forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mustafa_balbayCumhuriyet gazetesi yönetimi, Ergenekon davas? kapsam?nda bir y?ldan uzun süredir tutuklu olarak yarg?lanan Mustafa Balbay'?, Ankara Temsilcili?i görevinden ald?.

T24.com.tr'nin habergine göre Karar?n, Ankara Bürosu'ndaki yönetim bo?lu?unu gidermek amac?yla Balbay ile payla??larak al?nd??? bildirildi. Karar uyar?nca Balbay sadece temsilcilik görevini üzerinde bulundurmayacak, ancak yaz?lar?n? sürdürecek, Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu üyeli?i de devam edecek.

Operasyonun, Yay?n Kurulu Ba?kan? ve Cumhuriyet Vakf? ad?na gazetenin imtiyaz sahibi olan ?lhan Selçuk'un devam eden tedavi süreci öncesinde verdi?i onayla yap?ld??? bildirildi. Selçuk'un da Ankara Bürosu'ndaki yönetim bo?lu?unun gazetenin habercili?inde zaafa neden olacak bir süreye ula?mas?n? istemedi?i kaydedildi.

Vak?f Yönetim Kurulu'nun Cumhuriyet Ankara Temsilcili?i'ne ili?kin karar?n?, ba?ta Yay?n Kurulu üyeleri olmak üzere gazetenin önde gelen yazarlar? da uygun buldu. Karar?n Mustafa Balbay ile de görü?ülerek kesinle?tirildi?i bildirildi.

Cumhuriyet yönetimi, Ankara Temsilcili?i görevi için Ba?kent'teki gazeteciler aras?nda bulunan baz? isimler üzerinde duruyor. Görü?meler tamamland?ktan sonra May?s ay? ba??nda göreve ba?lamas? planlanan Ankara Temsilcisi'nin kim olaca??n?n aç?klanaca?? kaydedildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri