forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Radyo 5lTMSF
Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedeli 1 milyon 600 bin Amerikan dolar? olan Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü, 26 Nisan 2010 Pazartesi günü; muhammen bedeli 700 bin ABD Dolar? olarak belirlenen Le Chic FM Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nü ise 27 Nisan 2010 Sal? günü ihaleye ç?karacak.

94,7 Mhz frekans?ndan, ulusal bazda yabanc? müzik yay?n? yapmakta olan Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü; Aks Radyo ve Yay?nc?l?k Sanayi ve Ticaret A?, Medya ?leti?im Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A?, Radyocenter Reklam Pazarlama Organizasyon Bas?m ve Da??t?m Ticaret A? ile Erdem Radyo Televizyon Yay?nc?l??? ve Reklamc?l?k A? borçlar?na kar??l?k olarak sat??a ç?kar?lacak. Fon Kurulunun 9 Temmuz 2009 tarih ve 2009/199 say?l? karar? ile olu?turulan Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün kapsam?; borçlulara ait olup 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümleri uyar?nca haczedilen ve radyonun faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf?ndan, 3984 say?l? Kanunun geçici 6 nc? maddesi hükmü kapsam?nda frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan ulusal radyo lisans ba?vurusu, uydu radyo yay?n lisans ve izni, markalar?, internet alan ad?, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?uyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri