forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

abdullah_gulCumhurba?kan? Abdullah Gül, Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek ba?kanl???ndaki Bas?n Kart? Komisyonu heyetini Çankaya Kö?kü'nde kabul etti.

Cumhurba?kan? Gül'e temsili Sar? Bas?n Kart? takdim edildi. Bunun üzerine Gül, Sar? Bas?n Kart?n? ''önemli bir referans'' olarak niteledi ve ''Hep etraf?m?zdan duyard?k. Bas?n kart? çok zor al?nan bir kart. Bu kartla ben de gazetecilik yapabilecek miyim?'' dedi.

Bas?n Kart? Komisyonu çal??malar? hakk?nda Gül'e bilgi veren Melek, y?lda en az üç kez toplanan 13 ki?ilik komisyonun ''ilk kez'' ve ''sürekli'' olmak üzere iki kategorideki ba?vurular? de?erlendirdi?ini anlatt?. Melek, 2010'un ilk toplant?s?nda 241 ilk, 128 sürekli olmak üzere toplam 369 ba?vurunun müzakereye al?nd???n? kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen komisyona kat?lan Orhan Erinç de kart?n belli kriterlerle verildi?ini ve hologram gibi güvenlik özellikleri ihtiva etti?ini belirtti. Kart?n meslekten ayr?lanlardan üç ay içinde geri al?nd???n? anlatan Erinç, ''Bas?n kart?n?n kimlik olarak kabul edilmesi hususunda farkl? kurumlarda farkl? içtihatlarla kar?? kar??ya geliyoruz. Ba?bakanl?k'a ba?l? bir genel müdürlü?ün komisyon karar?yla verdi?i bas?n kart?, maalesef baz? bakanl?klara ba?l? kurulu?lar taraf?ndan kabul görmüyor. Bu konuda desteklerinizi istirham ediyoruz'' dedi.

?leti?im dünyas?ndaki de?i?imler ve bas?n?n sorunlar? üzerinde de durulan kabulde, heyette Bas?n ?eref Kart? ta??yan gazetecileri temsilen bulunan Ali ?hsan Gö?ü? de gazetecili?in eski dönemlerini anlatt?.

''MEDYA DE????MDE K?L?T ROLE SAH?P''

Cumhurba?kan? Gül ise teknoloji alan?ndaki geli?melere dikkati çekerek, bu de?i?imin kendini en iyi gösterdi?i alan?n medya sektörü oldu?unu ve dünyadaki geli?melerin her yerden anl?k izlenebildi?ini söyledi.

Medyan?n dünyada ve Türkiye'de ya?anan de?i?imde kilit rol üstlendi?inin alt?n? çizen Gül, demokrasinin kat?l?mc? hale gelmesinde ve ?effafl?kta medyan?n üstlendi?i rolün giderek artaca??na i?aret etti.

Cumhurba?kan? Gül, Sar? Bas?n Kart?n?n kimlik olarak kabul edilmesiyle ilgili talepler kar??s?nda da, ''Bu konuda biz de gerekli çal??malar? yapal?m. Bas?n kart?n?n eski itibar?na kavu?mas? talebinizi not ald?m'' diye konu?tu.

Heyette Bas?n ?eref Kart? ta??yan gazetecileri temsilen Ali ?hsan Gö?ü?, Sürekli Bas?n Kart? ta??yan gazetecileri temsilen Ali Baransel, Gazeteciler Cemiyetini temsilen Nazmi Bilgin, Türkiye Gazeteciler Cemiyetini temsilen Orhan Erinç, Turgay Olcayto, ?zmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Sendikas?n? temsilen Ercan Sad?k ?pekçi, Tuncay Y?ld?r?m, Mutlu Mete, Gazete Sahipleri Derne?ini temsilen Turhan Bozkurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonunu temsilen Y?lmaz Karaca, Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünü temsilen Hüseyin Topal ve Bahattin Akyön yer ald?.

BASIN KARTI KOM?SYONU TOPLANDI

Bas?n Kart? Komisyonu, ilk defa bas?n kart? alacak 236, sürekli bas?n kart? alacak 115 adet dosyay? görü?mek üzere Ankara'da BYEGM Genel Müdürlük binas?nda topland?.

2010 y?l?n?n ilk bas?n kart? komisyonu toplant?s? Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü V. Salih Melek'in aç?l?? konu?mas?yla ba?lad?.

Melek "Bu günkü toplant?m?zda 236 adet ilk ve 115 adet sürekli bas?n kart? ba?vurusu dosyalar? incelenecek ve karara ba?lanacakt?r. Genel Müdürlü?ümüz görevleri kapsam?nda, bas?nla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve bas?n?n güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunun yan? s?ra bas?n-yay?n organlar?n?n ve mensuplar?n?n çal??malar?n? kolayla?t?rmaya yönelik tedbirler alarak bu husustaki gerekli düzenlemeleri de yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en itibarl? ve kabul gören kimlik kartlar?ndan biri olan bas?n kart?n?n itibar?n?n, kart?n verili?inde göz önünde bulundurulan objektif kriterlerden ve komisyonun seçkin ve sayg?nl???ndan kaynaklanmaktad?r." dedi.

Yapm?? olduklar? çal??malara yenisini eklemenin gayreti içerisinde olduklar?n? vurgulayan Genel Müdür V. Melek, bas?n kart? ta??yan bas?n mensuplar?na ileti?im ve teknolojik alanlarda da kolayl?klar?n sa?lanmas? amac?yla yap?lan görü?meler güçlü bas?n, güçlü ileti?im slogan? ile kamuoyuna aktar?laca??n? ifade etti.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri