forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

Deloitte TMT (Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon) Grubu’nun haz?rlad??? ve medya dünyas?ndaki olas? geli?meleri ele alan “2010 Medya Öngörüleri” raporunu yay?nland?.

2010 y?l?nda medya sektöründeki ana e?ilimleri çarp?c? bulgularla ortaya koyan rapora göre “Ismarlama Video” (Video on Demand) i?inde büyük gelir art??? beklenirken, DVD sat??lar?n?n ise bu y?l ikiye katlanmas? öngörülüyor.

 
2009’da 600 milyar dolar olan dünya reklam pastas?nda geleneksel reklamc?l?k a??rl???n? korumaya devam ederken, bu pasta içindeki pay? yakla??k %10 olan online reklamc?l???n 2010 ve sonras?nda büyüme trendini sa?l?kl? bir ?ekilde sürdürece?i anla??l?yor.
 
Medya içeri?inin tüketimi aç?s?ndan bu y?l yay?nc?lar?n programlar? a??rl???n?  koyacak. Medya içeri?inin tüketiminde TV %90 ile ba?? çekerken, i?itsel medya içeri?inin ise %80 ile televizyonu izleyece?i tahmin ediliyor.
 
Deloitte 2010 Medya Öngörüleri raporunu de?erlendiren Deloitte Türkiye TMT Lideri ve Ortak Oktay Aktolun ?unlar? söyledi:
 
“Klasik medya de?erlendirmelerinin geçmi?te kald??? yeni bir döneme giriyoruz. Teknolojinin de yard?m?yla medya sunum ortamlar?nda gözle görülür bir art?? ve çe?itlenme ya??yoruz. Özellikle video ve müzik gibi içeri?in tüketiminde büyük bir patlama ya?an?rken, TV ve web’in birbirine rakip olman?n tam tersine yan yana birbirini destekledi?i farkl? bir medya ortam?na tan?k oluyoruz. Geleneksel kal?plar de?i?irken, reklam veren aç?s?ndan yaz?l? ve görsel medya henüz a??rl???n? koruyor. Dünya reklam pastas? içinde pay? %10 gibi küçük bir oranda da olsa online reklamlar, pazar pay?n? yava? ama sa?lam ad?mlarla art?r?yor. Bu arada online video ve indirilebilir müzik sunumlar?n?n da ciddi bir pazar olu?turmaya ba?lad???n? gözlemliyoruz”.
 
TV ve web birbirine rakip olmak zorunda de?il
 
Web ve TV’nin birbirine giderek yakla?t??? yeni bir döneme girerken bu trendi san?ld??? gibi internet ba?lant?s? olan TV’ler veya set üstü cihazlar sürüklemeyecek. Tam aksine medya içeri?ine ula?mak için kendi mevcut TV’lerini veya ta??nabilir bilgisayarlar?n?, MP3 çalarlar?n? ve üzerinde web taray?c?s? olan cihazlar? kullanan tüketiciler, farkl? bir geli?me çizgisinin ortaya ç?kmas?na neden olabilir.
 
2010 y?l?nda TV reklam pazar?n?n 180 milyar dolarl?k bir büyüklü?e eri?mesi beklenirken, küresel online reklamc?l???n ise yakla??k 63 milyar dolarl?k bir ciroya sahip oldu?u tahmin ediliyor.
 
Yap?lan ara?t?rmalar, TV’de veya web’de ayr? ayr? yay?nlanan reklamlar?n iki ortamda birden yer almas?n?n izleyici üzerinde %47 oran?nda daha olumlu etki b?rakt???n? gösteriyor. Belki de bunun etkisiyle ?u günlerde TV’lerde yay?nlanan reklamlar?n internete “dü?mesi” neredeyse ayn? anda gerçekle?iyor.
 
Günümüzde video web sitelerinin art?k izleyicilerin görü?lerini de yans?tacak ?ekilde tasarlanmalar?, tüketici e?ilimlerinin daha h?zl? bir  ?ekilde gündeme yans?mas?n? sa?l?yor. Bu tür siteler, önümüzdeki günlerde içerik üreten yay?nc?lar?n gelirlerine ciddi katk?da bulunurken reklam verenlerin de medya kullanma tercihlerini etkileyebilecek.
 
Bu arada gazete ve dergi endüstrisinin online haber içeriklerini paral? yapma tehdidi canl?l???n?  koruyor. Ancak 2010 y?l?nda bu yönde ciddi bir ad?m at?lmas? olas?l?k dahilinde görünmüyor.
 
DVD otomat? devri ba?l?yor
 
Telekom operatörlerinin en sevdi?i gelir kaynaklar?ndan biri olan ?smarlama video hizmetleri cazibesini koruyor. Buna kar??l?k DVD tan?t?mlar? ve sat??lar?n?n yap?ld??? web ortam?n?n ?imdi yeni bir rakibi bulunuyor. Sat?? otomatlar? üzerinden DVD sat??lar?n?n ba?lamas?yla birlikte bu pazar?n DVD sat??lar?n? ikiye katlamas? bekleniyor.
 
Geceli?i 1 dolar gibi dü?ük fiyatlara sunulabilmesi ve kullan?m kolayl??? nedeniyle DVD sat?? otomatlar?n?n tüketici taraf?ndan çabuk benimsenece?i dü?ünülürken, d??ar?dan sat?n alma ve kiralama gibi süreçlerin bireysel maliyetlerini de ortadan kald?rm?? olacak. Ayr?ca bu makinelerin gelecekte 25 GB gibi boyutlarda sunulacak olan yüksek çözünürlüklü HD DVD’leri de sat??a sunmas? mümkün olabilecek.
 
Ku?kusuz bu alanda da 2010’da baz? pürüzler ya?anabilir. Ba?lang?çta yüksek sat?? gelirlerinden olmak istemeyen baz? içerik üreticiler, ürünlerini sat?? otomat? sahiplerine vermek istemeyebilir.
 
Televizyon ve radyo hala kral!
 
Düzenli izlenen programlar?n (zaman ard???k-lineer) a??rl???n? korumas?na kar??l?k, zaman ard???k olmayan medya tüketimi 2010 itibar?yla yükseli?e geçecek. Televizyonun %90’?, i?itsel medyan?n %80’i belirlenmi? program ak??lar? dahilinde tüketilmeye devam edecek.
 
Televizyon sat??lar?n?n yüksek seyretti?i ülkelerde TV ve radyo gibi klasik medya içeri?i egemenli?ini korurken, geçmi?te ücretli olmayan online içeri?in zamanla ücretli hale gelmesi TV yay?nlar?na ilgiyi art?rmaya devam ediyor.
 
Yaz?l? bas?n paral? içerik aray???n? sürdürecek
 
2010 y?l?nda gazete ve dergi sahipleri online içeriklerini paral? hale getirmek için yöntem aray??lar?n? sürdürecek. Bu konuda bütün içeri?i parayla vermeyi dü?ünenler oldu?u gibi, baz? s?n?rl? içeri?i ücretsiz sunup özel içeri?i ise parayla sunmay? planlayanlar da bulunuyor. Burada yanl?? yap?lan bir maliyet hesab?n?n markay? da de?ersiz gibi gösterme tehlikesi bulunuyor. Çevrimiçi okurlar?n, e?er içerik gerçekten de?erliyse ve bu çabaya de?iyor ise mikro ödemeler kar??l???nda bu içeri?i sat?n almaya istekli olabilece?i dü?ünülüyor.
 
Baz?lar? ise 50 kuru?  de?erinde bir makaleyi okumak için internetten kredi kart? bilgisini girmenin bu zahmete de?meyece?i görü?ünde. Ayr?ca mikro ödemelerle ilgili bu strateji düzenli okurlar söz konusu oldu?unda anlam kazan?yor. Aksi takdirde örne?in iki ya da üç haftada bir talep edilen bir çevrimiçi içerik için gerekli i?lemlerin maliyeti getirisinden daha fazla olabilece?ine dikkat çekiliyor.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri