forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


yilmaz_ozdil_ahmet_turkBen orada olsayd?m, Ahmet Türk’e kalkan yumru?a kendimi kalkan ederdim…Ben yazar?m, onlar beni yazar…  Hürriyet’e ve Hürriyet yazarlar?na küfür ederek, polemi?e girerek, gündeme gelmeye çal???yorlar. V?z gelir, t?r?s gider.Y?lmaz Özdil, Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?yla ilgili yazd??? yaz?s?n?n ele?tirilmesini i?te bu cümlelerle de?erlendirmi?... ?zmir merkezli yay?n yapan sonsoz.com'a aç?klamalar yapan Özdil'in yaz?s?na gösterilen tepkilerden son derece memnun oldu?u anla??l?yor...


Ahmet Türk’e sald?r?y? duydu?unda ilk tepkin, ilk dü?ündü?ün ne oldu?

ÖZD?L: ?lk tepkim, Samsun’a derhal canl? yay?n arac? göndermek oldu. Ben önce haberciyim.
*
O yaz?, senin kendi duygular?n/dü?üncelerin mi, yoksa “halk?n ço?unlu?u böyle dü?ünüyor, ben de onlar?n duygular?na tercüman olmal?y?m” m??
ÖZD?L: Can?ms?n ama, bu soru, o yaz?y? tam kavramad???n? gösteriyor… Halk?n ço?unlu?unun dü?üncesi veya halk?n duygular?na tercüman olmak filan beni ilgilendirmez. Ben kendi dü?üncemi ortaya koyar?m, halk be?enir veya be?enmez… O yaz?, BDP’yi veya Kürt kökenli vatanda?lar?m?z? ele?tiren bir yaz? de?ildir asl?nda… Önyarg?s?z okumak gerekir… O yaz?, kas?tl? yanl?? bilgilerle halk? yanl?? yönlendirmeye çal??an ikiyüzlü medyay? ve Türkiye’yi bölünmeye götüren iktidar?n aç?l?m yanl??l???n? anlat?yor.
*
Yaz?n? alk??layanlar ve “duygular?m?za tercüman oldu diyenler “geçmi?te Kürtler kendini az?nl?k gibi hissediyordu, ?imdi biz Türkler az?nl?k olduk. Bu hükümet bunlar? ??martt?, tepemize ç?kt?lar” diyorlar. Yazd?klar?n? böyle yorumlayanlara kat?l?r m?s?n?
ÖZD?L: Anlatmaya çal??t???m k?smen bu… Tepemize ç?kart?lanlar Kürtler de?il, terör örgütü.
*
Yaz?n? ele?tirenlerce “Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?y? me?ru k?lmak çabas? içinde olmakla, ?iddeti onaylamakla” suçlan?yorsun. Hatta kendi grubunuzdan bir yazar taraf?ndan "medyan?n Ogün Samast"? olarak gösteriliyorsun. O yaz?y? yazarken, bu tür suçlamalarla kar??la?aca??n? biliyor muydun?
ÖZD?L: Ben yazar?m, onlar beni yazar… Sadece benim ba??ma gelen de?il bu, Ertu?rul Özkök’ün Ahmet Hakan’?n Mehmet Y?lmaz’?n, zaman?nda Bekir Co?kun’un, Emin Çöla?an’?n ba??na gelen bu… Çünkü, Hürriyet’in gücü bu… Hürriyet’e ve Hürriyet yazarlar?na küfür ederek, polemi?e girerek, gündeme gelmeye çal???yorlar. V?z gelir, t?r?s gider.
*
Yazd???n? savunanlar da var; ?iddetle ele?tirenler de… Hemen her gazetede sen ve ‘yumruk’ yaz?n, daha önce yazd?klar?n var. Hedef göstermekle suçlan?rken hedef olmak nas?l bir duygu?
ÖZD?L: Olur böyle ?eyler… Tetikçiler hep vard?, ilerde de olacak.
*
“Bidon kafal?” laf?n, seninle ilgili yaz?lan tüm yaz?larda önüne ç?k?yor. Hem halk? savunur gözüküp hem de halk? a?a??layan bir yazar olmakla suçlan?yorsun bu laf nedeniyle. Geriye dönüp bakt???nda ke?ke bidon kafal? demeseydim dedi?in oluyor mu? Savundu?un ve k?zd???n halk ayn? m?, farkl? kesimlerden mi bahsediyorsun?
ÖZD?L: Avanta al?rken belediye ba?kan?n? alk??lay?p, suyu kesilince belediye ba?kan?na küfür eden, bidon kafal?d?r… Bidon kafal?, illa AKP’li de?ildir. CHP’den avanta al?p CHP goygoyculu?u yapan da bidon kafal?d?r. Ben siyasi görü?ü ne olursa olsun, avanta al?nmas?na, avanta kar??l???nda oy sat?lmas?na sinirlenen gerçek demokratlar? savunurum.
*
“Hrant Dink’e, Orhan Pamuk’a, Ahmet Kaya’ya yap?lan sald?r?lar?n alt?nda medya k??k?rtmas? vard?, Y?lmaz Özdil de k??k?rt?c? kalemiyle ayn? hatay? sürdürüyor” diyorlar. Bunun için ne diyeceksin?
ÖZD?L: Yuh diyorum.
*
Star tv’de Ahmet Türk olay?n? verirken “empati” dilini kullanmaya çal??t???n, ama yaz?nda Kürt halk?yla empati kurmak bir yerine, sald?rgan ve k??k?rt?c? bir dil kulland???n ele?tirilerine ne söyleyebilirsin? ?ki dil aras?nda fark olmas?n?n nedeni ne?
ÖZD?L: ?ki dil aras?nda fark yok. Ben orada olsayd?m, Ahmet Türk’e kalkan yumru?a kendimi kalkan ederdim… Eminim, bana vurmaya kalksalar, Ahmet Türk veya S?rr? Sak?k araya girer… Yumruk meselesi de?il çünkü bu… O yaz?m, kimse kimseye vurmas?n diye ba?l?yor… ?çeri?inde anlat?lmak istenen kavram ba?ka… Anlamak isteyen, anl?yor... Benim yaz?m nedeniyle ????a tutulmu? tav?an gibi aç??a ç?kanlar, yakaland?klar?n? anlad?klar? için hakaret etme, küfür etme, hedef sapt?rma, hedef gösterme yoluna gidiyorlar. Normaldir.
*
Seni “bidon kafal?” diye yazd???n için suçlayan kalemlerin “Y?lmaz Özdil’i da?a kald?r?p pe?mergelere yalats?nlar” ifadeleri için ne söyleyeceksin?
ÖZD?L: Her h?yar?m diyene tuz yeti?tiremiyoruz… Benimle polemi?e girmek isteyenler, Türk E?itim Vakf?’na ba??? yapmak zorunda… Ba??? yap?p, dekontu göndersinler, dü?ünürüz. Bedavaya ?öhret olmak yok.
*
Gazetecilerin keskin kutupla?ma ve kampla?man?n var oldu?u iklimlerde daha itinal? bir dil kullanmas? gerekti?i görü?üne kat?l?r m?s?n? “Çok okunan, en çok okunan yazar/etkili bir kalem” olmak, omuzlar?na böyle bir sorumluluk yüklüyor mü? Ya da sorumlulu?unu nas?l de?erlendiriyorsun?
ÖZD?L: Do?rular? yazmakt?r sorumluluk…
*
“Kamuoyunun sesi” olmakla “kamuoyunu do?ru yönlendirmek” aras?nda kald???n oluyor mu? Yumruk ba?l?kl? yaz?n, bu iki görü?ün hangisini yans?t?yor?
ÖZD?L: Söyledim, bu tür tercihlerle ilgilenmem… Ben kendi görü?ümü yazar?m. Uyar?r?m.
*
Yumruk yaz?s?n?n yanl?? anla??ld???n? dü?ünüyor musun? Yoksa ‘tam da istedi?im etkiyi yapt?’ m? diyorsun? ?stedi?im etkiyi yapt? diyorsan, istedi?in etki neydi?
ÖZD?L: Do?ru yaz?d?r o… Do?rular? duymak istemeyenlerin z?plamas? ondan.
*
Türkiye’deki bu kutupla?man?n ba? sebebini ne olarak görüyorsun? Medyan?n bu kutupla?madaki pay? ne ve bu kutupla?man?n sonu hakk?nda bir öngörün var m?? Bu, adeta k?v?lc?m bekleyen durumun nas?l so?utulaca?? hakk?ndaki görü?lerin?
ÖZD?L: Halk? bölüyorlar. Oy için… Vatanda? oy vererek çözer sorunu.
*
Daha önce benimle yapt???n bir röportajda, “ne ?rkç?y?m, ne antidemokrat” demi?tin, hat?rlars?n. Yine ?rkç?l?k yapmakla suçlan?yorsun. Bu suçlamalar sana ‘nerede hata yapt?m ki bu suçlamalar? hak ettim’ dedirtiyor mu? Olmad???n? söyledi?in halde, niye s?k s?k ?rkç?l?kla suçlan?yorsun?
ÖZD?L: ?ftiraya ne diyebilir ki insan? Demokrasi, bar??, özgürlük gibi kavramlar? kirlettikleri gibi, kendi çirkeflerini de ba?kalar?na bula?t?rmaya çal???yorlar.
*
Akl?ma ilk gelenler bunlar; ba?ka ekleyeceklerin var m??
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri