forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kurtlar_vadisi?srail, Ankara-Tel Aviv aras?nda kriz ya?anmas?na neden olan “Ayr?l?k” dizisinin ard?ndan bu kez de “Kurtlar Vadisi Pusu”ya tepki gösterdi. Pana Film bunun üzerine ?srail'e yan?t verdi.

?srail, Ankara-Tel Aviv aras?nda kriz ya?anmas?na neden olan “Ayr?l?k” dizisinin ard?ndan bu kez de “Kurtlar Vadisi Pusu”ya yönelik diplomatik kanallardan bir protesto giri?iminde bulundu. PANA film de ?srail'e yan?t verdi. "?srail yönetimi, insanl?k d??? uygulamalar?n?n te?hirini diplomatik yollardan engellemeye çal??mak yerine, bir an önce Filistinli çocuklara uygulad??? vah?eti durdurmal?d?r" denilen aç?klaman?n tamam? ?öyle:

"Bas?na ve kamuoyuna;

Pana Film olarak yap?mc?l???n? üstlendi?imiz Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ?srail’in sava? suçu i?ledi?i ifadesine yer vermemiz üzerine, ?srail D??i?leri Bakanl???, Tel Aviv Büyükelçisi’ni ça??rarak, ülkesi ad?na duydu?u üzüntü ve rahats?zl??? dile getirmi?.

?srail, ba?ta Birle?mi? Milletler raporlar? olmak üzere, birçok uluslararas? insan haklar? örgütünün haz?rlad??? raporlarda defalarca sava? suçlusu ilan edildi.

?srailli yetkililerin Filistinli çocuklara olan hassasiyetinin derecesini, ba?ta ?srail halk? olmak üzere, dünya kamuoyu ibretle seyrediyor. Filistinli çocuklar, en temel ya?amsal haklar? olan beslenme, sa?l?k, e?itim gibi haklardan mahrum ediliyor. Birle?mi? Milletler bayra?? alt?ndaki çocuklar? bombalamaktan çekinmeyen ?srail yönetimi, neden Kurtlar Vadisi dizisinde yapt?klar?n?n anlat?lmas?ndan rahats?z oluyor?

Kurtlar Vadisi Irak filminde, ?srailli bir doktorun organ kaçakç?l???na kar??t???n? gösteren sahneler de ele?tirilmi? ve yalanlanm??t?. Ancak k?sa bir süre önce bizzat ?srailli kaynaklar, bu sahnenin do?rulu?unu kan?tlayan gerçekleri ortaya ç?kard?lar.

?srail yönetimi, insanl?k d??? uygulamalar?n?n te?hirini diplomatik yollardan engellemeye çal??mak yerine, bir an önce Filistinli çocuklara uygulad??? vah?eti durdurmal?d?r.

Kurtlar Vadisi, do?rular? söylemeye ve yanl??lar? te?hir etmeye devam edecektir"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri