forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

twitterrCiner Medya Grubu çal??anlar için Sosyal Medya Kullan?m Rehberi yay?nlad?. Rehberde hangi uyar?lar yerald?, nas?l bir çerçeve çizildi...

 

C?NER MEDYA GRUBU SOSYAL MEDYA KULLANIM REHBER?

De?erli arkada?lar,

Sosyal medya platformlar? ve sosyal a?lar ( facebook, twitter, v. b. gibi) habercili?imizin etkilerini geni?letmek için kullanabilece?imiz güçlü bir araç. E?itlik, do?ruluk ve ?effafl?k ilkeleri çerçevesinde hareket edildi?i zaman sosyal medya, çal??malar?m?z için faydal?, tamamlay?c? araç olarak de?erlendirilebilir.

Ancak sosyal a?lar?n her an ula??labilme ve h?zl? de?i?im özellikleri, ki?isel ve profesyonel ifadeler aras?nda belirleyici bir çizgi olu?turmay? güçle?tiriyor. Bu güçlük dünyadaki benzer kurumlar?n da kar??la?t??? ve bir politika olu?turmaya çal??t??? yeni bir olgudur. Bize göre, Habertürk ‘te görev yapan arkada?lar?m?z?n sosyal medya arac?l??? ile toplumla payla?t??? her ?ey profesyonel bir eylem say?l?r. Bu durum ki?isel profillerin içeri?inin de kurum standartlar? ve ilkeleri ile paralel olmas? gerekti?i anlam?na geliyor. Bu sebeple, sosyal a?lara kat?l?rken uyulmas? gereken ilkeler daha sonra ayr?ca güncelle?tirilmek kayd?yla a?a??da ana hatlar? ile verilmektedir.

Bir Habertürk çal??an? taraf?ndan sosyal a?lar, Habertürk’ün kurumsal tarafs?zl???na ve objektifli?ine gölge dü?ürecek ?ekilde ve gazetecilikle ba?da?mayacak biçimde ve politik taraftarl?k amac? ile ya da belirli bir politik mesele hakk?nda propaganda niteli?inde tarafl? yorumlarda bulunmak için kullan?lmamal?d?r. ?iddet yanl?s? a?lara kat?l?nmamal?, ayr?ca ?rk, cinsiyet, din ya da mezhep kar??t? ya da ayr?mc? payla??mlarda bulunulmamal?d?r. Bir Habertürk çal??an?, politik amaçla kurulmu? a? gruplar?na kat?lmamal?d?r.

Aksi aç?kça ifade edilmedi?i sürece çal??malar?m?z, çal??anlar?m?z ya da Habertürk politikalar? ad?na kritik öneme sahip konularda münaka?alara girilmemeli, Habertürk bünyesinde gerçekle?tirilen toplant? ve görü?melerin “ özel ve ba?kalar?na kapal?” oldu?u unutulmamal?d?r.

Sosyal medya, çal??malar?m?z? destekleyici olarak kullan?lmal?d?r. Dolay?s?yla haberlerimizi, yaz?lar?m?z? link vermek sureti ile payla?abiliriz. Di?er kaynaklardan gelenler için de yukar?da belirtilen ilkeler gözetilerek payla??m yap?lmal?d?r. Henüz tamamlanmam?? bir çal??ma izin almadan payla??lmamal?d?r.

Sosyal a?larda yay?nlanan her payla??ma ?üphe ile yakla??lmal?d?r. Dezenformasyon ve yanl?? bilgiler internette h?zla yay?labilir. Her kaynak için uygulayaca??m?z gibi sosyal medyada payla??lan haber ve bilgiler için de do?rulama standartlar?n? daima uygulamal?y?z. Her ?eyin ötesinde tarafs?zl???m?z? sorgulatacak her türlü sosyal medya aktivitesinden uzak durulmal?d?r. Mesai saatlerinde a?lar ancak bir amirin ve editörün izni ve denetimi alt?nda kullan?lmal?d?r. Tereddüt edilen konularda önce amire ve editöre sorulmal?, sonra payla??mda bulunulmal?d?r. Ayr?ca Habertürk etik kurallar?n?n, sosyal medyadaki her türlü aç?k payla??m için geçerli oldu?u göz önüne al?nmal?d?r.

C?NER MEDYA GRUBU BA?KANLI?I

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri