forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

RTK 2009da izleyiciler, diziler ve yemek yar??malar?n? mercek alt?na ald? Haber bltenlerinin tarafl? yay?n yapmas?ndan duyulan rahats?zl?k artt?. Seim dneminde ise ?ikyetler gncel programlar ve yorum programlar?na yneldi.

Radyo ve Televizyon st Kurulu Kamuoyu, Yay?n Ara?t?rmalar? ve lme Dairesi Ba?kanl???, Radyo Ve Televizyon st Kuruluna Gelen Bildirimlerin 2007-2008 ve 2009 Y?llar?n?n ?lk Ayl?k Dnemlerinin Kar??la?t?rmas? ve 2009 Y?l? Genel De?erlendirmesi ba?l?kl? ara?t?rmas?n? tamamlad?.

2009 y?l? ilk ayl?k dneminde Radyo ve Televizyon st Kuruluna gelen vatanda? bildirimleri 444 1 178 RTK ?leti?im Merkezi arac?l??? ile 8.871, RTK Web sayfas?ndan 12.994 ve e-posta ile 611 olmak zere, toplam 22.476 adet olarak gerekle?mi?tir. Bu rakam?n 2007 y?l?nda 57.042, 2008 y?l?nda da 34.233 oldu?u dikkate al?nd???nda son y?lda televizyon izleyicilerinin ?ikyetlerinde yar?dan fazla azalma oldu?u grlecektir.

2008 y?l?nda oldu?u gibi bu y?l da en ok ?ikyet alan programlar?n ba??nda dramatik diziler ve diren yar??malar? gelmektedir. Bu y?l dizilerde ?ikyet oran? en st sevide olmas?na ra?men ?ikyet adedinde yar?dan fazla azalma olmu?tur. Buna kar??l?k diren yar??malar?na ynelik ?ikyetler %4 oran?nda artm??t?r. Gncel programlara ve yorum programlar?na ynelik ?ikyetlerde de yine dikkat ekici bir art?? gzlenmektedir. Gncel program trnn 2009 y?l?nda nc s?raya, yorum programlar?n?n da 5. s?raya ykselmesindeki en byk etkenin, Mart ay? sonunda yap?lan yerel seimler oldu?u d?nlmektedir.

PROGRAM TR
2008-?LK AY B?LD?R?M ADED?
%
2009-?LK AY B?LD?R?M ADED?
%
Dramatik Diziler 8.322 24 3.397 15
Diren Yar??malar? 3.473 10 3.240 14
Ku?ak Programlar? 3.313 10 1.453 7
Haber Bltenleri 2.904 9 1.183 5
Reklam Ku?aklar? 2.667 8 1.967 9
Gncel Programlar 2.476 7 2.387 11
Reality Show 1.461 4 398 2
Yorum Programlar? -- -- 1.654 7
Talk Show -- -- 1.589 7
Gsteri Sanatlar? ?le ?lgili Yap?mlar 1.112 3 -- --
Genel 2.063 6 1.312 6
Di?er 6.442 19 3.896 17
TOPLAM 34.233 100 22.476 100

Vatanda? bildirimlerinde, bir programa ili?kin olarak birden fazla ?ikyet konusu yer alabilmektedir. Bildirimlerin de?erlendirilmesi a?amas?nda, s?n?flama yapabilmek iin Kamuoyu, Yay?n Ara?t?rmalar? ve lme Dairesi Ba?kanl??? ile ?zleme ve De?erlendirme Dairesi Ba?kanl??? taraf?ndan haz?rlanan inceleme kriterleri listesi kullan?lmaktad?r. Yap?lan de?erlendirmeler sonras?nda, bildirimlerde yer alan birden fazla inceleme kriteri konusunun dikkate al?nmas? ile ula??lan say? 2009 y?l?nda 41.893 olmaktad?r.

Ocak-Mart 2009 Dnemi

PROGRAM TR B?LD?R?M ADED? % ?NCELEME KR?TER? ADED? %
Dramatik (Yerli) Diziler 3.397 15 5.944 14
Diren Yar??malar? 3.240 14 6.154 15
Gncel Programlar 2.387 11 4.439 11
Reklam Ku?aklar? 1.967 9 4.319 10
Yorum Programlar? 1.654 7 4.203 10
Talk-Show 1.589 7 4.208 10
Ku?ak Programlar? 1.453 7 2.428 6
Haber Bltenleri 1.183 5 1.794 4
Genel 1.312 6 1.840 4
Di?er 4.294 19 6.564 16
TOPLAM 22.476 100 41.893 100

Reklam ku?aklar? da yine en ok ?ikyete konu olan program trlerinden olmay? srdrrken Ku?ak programlar?na ili?kin olarak gelen bildirim adedi % 7 olarak gerekle?mi?tir. Haber bltenleri, 2009 y?l?n?n ilk ayl?k dneminde, geen y?la nazaran daha az ?ikyete konu edilmekle beraber tarafl? yay?nc?l?k yap?ld???na ili?kin ?ikyetler yo?unluk gstermektedir.

Vatanda?lar?n, 2009 y?l?n?n ilk ay?nda yay?nlanan programlar hakk?ndaki en yo?un ?ikyeti, % 12l?k de?erle Program Kald?r?ls?n kriterinde gerekle?mi?tir.

Ki?iye Ynelik ?ikyet (Sunucu ya da Kat?l?mc?), Toplumsal ?iddet, Toplumu Yan?ltma ve ocuklar?n ve Genlerin Korunmas? kriterlerinde, e?it oranlarda % 10luk ?ikyet al?nm??t?r. ?lk kriterdeki ?ikyetlerin, yksek oranda seim dneminde yay?nlanan programlara dnk olarak kaydedildi?i gzlenmektedir. ocuklar?n ve Genlerin Korunmas? hakk?nda gelen ?ikyetlerin % 33 dramatik dizilere ili?kindir. Trk Aile Yap?s?na ve Ahlaka Ayk?r?l?k konusunda kaydedilen % 8lik ?ikyetin % 40? diren yar??malar? hakk?nda gelen bildirimlerden olu?maktad?r. Mill ve Manev De?erlere Ayk?r?l?k ba?l??? alt?nda incelenen kritere ili?kin ?ikyetler % 26 oran?nda diren yar??malar?, % 21 oran?nda dramatik diziler hakk?ndad?r.

?zleyiciler, ocuklar?n? dizilerin olumsuz etkilerinden korumak istiyor.

ocuklar?n ve Genlerin Korunmas? konusunda yap?lan de?erlendirmenin % 33nn dramatik dizilerde yo?unla?mas?, bu konudaki hassasiyetin, en yo?un olarak diziler hakk?nda ya?and???n? ortaya koymaktad?r. Dramatik dizilere ili?kin yo?un ?ikayet konular?ndan birini de % 21lik oranla Mill ve Manev De?erlere Ayk?r?l?k ba?l?kl? kriter olu?turmaktad?r. Program Kald?r?ls?n ?eklinde gelen ?ikyetlerin % 18inin de bu program trnde kaydedilmi? olmas?, dramatik diziler iin negatif bir unsur olu?turmaktad?r.

?zleyici: Yemek programlar? Trk Aile Yap?s?na ayk?r?

Geen y?l bu program trne ili?kin bildirimler daha ok ses yar??mas? veya ki?isel becerileri sergileyen programlara dnk olarak kaydedilmekte iken, 2008 y?l? Aral?k ay?ndan bu yana yemek yapma/ sunma tarz?ndaki yar??malar hakk?nda bildirim al?nmaktad?r. Trk Aile Yap?s?na ve Ahlaka Ayk?r?l?k kriterine ili?kin olarak al?nan toplam bildirimin % 40? bu program trne dnktr ve bildirimlerin % 56s? tek bir programla ilgilidir. Vatanda? bildirimlerinin % 32si, e?it oranlarda olmak zere iki ayr? program hakk?nda gerekle?mi?tir. Mill ve Manev De?erlerimize Ayk?r?l?k ba?l??? alt?nda incelenen kategoride yer alan ?ikyetlerin % 26s?n?n diren yar??malar? konusunda kaydedilmi? olmas?, bu program trnn, bu vatanda?lar taraf?ndan benimsenerek izlenmedi?ini ortaya koymaktad?r.

Gncel programlar seim yasaklar?n? deldi mi?

Dnya ve lke gndeminde geli?en olaylar?n tart???ld???, farkl? gr? ve nerilerin ortaya kondu?u bir program tr olan gncel programlara ili?kin ?ikyetlerin byk bir k?sm? (% 63) seim yasaklar?na ayk?r? yay?nlara yneliktir. Programlarda ne srlen gr?lerin toplumsal a?dan ?iddet riski ta??d???, toplumu yan?lt?c? bilgiler verildi?i ve tarafl? yay?nc?l?k yap?ld??? da dile getirilen d?nceler aras?ndad?r. 2009 y?l?n?n ilk ayl?k dneminde, gncel program tr ile ilgili olarak kaydedilen bildirimlerin % 81i bir tek program hakk?ndad?r.

Reklam ku?aklar?na izleyici tepkisi azald?

ocuklar?n ve Genlerin Korunmas? hakk?nda kaydedilen bildirimlerin % 15inin bu program tr iin kaydedilmi? olmas?, reklamlar?n nitelik olarak ocuklar a?s?ndan bir hayli zararl? grld?n ortaya koymaktad?r. 2008 y?l?n?n ilk ayl?k dneminde bu oran % 12 olmu?tur.

Yorum programlar? toplumu yan?ltt? m??

Yorum Programlar?, programlarda ifade edilen gr?ler nedeniyle Toplumsal ?iddet ve Toplumu Yan?ltma kriterleri alt?nda de?erlendirilen kapsamda ?ikyet edilmi?tir. Yorum Programlar? hakk?nda kaydedilen ?ikyetlerin % 84 bir tek programa ili?kindir.

Talk Show ve Ku?ak programlarda tepki sunuculara yneldi

Argo / Kfr / Kt Sz kriteri ile incelenen ?ikyetlerin % 52si bu program tr iin kaydedilmi?tir. Oran?n bu kadar yksek olmas?, yay?nlanan bir programda iki sanat? aras?nda gerekle?en diyalogdan kaynaklanmaktad?r ve 2009 y?l?n?n ilk ay?nda, sadece bu program iin kaydedilen ?ikyet oran? % 83 olarak gerekle?mi?tir. Ki?ilik Haklar?na Ayk?r?l?k / Hakaret konulu ?ikyetlerin % 37si ile Ki?iye Ynelik ?ikyet (Sunucu ya da Kat?l?mc?) konulu ?ikyetlerin % 31i de Talk Show olarak adland?r?lan program tr hakk?nda gerekle?mi?tir ve bunlar?n % 80den fazlas?, yukar?da an?lan program hakk?ndad?r.

Ki?iye Ynelik ?ikyet (Sunucu ya da Kat?l?mc?) konulu kritere ili?kin ?ikyetlerin % 27si bu program tr hakk?ndad?r. Vatanda?lar taraf?ndan Ku?ak Programlar hakk?nda iletilen bildirimlerin % 37si iki programa dnk olarak kaydedilmi?tir. Bu program tr iin isim bildirmeden, genel olarak bu tr programlardan ?ikyeti oldu?unu dile getiren vatanda?lar?n oran? ise % 20dir.

?zleyici haber bltenlerini tarafl? buluyor

RTK taraf?ndan gerekle?tirilen Televizyon Haberleri ?zleme E?ilimleri konulu ara?t?rmada, vatanda?lar?n % 70e yak?n?n?n her gn, dzenli olarak 1-2 saat haber izledi?i; zellikle ak?am (ana haber) bltenlerinin dnya ve lke gndemini takip etmek iin nemli bir unsur olu?turdu?u ortaya ?km??t?r. Ara?t?rman?n sonular?nda, deneklerin % 77sinin, televizyonlar?n yalan, yanl?? ve eksik haber verdi?i ?eklinde bir kanaate sahip olduklar? da grlmektedir. An?lan ara?t?rma ile paralel olarak, RTKe ula?an bildirimlerin de?erlendirilmesinde yer alan Tarafl? Yay?nc?l?k kriteri konusunda kaydedilen ?ikyetlerin % 38i, haber bltenlerine ili?kindir. Haberlerin sunulu? biiminin toplumsal a?dan sorun yaratabilece?ine ili?kin olarak dile getirilen Toplumsal Psikoloji kriterindeki ?ikyet oran? % 13tr. Haber bltenleri ile ilgili olarak al?nan ?ikyetlerde yer alan Ki?iye Ynelik ?ikyet (Sunucu ya da Kat?l?mc?), spikerlerin be?enilmemesini ifade etmektedir ve ?ikyetlerin % 6s? bu program tr iin kaydedilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri