forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK cezas?
RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Dursun'un, DSP Milletvekili Süleyman Ya??z'?n soru önergesine verdi?i yan?t, Türk televizyonlar?na ceza ya?d???n? ortaya koydu.

Ya??z'?n, "RTÜK, AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana kaç televizyona ne kadar ceza vermi?tir" sorusuna cevap veren Prof. Dr. Dursun, Üst Kurul'un özerk ve tarafs?z olarak Kanuna ayk?r? oldu?u tespit edilen yay?nlarla ilgili müeyyide uygulad???n?, Üst Kurul'un bütün kararlar?na kar?? idari yarg? yolunun da aç?k oldu?unu belirtti. Prof. Dr. Dursun, "Bu çerçevede, Üst Kurul, 15 Temmuz 2005 tarihinden bu güne ulusal, bölgesel ve yerel yay?n yapan kurulu?lara bin 103 uyar?, 227 program durdurma ve 123 para cezas? olmak üzere toplam bin 453 ceza uygulanmas?na karar vermi?tir" dedi. Dursun, "Olacak O kadar" program? nedeniyle Fox Tv'ye ceza verilmesinin ne kadar demokratik oldu?u sorusu da ?öyle yan?tlad?:

"Fox TV'de 14 Kas?m 2009 günü yay?nlanan 'Olacak O Kadar' adl? programa 3984 say?l? Kanunun 4'ncü maddesinin;
(h) bendinde yer alan; 'Türkçenin; özellikleri ve kurallar? bozulmadan konu?ma dili olarak kullan?lmas?; milli birlik ve bütünlü?ün temel unsurlar?ndan biri olarak ça?da? kültür, e?itim ve bilim dili halinde geli?mesinin sa?lanmas?',
(s) bendinde yer alan; 'Program hizmetlerinin bütün unsurlar?n?n insan onuruna ve temel insan haklar?na sayg?l? olmas?',
(z) bendinde yer alan; 'Gençlerin ve çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli?imini zedeleyecek türden programlar?n, bunlar?n seyredebilece?i zaman ve saatlerde yay?nlanmamas?' ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle uyar? cezas? uygulanmas?na karar verilmi?tir. Üst Kurul'un yay?n kurulu?lar?n?n yay?nlar? üzerindeki denetimi programlar?n yay?nlanmas?ndan sonra söz konusu olup, Üst Kurul kararlar?n?n tamam? yarg? denetimine tabidir. Bu bak?mdan uygulanan müeyyide kararlar?n?n sansür olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktad?r." ANKA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri