forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

MTM Medya Takip Merkezi, 2010 y?l?nda medyan?n gündemini belirleyen konu ve olaylar? derledi. ?ki bini a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde periyodik olarak yap?lan takip sonuçlar?, y?l boyunca bas?nda en çok yer alan konular?n, Avrupa Birli?i ve Avrupa Birli?i’ne giri? süreci, terör olaylar? ve ?srail ile ya?anan gerginlikler oldu?unu ortaya koydu.

 

2010 YILINA DAMGASINI VURAN OLAYLAR

1

Avrupa Birli?i ve Avrupa Birli?i’ne giri? süreci

2

Terör olaylar?

3

Türkiye-?srail krizi

4

Ergenekon Davas?

5

Referandum

6

Deniz Baykal’?n ?ok kasedi ve istifas?

7

Türban-ba?örtüsü tart??malar?

8

“Balyoz Darbe Plan?” iddias?

9

KPSS skandal?

10

Tekel i?çilerinin grevi

11

Do?al felaketler

12

Wikileaks belgeleri

13

1 May?s’?n Taksim’de kutlanmas?

14

Maden oca??ndaki patlama

15

Bakterili et skandal?

* MTM Medya Takip Merkezi'nin 2010 y?l?nda, 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takip sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

 

TÜRK?YE, 2010’DA TERÖRÜ KONU?TU…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) aç?klad??? ve tüm y?l? kapsayan gündem raporuna göre; 2010’da ülke gündemini en çok me?gul eden konu “terör olaylar?” oldu. Medyada toplam 257 bin 55 haber ile yans?ma bulan terör olaylar?, önceki y?la k?yasla yüzde 26 oran?nda art?? gösterdi. Y?l boyunca çe?itli eylemleriyle gündeme gelen PKK terör örgütünün, sürekli hedef de?i?tirerek gündemde kalmas? ve i?in boyutunu deniz subaylar?na sald?rmaya kadar yükseltmesi, s?cak geli?meleri de beraberinde getirdi. Terör örgütünün eylemsizlik karar?n?n ard?ndan, Taksim’de polislere yönelik gerçekle?tirilen canl? bomba eylemi ise y?l?n en çok konu?ulan geli?meleri aras?ndayd?.

TÜRK?YE-?SRA?L ?L??K?LER?NDE GERG?N B?R YIL…

?HH ?nsani Yard?m Vakf?’n?n Gazzeliler için haz?rlad??? yard?m gemilerinin ?srailli askerler taraf?ndan sald?r?ya u?ramas?, May?s ay? sonlar?nda hem ülke hem dünya gündemine bomba gibi dü?tü. Birçok Türk vatanda??n?n öldü?ü ve gözalt?na al?nd??? sald?r?, dünya bas?n?nda da büyük yank? buldu. Ya?anan tüm bu geli?melerin ard?ndan ?srail’le ili?kiler iyice gerilirken; ?srail, gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda y?l boyunca 247 bin 516 habere konu edildi.

 

ERGENEKON DAVASI SICAKLI?INI KORUDU…

Medyan?n 2010 y?l?ndaki önemli gündem maddelerinden bir di?eri de Ergenekon Davas? oldu. Ergenekon kapsam?nda, yap?lan aç?klamalar, gözalt?na al?nmalar, davalar ve dava süreçleri bu y?l da ülkenin nabz?n? yükseltti. ?lhan Cihaner’in Ergenekon Davas? kapsam?nda görev ba??ndayken gözalt?na al?nmas?yla ba?layan hararetli tart??malar, hükümet ve Yarg?çlar Birli?i aras?nda gerilime neden olurken, “yarg? ba??ms?zl???” konusu da s?kça tart???ld?. 2010 y?l?nda da s?cakl???n? koruyan Ergenekon Davas?, tüm mecralar?n toplam?nda 158 bin 749 haberde yer buldu.

 

KÜRT AÇILIMI BASINDA SIKÇA YER ALDI…

Di?er yandan, Kürt sorunun çözülmesi için de y?l boyunca çe?itli ad?mlar at?ld?. Özellikle, baz? toplumsal mesajlar?n Kürtçe olarak verilmesi, y?l?n dikkat çeken geli?meleri aras?ndayd?.

REFERANDUM TÜRK?YE GÜNDEM?N? K?L?TLED?!

MTM’nin raporu, y?l?n en çok konu?ulan bir di?er konusunun da 12 Eylül’de gerçekle?tirilen Referandumun oldu?unu ortaya koydu. Partilerin k?yas?ya yürüttükleri propaganda çal??malar? ve siyasi polemikleri ile medyan?n yak?n takibine giren Referandum, EVET’le sonuçland?. Referandum, y?l toplam?nda 136 bin 669 habere konu edildi.

DEN?Z BAYKAL’IN ?OK KASED? VE ?ST?FASI ÜLKE GÜNDEM?N? DE???T?RD?…

2010 y?l?n?n en önemli geli?melerinden bir di?eri ise Deniz Baykal’?n ?ok kaset görüntüleri oldu. Kaset görüntülerinin siyasi arenada bomba etkisi yaratmas?n?n ard?ndan istifas?n? veren Baykal, medyan?n an be an takibindeydi. Baykal, y?l toplam?nda, siyasi söylemleri ve kaset konusuyla toplam 111 bin 336 habere konu edildi. Baykal’?n istifas?yla bo?alan Genel Ba?kanl??a, sürpriz bir kararla Kemal K?l?çdaro?lu’nun aday olmas? ve CHP Genel Ba?kan? seçilmesi, y?l?n büyük yank? bulan geli?meleri aras?nda kayda geçti.

 

TÜRBAN-BA?ÖRTÜSÜ TARTI?MALARINDA NABIZ YÜKSELD?…

Uzun y?llard?r Türkiye’nin gündemini me?gul eden konular aras?nda yer alan türban-ba?örtü konusuna medyan?n ilgisi bu y?l tam üç kat?na ç?kt?. Hem iktidar partisinin hem de muhalefet partilerinin s?kça gündeme getirdi?i türban tart??malar?, türban?n baz? üniversitelerde serbestle?mesiyle iyice alevlendi. Konu, y?l boyunca 82 bin 911 haber ile yans?ma buldu.

 

“BALYOZ DARBE PLANI” ?DD?ASI ?LE DARBE TARTI?MALARI Y?NE GÜNDEMDE…

Ergenekon’un yank?lar? devam ederken Türkiye gündemi, y?l?n ilk ay?nda, Balyoz Darbe Plan? iddias? ile sars?ld?. Taraf gazetesinin ortaya ç?kard??? “Balyoz Darbe Plan?”, dönem dönem artan darbe söylentilerini ve tart??malar?n? hararetlendirdi. Y?l?n en çok konu?ulan konular? aras?nda yer alan Balyoz Darbe Plan? iddialar?, toplam 67 bin 162 haberde yer ald?.

 

KPSS SINAVINDA YA?ANAN SKANDAL, GÖZLER? SINAV S?STEM?NE ÇEV?RD?…

MTM’nin ayn? raporuna göre, Türkiye gündemini en çok me?gul eden bir di?er skandal ise KPSS s?nav?nda cevaplar?n çal?nmas? oldu. S?nava giren adaylardan büyük tepki toplayan olay, bakanl?klar?n çe?itli aç?klamalar? ile s?kça tart???ld?. Skandal?n ard?ndan iptal edilen s?nav?n tekrarlanmas? ve getirilen yeni güvenlik önlemleri, konuya ilgiyi s?cak tuttu. KPSS, y?l boyunca 40 bin 729 habere konu edildi.

 

TEKEL ??Ç?LER?N?N GREV? BÜYÜK YANKI BULDU…

2009 y?l?n?n son aylar?nda greve ba?layan Tekel i?çileri, y?l boyunca yapt?klar? eylemlerle seslerini duyurmaya devam ettiler. Eylem, uzla?ma sa?lanamamas? ve i?çilerin sa?l?klar?yla ilgili endi?elerin ciddi boyutlara ula?mas? nedeniyle s?kça tart???ld?. Ba?bakan Erdo?an’?n ve hükümetin çe?itli sözcülerinin, i?çilerin grevine yönelik sert aç?klamalar? da konuya ilgiyi artt?rd?. Tekel, y?l boyunca gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 33 bin 534 haberde yer buldu.


 

DO?AL FELAKETLERDE D?KKAT ÇEK?C? ARTI?…

2010 y?l? hem ülke genelinde hem de dünyada, çe?itli do?al felaket haberleriyle dolu bir y?l oldu. Türkiye’nin çe?itli illerinde can kayb?na ve büyük tahribatlara neden olan sel, y?l?n en çok dikkat çeken do?al felaketi olurken, Karayipler'in en yoksul ülkesi Haiti ve sonras?nda ?ili’de ya?anan deprem, hem dünya hem de Türk medyas?n?n gündeminde yo?un yer ald?.

 

W?K?LEAKS BELGELER? DEPREM ETK?S? YARATTI…

Birçok ülkenin istihbarat kay?tlar?n? ve yak?n tarihteki sava?lar?n gizli belgelerini yay?nlayan WikiLeaks, bu kez de ABD D??i?leri Bakanl???'n?n belgelerini ortaya ç?kard?. Kas?m ay?n?n sonlar?na do?ru ortaya ç?kan belgelerle tüm dünyay? sarsan WikiLeaks, ?imdiye kadar aç?klad??? toplam bir milyon civar?nda gizli yaz??ma ile diplomaside depreme yol açt?. Belgelerin içerisinde Türkiye’ye dair de birçok aç?klama ve itham bulunmas? ise Türk medyas?n?n WikiLeaks’e olan ilgisini artt?rd?.

 

1 MAYIS, 32 YIL SONRA YEN?DEN TAKS?M’DE KUTLANDI…

32 y?l?n ard?ndan, ilk kez bu y?l Taksim meydan?nda kutlanan 1 May?s, hem halktan hem de medyadan büyük ilgi gördü. Kutlamaya birçok sanatç? ile parti temsilcilerinin kat?lmas? ve al?nan güvenlik önlemleri y?l?n dikkat çeken ba?l?klar? aras?ndayd?.

 

MADEN OCA?INDAK? PATLAMA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI…

May?s ay?nda Zonguldak'ta, Türkiye Ta?kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlü?ü’ne ait maden oca??nda meydana gelen patlama, y?l?n en önemli ve üzücü geli?meleri aras?nda kayda geçti. Patlamada birçok ki?inin hayat?n? kaybetmesi ve ba?bakan?n konuyla ilgili çarp?c? aç?klamalar? konuya ilgiyi art?rd?.

 

BAKTER?L? ET SKANDALI…

Y?l?n önemli skandallar?ndan bir di?eri de “bakterili et” skandal?yd?. Sa?l??a zararl? bakteri ta??yan 10 tonu a?k?n etin piyasaya sürüldü?ü iddias? üzerine gün ?????na ç?kan konu, bakterili etleri köpekler yedi iddias?yla daha da alevlendi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri