forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

TV_yemekAvustralyal? ve Britanyal?  bilim insanlar?, televizyon seyretmenin kalp sa?l???na etkisini saptamak için yakla??k 5 bin ?skoçyal? kad?n ve erke?i incelediler. Dört y?l içinde hasta olanlar?n, ölenlerin t?bbi dosyalar? sonucunda var?lan sonuçlar çok ilginçti...


Televizyonu kapat?n kalbinizi koruyun

Prof. Dr. E. Murat Tuzcu

?nsano?lu haraketsiz bir ya?am için yarat?lmam??. Bu gerçe?in destekleyen bir çok bilimsel kan?t var. Az haraketli bir ya?am, ?i?manl?k , ?eker hastal???, yüksek tansiyon, kalp krizi gibi modern ça??n en önemli sa?l?k sorunlar?n?n ba?ta gelen nedenlerinden biri.  Bo? zamanlar?n? oturarak geçirenlerle sportmen insanlar?n kar??la?t?r?ld??? ara?t?rmalar hayat tarz?m?z?n sa?l???m?z için belirleyici oldu?unu teyid ediyor. Sporun sa?l??? korudu?u gerçe?ini sa??r sultan bile duydu. Hem de bin kere. Buna ra?men toplumumuzda düzenli spor, örne?in her gün yürüyü? yapan insan say?s? devede kulak denecek kadar az. Buna kar??l?k, ülkemizde ortalama TV seyretme süresi günde 4 saatin üstünde. Bir çok ülkede durum Türkiye’den farks?z. Modern ya?am insan? giderek daha çok oturan biri haline getirdi.

Ekran önünde oturman?n bedeli
Düzenli spor yapm?yoruz. Hiç olmazsa biraz daha az oturamaz m?y?z? Böylece haraketsizli?in sa?l???m?za verdi?i zarar? azaltamaz m?y?z? Bizi koltuklar?m?za ba?layan televizyon ve bilgisayarlar?n önünde geçirdi?imiz zaman? biraz olsun azaltsak yarar? olur mu? Bu sorular?n cevab?n? arayan bir bilimsel çal??ma geçen hafta Amerika Kardiyoloji Derne?i’nin bilimsel dergisinde yay?nland?.  Avustralyal? ve Britanyal?  bilim insanlar?, televizyon seyretmenin kalp sa?l???na etkisini saptamak için yakla??k 5 bin ?skoçyal? kad?n ve erke?i incelediler. Kat?l?mc?lar?n sa?l?klar?, i?leri, ekonomik durumlar?, i? ve i? d???nda ne kadar haraketli olduklar?, spor yap?p yapmad?klar?, hobileri ve her gün okul ve i? d???nda televizyon olsun bigisayar olsun ekran önünde kaç saat geçirdiklerini ö?rendiler, kan tahlilleri yapt?lar. Dört y?l içinde hasta olanlar?n, ölenlerin t?bbi dosyalar?n? incelediler. Vard?klar? sonuçlar çok ilginçti:

* Günde 2 saatten fazla ekran önünde oturanlarda kalp damar hastal?klar? 2 kattan fazla art?yor.
* ?? veya okul d???nda TV seyrederek veya bilgisayar önünde oturarak 4 saatten fazla zaman harcayanlarda kalp hastal??? riski neredeyse 3 kat, ölüm riski ise yakla??k 2 kat art?yor. 
* E?er günün di?er saatlerinde haraketsiz bir ya?am sürüyorlarsa, uzun süre ekran kar??s?nda oturman?n olumsuz etkisi daha da art?yor.
* Haraketli bir hayat? olanlarda bile televizyon veya bilgisayar önünde geçirilen saatler kalbe zararl?.

Ne yapmal??
Düzenli egzersiz yapman?n, örne?in her gün 20 dakika yürümenin kalp hastal?klar?n? önlemede bir çok ilaçdan daha etkili oldu?u biliniyor. Her gün egzersiz yapsak da yapamasak da, bo? zaman?m?z?n ço?unu ekran önünde geçirmekten kaç?nmal?y?z. Ak?am yeme?inden sonra televizyon kar??s?nda koltukta oturup yatana kadar televizyon seyredece?imize kalk?p dolanabilir, biraz olsun hareket edece?imiz bir u?ra? bulabiliriz. Sohbet etmek, kitap okumak,  aya?a kalk?p biraz dolanmak bile TV veya bilgisayar ekran? önünde saatler geçirmekten daha iyidir. 
Hayat?n bir çok alan?nda geçerli olan “az? karar, ço?u zarar” düsturunu, ekran önüne oturdu?umuzda da akl?m?zdan ç?karmamam?z gerekiyor.

Fazla TV diyabet yap?yor
Son 10 y?l içinde Kanada, Avusturalya ve A.B.D üniversitelerinde yap?lm?? bilimsel çal??malar?n sonuçlar? ?skoçya’da ula??lan sonuçlara ?a??lacak derecede benziyor. Üstelik, uzun saatler televizyon seyretmek, yaln?z kalp-damar hastal???na yol açmakla kalm?yor, sa?l???m?z? bir çok aç?dan etkiliyor. Örne?in ?eker hastal??? riskini ciddi biçimde artt?r?yor.  Son 20-30 y?lda h?zla artan, gençlerde hatta çocuklarda bile görülmeye ba?layan eskiden yeti?kin diyabeti dedi?imiz- tip II diyabet nas?l bir ya?am sürdü?ümüzle, ne kadar televizyon seyretti??mizle yak?ndan ilgili. Harvard Halk Sa?l??? Fakültesi’nden bilim insanlar?, 2001 de yay?nlad?klar? bir çal??mada, yakla??k 40 bin ki?iyi 10 y?l süreyle izlediler. Haftada 20 saatten fazla televizyon seyretmenin ?eker hastal??? riskini 2 kattan fazla artt?rd???n? saptad?lar.
Televizyon veya bilgisayar önünde geçirilen uzun saatlerin olumsuz etkisi herkes için geçerli. Ya?, cinsiyet, yüksek tansiyon, ?i?manl?k, göz önüne al?nd???nda da bu etki devam ediyor. “Ben i?imde çok haraketliyim” veya “her gün ev i?i yap?yorum” diyenler de ak?am televizyonun önünden kalkm?yorlarsa durum ayn?. K?sacas?, uzun süre oturup televizyon seyretmek herkes için diyabete ve kalp-damar hastal?klar?na devetiye ç?kartmak demek.

Televizyon neden zararl??
Her gün uzun süre televizyon seyretmenin kilo almay? kolayla?t?rd???, ?i?manl??? artt?rd??? biliniyor. Bu ili?kiden al?nan ve harcanan kalori dengesizli?i sorumlu. Televizyon seyrederken yenen abur cubur ve sa?l?kl? olmayan besinler de cabas?. Uzun süre haraketsiz oturman?n olumsuz etkileri yediklerimizle ve fazla kilolar?m?zla s?n?rl? de?il. Kan ya?lar?nda önemli de?isiklikler oluyor. Kanda damar sertli?ini k??k?rtan maddeler art?yor, damarlar?n gev?emesini sa?layan maddeler azal?yor. ?skoçya’da yap?lan çal??mada ekran önünde oturma süresi uzad?kça vücutta dü?ük düzeyde de olsa yang?n?n ortaya ç?kt??? görüldü. Bu durumun kandaki göstergesi olan CRP düzeyi, 4 saatten fazla televizyon seyredenlerde 4 kat artm?? bulundu. Bu de?i?ikliklerin hiç biri sa?l???m?z? birden bire etkileyip bizi ak?amdan sabaha hastaland?rmaz. Ama yava? yava? biriken olumsuz etkiler gün gelir, damla damla dolan bir koca tencerenin ta?mas? gibi, birden bire kalp krizine yol açar. Ama, ne yo?un bak?m ünitesinde yatan hastalar ne da hastalar?n yak?nlar? ani gelen kalp krizinin sebepleri aras?nda y?llar boyu televizyon önünde geçen uzun saatlerin de oldu?unu bilmezler.

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri