forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhuriyet_gazetesiCumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'?n görevden al?nmas?n?n yank?lar? sürüyor. Karara tepki gösteren Oktay Akbal ile Ataol Behramo?lu yaz?lar?na son verdi.

Balbay'?n görevden al?nmas?na ili?kin tart??malar gazete içinde de tüm ?iddetiyle sürüyor. Geride b?rakt???m?z hafta içinde Orhan Bursal?, Emre Kongar ve Özgen Acar, Balbay'?n görevden al?nmas? karar?na kat?lmad?klar?n? kö?elerinden aç?klad?. Gazetenin k?demli yazarlar?ndan Oktay Akbal da konuya ili?kin görü?lerini kaleme ald?. Ancak Cumhuriyet Gazetesi yönetimi Akbal'?n yaz?s?n? sayfaya koymad?. Edinilen bilgiye göre, yaz?s?n?n yay?mlanmad???n? gören Oktay Akbal gazeteyle tüm ili?kisini kesti.

Ataol Behramo?lu da gazetede huzursuzlu?un ba?göstermesinin ard?ndan cumartesi günü kö?esinde bir ''not'' yay?mlad?. Behramo?lu, "Biraz dü?ünmek için yaz?lar?ma ara veriyorum" dedi.

Bu arada, Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin Ümit Zileli'nin yaz?s?na makas att??? da ortaya ç?kt?. Zileli'nin yaz?s?nda geçen "ihanet" içerikli cümle kö?esine konmad?.

Öte yandan, gazetede bir k?s?m yazar?n da Kür?at Ba?ar ile Tuna Kiremitçi'nin transfer edilmesini ele?tirdi?i öne sürüldü....

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri