forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Toplum Partisi’ni (DTP) kapatma karar?n? yabanc? ajanslar acil koduyla duyurdu. ??te dünyan?n önemli ajanslar?n?n haberleri...
 

ASSOCIATED PRESS
 
Türk Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi’ni PKK ile ba?lant?lar?ndan ötürü kapatt?. Mahkeme ayn? zamanda ondan fazla parti üyesinin be? y?l boyunca di?er siyasi partilere kat?lmas?n? yasaklad? ve DTP lideri Ahmet Türk dahil iki milletvekilini meclisten ihraç etti.    
 
 Verilen karar, PKK terörünü sonland?rmak için hükümetin Kürtlerle yürüttü?ü uzla?ma çabalar?n? daha da güçle?tirecek gibi gözüküyor.
 
 REUTERS
 
Kapatma karar?, uzun y?llard?r süren PKK sorununu sonland?rmak için gösterilen çabalar? baltalayabilir.
 
Uzmanlar, mahkemenin verdi?i karar?n ülkedeki siyasi gerilimi art?raca??n? ve finans piyasalar? tekrar aç?ld???nda bir hassasiyet yaratabilece?ini belirtti.
 
AFP
 
Türk Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Ha?im K?l?ç, Demokratik Toplum Partisi’nin PKK ile ba?lant?lar?ndan dolay? kapat?ld???n? aç?klad?.   
 
 K?l?ç, 11 mahkeme üyesi oy birli?i ile DTP’nin, “devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü?üne ayk?r? nitelikteki eylemlerin odak noktas? haline geldi?ine karar vermi?tir” dedi.
 
AB DÖNEM BA?KANI ?SVEÇ
 
AB dönem ba?kan? ?sveç, DTP'nin kapat?lmas? karar?ndan "kayg? duyduklar?n?" aç?klad?.
 
Ba?kanl?kça yap?lan yaz?l? aç?klamada, "Ba?kanl?k, ?iddet ve terörizmi ?iddetle k?narken; siyasal partilerin feshedilmesinin, azami k?s?tlamayla ba?vurulmas? gereken istisnai bir önlem oldu?unu an?msat?r" denildi.
 
Aç?klamada, konuya ili?kin geli?melerin "yak?ndan izlenece?i" ifade edildi.
 
ABD
 
ABD D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Ian Kelly, DTP'nin kapat?lmas? konusunu ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ile görü?tüklerini, konuyla ilgili daha sonra aç?klama yapacaklar?n? söyledi.
 
Kelly, D??i?leri Bakanl???nda düzenledi?i günlük bas?n toplant?s?nda ABD'nin konuyla ilgili görü?ünün sorulmas? üzerine, Büyükelçi Jeffrey'nin ?u anda Washington'da bulundu?unu ve kendisiyle konuyu görü?tüklerini söyledi.
 
Kelly, "Do?ru reaksiyon gösterece?imizden emin olmak ve Büyükelçi Jeffrey'den görü?lerini almak istiyoruz. Dolay?s?yla bu konuyla ilgili görü?lerimizi daha sonra aç?klayaca??z" dedi.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri