forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

?NTERNET?N PS?KOLOJ?K BOYUTLARI

Aktif .

internet http DR. TUBA KARAH?SAR  

?nsanl???n faydalanmas? için olu?turulan, tüm insanlar?n katk?lar? ile büyütülen, payla??ld?kça k?ymeti artan bir ileti?im arac?n?n bir gün kontrolden ç?kaca??n? kimse tahmin edememi?ti.

 Bu t?pk? sihirli lambadan ç?kan bir cin gibi art?k ne lambaya geri dönecek, ne de kontrol edilebilecek durumda. Bu cin ya?ant?m?z? bir taraftan kolayla?t?r?rken, bir taraftan da zorla?t?rmaya ba?lad?. Bu konu hakk?nda iki de?i?ik görü? ortaya sürülebilir: ?lki internetin kültüre yeni bir boyut katt???, di?eri ise kültürel kirlenmeye neden oldu?u.

?nternetin tüm dünya insanlar?na sundu?u bu özgürlük ve bilgi payla??m? hareketlerimizde de s?n?rs?z özgür olmay? getirir mi? ?u anda ya?anan en temel sorun da bu noktada ortaya ç?k?yor. ?nsan egosu ve psikolojisi gerçek dünyada tatmin edilemeyen yönünü maalesef burada kötü yüzüyle gösteriyor. Özgürlük ve bilginin payla??lmas? kavramlar?, s?n?rlar? olmayacak kadar geni? tan?mland???nda yoruma da aç?k olmakta. [1]

“?nternet sendromlar? ad? alt?nda yeni yeni bir kavram belki hastal?k tan?m? olu?maya ba?l?yor. Henüz kesin bir dille bahsedilmese de baz? ara?t?rmac?lar?n uzun dönemli çal??malar?n?n oldu?unu okuyoruz. ?nternet kullan?m?n?n etkileri bir çok ?ekilde kendini belli ediyor: Unutkanl?k, dikkat eksikli?i, konsantrasyon eksikli?i, zamans?zl?k, zaman? verimli kullanamama gibi.” harcamak.[2]

 “Siberalanda ki?isel web sayfalar? haz?rlayanlar ‘hayali’ bir toplulu?un kendilerini ilgiyle izledi?i dü?üncesine kap?labilirler. Ki?isel bir homepage olu?turdu?umuzda, di?er insanlar?n ona ne kadar bakt???n? onunla ne kadar zaman harcad???n? bilemeyiz. ?nternet hayali bir dinleyici kitlesi için online ki?ili?imizi veya maskemizi cilalamaya te?vik eder bizi.

‘Yalanlar olmasayd?, insanl?k s?k?nt? ve ümitsizlikten çatlard?’ demi? Anatole France 1920’lerde. ?nternetin çekicili?i biraz da yalanlar?n hayat?m?za getirdi?i ne?e ve heyecanda aranabilir. Kand?rmacalar, yar? gerçekler, abart?lar siber alanda g?rla gider. Siber alan her türden ‘oynama’ya sahne olabilir, nas?l olsa ki?inin bunun sonuçlar?na katlanmas? gerekmeyecektir. Net üzerinde anonim olmad???m?z, gerçek kimli?imizle bulundu?umuz durumlarda bile fiziksel mesafe ve az sosyal mevcudiyet kendimizi daha az görülebilir, daha az süper ego bask?s? alt?nda hissetmemize yol açar.

Ki?ilerin internet ortam?nda yüz yüze ileti?imde söylemeyeceklerini söylemeleri, daha rahat davranmalar?, kendilerine daha az s?n?r koymalar? ‘dezinhibisyon etkisi’ olarak adland?r?lmaktad?r.

?nternetin sosyal faydalar?, insanlar?n güçlü ve zay?f ba?lar?n? ne ölçüde ?ekillendirdi?i ile ilgilidir. ?nsanlar sosyal desteklerini genellikle çok s?k temasta olduklar? yak?n çevrelerinden sa?larlar ve daha büyük destek daha güçlü ba?lardan kaynaklan?r. Genellikle güçlü ki?isel ba?lar, fiziksel yak?nl?kla beslenir. ?nternet, potansiyel olarak, güçlü sosyal ba?lar yaratma ve sürdürme konusunda fiziksel yak?nl???n önemini azaltmaktad?r.

Elektronik ileti?imle sa?lanan güçlü ba?lar dahi, fiziksel yak?nl???n sa?lad??? güçlü ba?larla k?yasland???nda, nitelik aç?s?ndan daha zay?f kalabilmektedir. Güçlü ba?lar kurdu?umuz insanlardan olumsuz bir haber ald???m?zda online ileti?imin bize yetmemesi ve telefon açma ihtiyac? duymam?z buna kan?t olarak gösterilebilir.”[3]

?nternetle ilgili bir problem de da çocuklar ve gençler aras?nda ba??ml?l?k yapmaya ba?lamas?d?r.

Ba??ml?l?k hakk?nda bir kan?ya varmak için birçok uzman?n ortak görü?ü olarak belirlenmi? maddeler ?unlard?r:

 • -Her gün internet'e ba?lanmak, ba?l? iken vaktin nas?l geçti?ini anlamamak, soruldu?unda ise inkâr etmek,
 • -Herkese mail adresi vermek,
 • -?nternet d???ndaki u?ra?lara ilginin azalmas?,
 • -Sosyal faaliyetlerde azalma, arkada?lar? taraf?ndan anla??lamama duygusu,
 • -?? verimlili?inde dü?me,
 • -Sürekli uykusuz kalma ve yorgunlu?un artmas?,
 • -Al??veri?lerin sürekli internet üzerinden yap?lmaya ba?lanmas?,
 • -Aile üyelerine yeterli zaman? ay?ramama nedeni ile aile ba?lar?n?n zay?flamas?.
 • -Gerçek hayattaki di?er i? ve ki?ilerin, sanal ya?ama engel oldu?u dü?üncesi.
 • -?nternet kullan?m? nedeniyle e?ler aras?nda anla?mazl?k ve problem ç?kmas?.”[4]

“?nternet kapan?na k?s?lm?? ki?iler, sorunu tan?d?klar?nda, ondan uzak durmay? deneyebilirler. ?nterneti ba??ml?l?k derecesinde a??r? kullanan ki?ilerin hayatta ba?ka a??r?l?klar?n?n olup olmad???n? da dikkatlice de?erlendirmek gerekir. Sorunlu internet kullan?m? olan ki?ilerin yüksek oranda depresif bulgu gösterdikleri bildirilmi?tir. Yirmi tane sorunlu internet kullan?c?s? üzerinde yap?lan bir çal??mada, bu durumun öznel s?k?nt?, mesleki ve maddi bozulma ve ciddi psikiyatrik komorbidite (e?hastalanma) ile ili?kili oldu?u gösterilmi?tir. Bu grupta internet kullan?m?n?n daha impulsif ve benlikle uyumlu oldu?u bulunmu?tur. Bu bulgular, a??r? ve sorunlu internet kullan?m?n?n Dürtü Kontrol Bozuklu?u’na yak?n oldu?unu dü?ündürmektedir. Ki?iler ba?lanmadan yapamad?klar? internete girmeden önce gerginlik ve uyar?lma hissetmekte, ba?land?ktan sonra rahatlamaktad?rlar. Bu küçük örneklem grubunda, deneklerin %80’inin ya?am boyu Bipolar Bozukluk ya da ?izoaffektif Bozukluk ölçütlerini kar??lam?? olmas? da ilginçtir.”[5]

?nternette sohbet eden ki?i, bir sanal grupla ileti?im halinde bulunabilir ve kendisini bu gruba ait hissedebilir. Bu ise, ki?iyi tatmin eden olumlu unsurlar içinde dü?ünülür. Ki?i, belli bir zaman sonra sanal ortamda kendine ait bir grubun bulundu?unu, bu grupta onayland???n? ve kabul gördü?ünü fark ettikten sonra internette sohbete daha da fazla bir de?er atfedebilir. Ki?inin bu hali, ileti?imde bulundu?u grup aç?s?ndan her ne kadar olumlu görülebilirse de, çok daha geni? ve gerçek olan d?? dünyaya daha da yabanc?la?mas? ve izole edilmi? bir ki?ilik yap?s?n?n akut hale gelmesine sebep olacakt?r.[6]

KAYNAKLAR:

 1. Esra Öztop, “?nternetin Bireye ve Sosyal Hayata Etkileri, Türkiye’deki Durum”, (http://stu.inonu.edu.tr/~eoztop/odev.html )
 1. 2.Gökhan Atmaca, “Google Sendromu”, (http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/ )
 1. 3.Kemal Sayar, “Psikolojik Mekan Olarak Siberalan”, (www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/linkdetail.aspx?id=2465 )
 1. 4.Cahit Cengizhan, “Bilgisayar ve ?nternet Ba??ml?l???”, (http://mimoza.marmara.edu.tr/~cahit/Yayin/bildiri/inet-tr03/index2.html)
 1. 5.M.Cengiz Y?ld?z, “?nternet ve Toplum - Chat (Sanal Sohbet)”, An? Yay?nc?l?k,  Ankara-2005, s. 72-73.


[1] Esra Öztop, “?nternetin Bireye ve Sosyal Hayata Etkileri, Türkiye’deki Durum”, http://stu.inonu.edu.tr/~eoztop/odev.html )

[2] Gökhan Atmaca, “Google Sendromu”, (http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/ )

[3] Kemal Sayar, “Psikolojik Mekan Olarak Siberalan”, (www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/linkdetail.aspx?id=2465 )

[4] Cahit Cengizhan, “Bilgisayar ve ?nternet Ba??ml?l???”, (http://mimoza.marmara.edu.tr/~cahit/Yayin/bildiri/inet-tr03/index2.html)

[5] Kemal Sayar, “Psikolojik Mekan Olarak Siberalan”, (www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/linkdetail.aspx?id=2465 )

[6] M.Cengiz Y?ld?z, “?nternet ve Toplum - Chat (Sanal Sohbet)”, An? Yay?nc?l?k,  Ankara-2005, s. 72-73.

 Dr. Tuba Karahisar

?stanbul Geli?im Üniversitesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri