Yazdır

Aktif .

istanbul_karnesiMedya Takip Merkezi (MTM), 2010 y?l?n? “Avrupa Kültür Ba?kenti” unvan?yla geçiren ?stanbul’u mercek alt?na alarak, y?l boyunca medyaya nas?l yans?d???n? ara?t?rd?. Gazetelerde ve haber sitelerinde yay?nlanan her haber ve yaz?y? inceleyerek, içeri?ine göre s?n?fland?ran ve de?erlendiren MTM’nin ?stanbul raporu, ortaya dikkat çekici sonuçlar ç?kard?.

 

KÜLTÜR-SANAT FAAL?YETLER? ARTTI…

Hem ticari, tem turistik, hem de sosyal anlamda Türkiye’nin en önemli ?ehri olan ?stanbul, y?l boyunca medyan?n da yak?n markaj?ndayd?.

2010 y?l?n?n Avrupa Kültür Ba?kenti, özellikle kültür-sanat faaliyetleri ile medyada s?kça yer buldu. ?stanbul’daki sergi, konser, festival, tiyatro ve sinema haberleri, önceki y?la göre yakla??k yüzde 46 oran?nda art?? gösterdi.

 ?STANBUL’DA ?NT?HAR HABERLER?NDE YÜZDE 70 ARTI? YA?ANDI…

Kültür-sanat haberlerinde ortaya pozitif bir tablo ç?karken, intihar haberlerindeki büyük art?? ise ara?t?rman?n negatif ba?l??? olarak kayda geçti. MTM’nin ayn? raporuna göre, intihar haberlerinde 2009 y?l?na oranla yüzde 70 oran?nda art?? ya?and?. Cinayet haberleri yüzde 4, kavga haberleri yüzde 37 oran?nda yükselirken, h?rs?zl?k haberlerinde ise yüzde 5’lik dü?ü? ya?and?.

Ayn? rapora göre, su bask?n? ile ilgili haberler önceki y?la oranla iki kat?ndan fazla art?? gösterirken, ?stanbul’da ya?anan yang?n olaylar? ile ilgili haberler ise yüzde 63 oran?nda ço?ald?.

 “AVRUPA KÜLTÜR BA?KENT? ?STANBUL” ADINA YARA?IR B?R TABLO Ç?ZD? M??

Medyay? düzenli olarak takip eden ve tüm yaz?lanlar? uzman editörleriyle analiz ederek raporlayan MTM Medya Takip Merkezi’nin Genel Müdürü Halef Remzi Vay?s, ?stanbul özelindeki ara?t?rman?n, ?ehrin medya yans?malar? yoluyla dünyada nas?l bir izlenim yaratt???n? ortaya koydu?unu belirterek, “2010 y?l?, tüm dünyan?n gözlerini ?stanbul’a çevirdi?i bir y?l oldu. Bu nedenle, medyada nas?l yans?malar sa?lad???, önceki y?llara göre daha önemliydi. Ara?t?rmam?z, kültür-sanat haberlerinde ciddi bir art?? oldu?unu ortaya koydu ki, amaçlanan geli?me de buydu. Ancak ne yaz?k ki, özellikle intihar haberlerindeki art??, ya?anan su bask?nlar? ve yang?nlar?n çoklu?u, y?l boyunca ?stanbul’u gündeme ta??yan olumsuzluklard?. Üzücü olaylarda dikkat çekici boyutlarda art??lar gözlendi. Bu tablo, ?stanbul gibi güzel bir ?ehirde, görmek istedi?imiz tablo de?il” dedi.

MEDYANIN GÖZÜNDE BA?KENT ?STANBUL!

Ayn? ara?t?rma raporunun, Türkiye genelini kapsayan de?erlendirmesine göre; Türk medyas?nda yay?nlanan cinayet, intihar, kavga, gasp, kapkaç, h?rs?zl?k konulu haberlerin yüzde 48’i ?stanbul’da ya?anan olaylara dair olurken, yüzde 52’si ise di?er illere da??l?m gösterdi.

Kaza, yang?n, sel, su bask?n?, patlama, vb. konularla ilgili haberlerin ise yüzde 61’lik k?sm?nda yine ?stanbul yer al?rken, yüzde 39’luk k?sm? ise di?er illerdeki olaylara ayr?ld?.

Kültür-sanat haberlerinde, beklendi?i ?ekilde ba?rolde ?stanbul vard?. Sergi, konser, festival, tiyatro, sinema gibi çe?itli kültür-sanat faaliyetlerinin yer ald??? haberlerin yüzde 70’i, ?stanbul’da yap?lan etkinlikler ile ilgiliydi. Ba?kent Ankara dahil, di?er bütün illerde gerçekle?en kültür-sanat haberlerine ayr?lan oran ise sadece yüzde 30’da kald?.

2010 YILINDA ?STANBUL EN ÇOK HANG? HABERLER ?LE GÜNDEME GELD??

Konu

2010 y?l?

2009 y?l?

%

Sergi

55.095

40.591

35,7

Konser

34.679

24.044

44,2

Sinema

35.059

22.408

56,5

Tiyatro

28.035

18.220

53,9

Festival

25.388

17.082

48,6

Toplam

178.256

122.345

45,7

 

 

Konu

2010 y?l?

2009 y?l?

%

 

Cinayet

17.290

16.596

4,2

 

Kavga

19.866

14.484

37,2

 

H?rs?zl?k

12.870

13.536

-4,9

 

?ntihar

12.787

7.534

69,7

 

Toplam

62.813

52.150

20,4

 

Konu

2010 y?l?

2009 y?l?

%

Kaza

131.086

128.634

1,9

Patlama

12.602

9.475

33,0

Yang?n

13.115

8.033

63,3

Su bask?n?

3.717

1.766

110,5

Toplam

160.520

147.908

8,5


 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri