg? mensuplar?na büyük görevler dü?mektedir.

Medya Derne?i

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri