forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu Türkçe TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü’nü, bugün pazarl?k ihalesine ç?kard?.  Renk Televizyon Prodüksiyon A.?. borçlar?na kar??l?k sat??a ç?kar?lan Ticari ve iktisadi bütünlü?ün ihalesi, TMSF Merkez Binas?’nda yer alan Konferans Salonu’nda gerçekle?tirildi.


500 bin ABD dolar? muhammen bedele sahip olan ticari ve iktisadi bütünlük pazarl?k ihalesinde, tek kat?l?mc? olan Avrupa Müzik Yap?m Prodüksiyon A.?. yer ald?. Firma, 29 Mart 2010’da düzenlenen ilk ihalede verdi?i 350 bin ABD dolar? teklifini, 520 bin ABD dolar?na yükselti. Aç?k art?rma sonucu, Fon Kurulu onay?na sunulacak. ?hale, Kurul’un verece?i karar do?rultusunda kesinlik kazanacak.

Fon Kurulunun 06/11/2008 tarih ve 2008/353 say?l? karar? ile olu?turulan Türkçe TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü; borçluya ait olup 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümleri uyar?nca haczedilen ve Türkçe TV’nin faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf?ndan, 3984 say?l? Kanunun geçici 6’?nc? maddesi hükmü kapsam?nda frekans tahsis ihalesine kadar müktesep  hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan uydu televizyon yay?n lisans?, kablolu televizyon yay?n lisans?, marka, marka ba?vurusu, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?uyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri