forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

TV_yemekTürkiye'de insanlar?n, günde ortalama 4 saat televizyon ba??nda zaman geçirdi?i ve Türk insan?n?n yüzde 10'unun televizyon ba??ml?s? oldu?u ortaya ç?kt?.

F?rat Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Çak?r ve Yrd. Doç. Dr. Vesile Çak?r taraf?ndan, 556 ki?i üzerinde yap?lan ara?t?rmaya göre, Türk insan?n?n yüzde 10'u televizyon ba??ml?s? ve günlük ortalama 4 saatini televizyon ba??nda geçiriyor. Televizyonda izlenen program türlerinde ise 1. s?ray? haber bültenleri, 2. s?ray? diziler ve 3. s?ray? ise dini programlar al?yor. 

Çak?r, ara?t?rman?n, Türk insanlar?n?n televizyon ba??ml?l??? konusunda Avrupal? ve Amerikal? halkla benzerlik gösterdi?ini söyledi. Çak?r, 'Televizyon izleme süresi artt?kça ba??ml?l?k düzeyi de art?yor. Ba??ml?l?k ile yaln?zl?k düzeyi aras?nda do?rusal bir ili?ki var. Amerikan Psikiyatri Birli?i'nin madde ba??ml?l??? ölçe?ini kullanarak ara?t?rmam?z? gerçekle?tirdik. Deneklerimiz üzerinde yapt???m?z ara?t?rmaya göre, günde 14 saat televizyon izleyen bireyler dahi bulunmakta.' dedi.

'TELEV?ZYON BA?IMLILI?I MADDE BA?IMLILI?INA BENZ?YOR'

Televizyon ba??ml?l???n? madde ba??ml?l???na benzeten Çak?r, 'Kimlere televizyon ba??ml?s? denilebilir. Bir ki?inin televizyon ba??ml?s? olarak tan?mlanabilmesi için ne tür belirtiler göstermesi gerekir. Pek ço?umuzun akl?na çok fazla televizyon izleyen insanlar ba??ml?d?r ?eklinde bir cevap gelebilir. Ancak alkolizm üzerine yap?lan ara?t?rmalar, di?er belirtiler görülmedi?i sürece sadece çok içmenin alkol ba??ml?s? te?hisi için yeterli olmad???n? göstermektedir. Konuya aç?kl?k getirmek amac?yla televizyon izleme deneyimi gibi davran??sal ba??ml?l?klar art?k madde ba??ml?l??? gibi kimyasal ba??ml?l?klar için geli?tirilen ölçütler ile kar??la?t?r?larak söz konusu sorulara yan?tlar aranmaktad?r.' ifadelerini kulland?.

Televizyon ba??ml?l???n?n sebeplerini herhangi bir kimyasal maddeye ba??ml?l???n?n psikolojik sebeplerine benzedi?inin alt?n? çizen Çak?r, 'Televizyon ba??ml?l??? televizyonun özellikle kimi zaman ba? edilmeyen sorunlardan, rahats?z edici olumsuz dü?üncelerden ve uzakla?mak istenen ortamdan kaç??? sa?layan bir araç, kimi zaman da kaç?? yeri olma özelli?i ile madde ba??ml?l???na son derece benziyor.' diye konu?tu. 

Ara?t?rmadaki di?er sonuçlar ise ?öyle- Kad?nlar, erkeklerden daha fazla televizyon seyrediyor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n neredeyse yar?s? toplum içerisinde kendisini yaln?z hissediyor. Ya? ve yaln?zl?k duygusu artt?kça televizyon izleme süresi de art?yor. Gelir  ve e?itim düzeyi artt?kça ise televizyon izleme süresi azal?yor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 65'i, televizyonun ba??ml?l?k yapt???na inan?yor ama kendini televizyon ba??ml?s? olarak de?erlendirmiyor. Literatürk Yay?nevi'nden ç?kan 'Televizyon Ba??ml?l???' isimli kitapta konuyla ilgili geni? bilgilere ula??labilir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri