forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

WEB 2.0 VE SOSYAL MEDYA

Aktif .

 HAL?L MOLLAO?LU
 
Web 2.0 uzun süreden beri "yeni e?lence tarz?" ?eklinde an?l?yor. Fakat yeni teknik ayn? zamanda firmalar ve giri?imciler için de gittikçe daha önemli hale geliyor.
 
 
Facebook, Twittter ve di?er sosyal medya hizmetlerini ticari aç?dan nas?l kullanabilece?inizi anlat?yor ve ba?ar?l? soysal medya stratejilerine örnekler gösteriyoruz.
 
Çal??anlar bir web günlü?ü haz?rlar, gönüllüler firmayla ilgili haberleri gösteren bir Twitter beslemesi olu?turur, ?ef ise kendi podcast'iyle denemeler yapar. Bunlarla u?ra?mayan firmalar bile çok yak?nda ?unu anlayacak ki di?erleri bu i?lerle u?ra??yor: Belki en çok tan?nan örneklerden biri 2005'te sat?n ald??? Dell bilgisayar? hakk?nda internette ?ikayette bulunan web günlü?ü yazar? Ikone Jeff'tir. Jeff, firmaya büyük zararlar veren bir ç??? ba?latt?. ?imdiyse herkes ?u konuda hemfikir: Hiç kimse Web 2.0'? görmezden gelemez, her firma sosyal medya konusuyla yüzle?mek zorundad?r.
 
A? otoban?nda etkile?im

Fakat "Soysal Medya" (Social Media) terimi tam olarak ne anlama geliyor? Bu terimle s?kça ili?kilendirilen ba?ka bir slogan "User generated content"tir; bu ifadeyle kullan?c? taraf?ndan çevrimiçi olarak haz?rlanan içerikler kastedilir. Eskiden internet tek istikametli bir yol iken bugün bir otobanda araba sürüyoruz. H?zl? bir ?ekilde bir orada bir burada yaz?lar yay?mlan?yor, kullan?c? birçok yere pasif bir ara?t?rmac? ve aktif bir kat?l?mc? olmaya davet ediliyor. Etkile?im ise orta noktada yer al?yor.
 
Sosyal medyan?n avantajlar?ndan biri gerekli çevrimiçi araçlar?n bir insan kaynaklar? ofisi açmaktan çok daha ucuza mal olmas?d?r. ?htiyac?n?z olan tek ?ey internet eri?imi ve biraz zaman. ?lerleyen sayfalarda nelere dikkat etmeniz gerekti?i ve soysal medya ile nas?l ba?ar?l? olabilece?inizi ö?reneceksiniz.
 
Sosyal medyan?n avantajlar?
 
H?zl?, ucuz ve inand?r?c?: Sosyal medya stratejisini sürekli olarak kullananlar bir ta?la iki tu? vurabilir.
 
Sosyal medya güvenilirdir
 
Ünlü bir Alman firma yöneticisinin dedi?i gibi: "Bir insana, bir firmadan daha fazla güveniriz." ??te sosyal medya da bu cümlede anlat?lmak istenenle paralel bir yap?ya sahip. Zira soysal medya alan?nda halkla ili?kiler bölümü web günlü?ü yazmaz, anla??lmas? ve okunmas? bir o kadar uzun süren bas?n aç?klamalar? yay?mlanmaz; burada insanlar konu?ur. CEO veya stajyer olsun, burada herkes kendini ve dolay?s?yla firmay? da sempatik hale getiren ki?isel bak?? aç?s?n? dile getirir. Böylece tüketici ile güvenilirli?i baz alan yak?n ve uzun vadeli bir ba? olu?turulmu? olur.
 
Sosyal medya h?zl? ve günceldir
 
Resmi bir duyurunun çevrimiçi yay?mlanmas? veya firman?n yap?lan bir ?ikayete tepki vermesi haftalarca sürebilir. Twitter gibi sosyal medya kanallar? ise dakikalar içerisinde tepki verebilir. Yaz?y? gir ve "gönder" tu?una bas; bu kadar! Art?k tüm dünya olaydan haberdar olabilir.
 
Sosyal medya ucuzdur
 
Facebook, Twitter ve benzeri a?larda hesap olu?turman?n hiçbir maliyeti yoktur. Bir soysal medya stratejisine sahip olan ve çal??anlar?n? bununla güdüleyen bir firma sadece tek bir maliyet öder: zaman. ?u veya bu bölümde birkaç saat u?ra?mak gerekebilir; hatta podcast kay?tlar?nda bu süre bir aya dahi ç?kabilir.
 
Sosyal medya ileti?imi kolayla?t?r?r
 
Kullan?m alanlar? çe?itlidir: Sosyal medyay? mü?terilerinizle ileti?ime geçmek için kullanabilirsiniz. Böylece mü?terilerin uyar?lar? ve ele?tirileri direkt i?leme konulabilir ve bu sayede iyile?tirilmi? bir ürün veya hizmet ortaya ç?kabilir.
 
Sosyal medyay? elbette firma içi ileti?im için de kullanabilirsiniz. Kapal? bir Twitter veya Facebook grubu tüm çal??anlar?n direkt ?ef taraf?ndan bilgilendirilece?i biçimde yap?land?r?labilir. Bu tarz bir yap?land?rmada d??ar?dan kimse yaz?lanlar? okuyamaz.
 
Sosyal medya firma imaj?n? iyile?tirir
 
Sosyal medya dan??manlar? için ?uras? kesin: Kim bu medya tipini kullan?rsa ilgiyi üzerine çeker. Kullanmayan?n ise i?i internette zordur. Statik bir firma web sitesi hiçbir i?e yaramaz; çünkü Twitter veya Facebook'ta yap?lan bir girdi Google arama sonuçlar?nda üst s?ralarda yer al?r. Böylece potansiyel yeni mü?teriler sizin fark?n?za var?r. Özellikle "dijital yerlilerin", yani interneti ikinci vatan? gibi benimsemi? kullan?c?lar?n be?enisini kazan?rs?n?z. Bu sayede hem tan?nma oran?n?z yükselir hem de firma imaj?n?z itibar kazan?r. ?nternet en önemli ileti?im ortam? haline geldikçe, sosyal medya ilkeleri de o denli önemli hale geliyor.
 
En büyük sosyal medya efsaneleri
 
Sosyal a?lara ba?lanman?n çok riskli ve sadece zaman kayb? oldu?unu mu dü?ünüyorsunuz? Sizlere birçok firman?n hangi önyarg?lar?n?n gerçekten do?ru olup olmad???n? gösteriyoruz.
 
Bo?a harcanan zaman
 
Eskiden bürolarda spam-mailleri ay?klamak için çokça vakit harcan?yordu. ?imdiyse filtre kullan?m?yla bu sorun ortadan kalkt?. Fakat bu sefer firma yöneticileri çal??anlar?n mesailerini Twitter'da gereksiz durum bildirimleri yazmak veya en yeni Facebook testini yapmakla geçirmesinden korkuyor. Birçok firma tam olarak bu sebepten dolay? soysal medya uygulamalar?n eri?imi engellemi?tir. Ara?t?rmalara göre ABD'deki firmalar?n yüzde 50'sinden fazlas? bunu yapm?? durumda.
 
Fakat yasaklar rahatl?kla a??labiliyor; mesela cep telefonundan mobil internet eri?imi buna bir örnek olabilir. Halbuki giri?imcilerin çal??anlar için sosyal medya kullan?m?yla ilgili anlaml? kurallar olu?turmas? çok daha mant?kl? bir çözüm olacakt?r. Bu sayede çal??anlar umuma aç?k ortamlarda tart??malara kat?labilir, firma hakk?nda yorum yapabilir ve i? arkada?lar?yla bilgi al??veri?inde bulunabilir. Bu çözüm, çal??an?n evdeki PC'sinin ba??na geçip firma hakk?nda veryans?n yapmay? iple çekmesinden çok daha iyidir.
 
Güvenlik riskleri
 
Elbette siber suçlular da sosyal medya a?lar?n? ke?fetti. Fakat riskler minimuma indirilebiliyor. Çal??anlar, özel verileri ilgilendiren konularda genel olarak daha dikkatli davranmal? ve bunlar? her yerde aç?klamamal?. Bu verileri ille de yay?mlamak isteyenler bunlara eri?ecek ki?ileri s?n?rland?rmal?; mesela sadece arkada?lar ve tan?d?klar.
 
Büyük anti-virüs yaz?l?m? üreticileri de geçen süre zarf?nda sosyal medyalara odaklanm?? durumda, koruma her geçen gün daha da güçleniyor. En büyük tehlike genellikle insan?n kendisi oldu?u için bir sosyal medya ilkesi olu?turulmal? ki, çal??anlar firma s?rlar?n? aç??a ç?karamas?n.
 
Kimse ilgilenmiyor
 
Yanl??. Her ay on bir bin Avrupal?, mikro web günlü?ü arac? Twitter'? kullan?yor. Say?lar muhtemelen daha yüksektir; çünkü sadece Twitter'?n kendisi dahil edildi; üçüncü parti uygulamalar üzerinden eri?im dahil de?il. Böylece eri?im, geçen seneye göre on be? kat daha artm?? oluyor. Dünya çap?nda 200 milyon web günlü?ü var, podcast'lerin say?s? da benzer ?ekilde yüksek. Facebook'un Türkiye'deki kay?tl? kullan?c? say?s? her geçen gün art?yor.
 
Demek oluyor ki birçok insan firmalar?n bu tip a?larda kendilerini nas?l sundu?uyla ilgileniyor ve bu ki?iler sadece teknoloji ç?lg?n? kullan?c?lar de?il.
 
Mü?teri hizmetleri daha iyisini yapabilir
Mü?terilerinizle ileti?ime geçmek için muhtemelen bir mü?teri hizmetleri bölümünüz vard?r. Elbette bir ça?r? merkezi de s?kça sorulan sorular? ustaca ve h?zl? bir biçimde yan?tlayabilir. Fakat her ikisinde de nadiren güven ba?? olu?ur.
 
Hatt?n di?er ucundaki ses her zaman anonimli?ini korur. Bu yüzden mü?teriler, mü?teri hizmetlerinden hayal k?r?kl???na u?rad???nda sosyal medyadan ula??labilen ve dolay?s?yla bir "yüze" sahip çal??anlara yönelmeyi tercih eder.
 
Sosyal medyada neler yapmal??
 
Dinlemek, yan?t vermek, aktif rol oynamak: Bu temel stratejiler her sosyal medya stratejisinin temelini olu?turmal?.
 
?nternet, benim firmam hakk?nda ne biliyor?
Web 2.0'daki ilk ad?m? bir arama motorunda gerçekle?tirmelisiniz. Kendiniz veya çal??anlar?n?z internette firman?z hakk?nda bir ?ey yazmam?? olsa dahi üçüncü ki?ilerin yazd??? birçok içeri?i bulma ihtimaliniz var. Google News Alert, Technorati ve veya Twitter Search aramada size yard?mc? olur. Firma ismini yaz?n ve arama sonuçlar?na göz at?n. Büyük firmalar geni? çapta sosyal medya takibi için Radian6 gibi profesyonel araçlar kullan?r.
 
Aktif rol oynay?n
 
Kendi çal??anlar?n?z ve firma için hesaplar olu?turun. Soysal medya dan??manlar? olu?turulacak hesaplarda gerçek isimlerin kullan?lmas? ve ki?inin firmay? temsil etti?inin aç?kça belirtilmesi gerekti?ini söylüyor. Ayr?ca güvenilir bir imaj vermeye çal???lmal? ve kesinlikle basmakal?p reklam mesajlar? da??tmaya kalk???lmamal?.
 
Diyaloga geçme
 
Örne?in bir forumda tüketici, firman?z hakk?nda negatif bir yorumda bulundu. Cevap verin! Konu hakk?nda kendi bak?? aç?n?z? dile getirin veya gönül al?c? tekliflerde bulunun! Web 2.0 art?k tek yönlü bir yol de?il, burada ileti?im kurulmal?. Ayn? durum internet sunumlar? için de geçerli: ?leti?im imkanlar? kurun, yorum ve ele?tirilere izin verin, geri besleme (feedback) yap?n. Ancak böyle yapt???n?zda Web 2.0 i?e yarar.
 
Güncel kal?n
 
Eskiden internet siteleri programlan?r ve ancak ?irket yöneticisi de?i?ti?inde güncellenirdi. Bugünlerde internet f?rsatlar?n?n sürekli olarak de?i?mesi gerekiyor. Günlük, hatta saatlik aral?klarla yeni içeriklerle beslenmeleri gerekiyor. Mü?terilerin ilgisini çekece?ini dü?ündü?ünüz konulara dikkat edin ve bunlar? hemen Facebook'ta veya Twitter'da yay?lmay?n. Bu ek kaynak tüketimi anlam?na geliyor; fakat kesinlikle kar??l???n? alacaks?n?z.
 
Uygulama: Ba?ar?ya götüren be? ad?m
 
Eninde sonun sonunda firman?z?n yolu sosyal medyadan geçecektir. Buradaki püf noktalar size ilk ad?mlar?n?zda yard?mc? olacakt?r.
 
?lk önce oturum aç?n
 
Her sosyal medyada kendinize has bir hesap olu?turmal?s?n?z. ?stenen bilgiler ise siteden siteye de?i?ecektir: Ya gerçek isminizi (Facebook'ta böyle yap?lmas? tavsiye edilir) ya da firma ad?n? (Twitter'da) girmeniz gerekiyor. Buna ek olarak web sitenizin adresi, bir foto?raf ve ki?inin veya firman?n k?sa bir tan?mlamas? yeterli olacakt?r.
 
Kendinizle ilgili neleri aç??a ç?karmak istedi?inize iyi karar verin; fakat çok fazla alan? bo? b?rakmay?n. Sonuçta okurlar hesab?n arkas?ndaki ki?iyi tan?mak ister. Twitter vb. ile vakit geçirmek istemeyenler de en az?ndan kendi ismini veya firman?nkini buraya kaydetmelidir. Ancak bu ?ekilde ba?kalar?n?n sizin isminizi kullanarak itibar?n?z? bozacak, rahats?z edici eylemlerde bulunmas?n? engelleyebilirsiniz.
 
A??n?z? buraya ba?lay?n
 
Sosyal medya tek ba??na e?lenceli de?ildir. Dolay?s?yla ba?laman?z gerekecektir. Facebook ve Twitter gibi birçok site kay?tl? kullan?c?lar aras?nda arama yapman?za imkan verir. E?er bilgi koruma haklar? yönünden bir ?üpheniz yoksa siz de arama sonuçlar?nda listelenmeyi etkinle?tirin. ?ayet istemiyorsan?z i? arkada?lar?n?z?n isimlerini yaz?p kimlerin kay?tl? oldu?unu ö?renebilirsiniz. Bu elbette biraz uzun sürecektir.
 
Sessiz kalmay?n
 
Ba?lang?çta sadece di?er ki?ilerin yazd?klar?n? okumak yeterli olacakt?r. Fakat sonralar? siz de ke?fe ç?k?p aktif hale gelmelisiniz. Di?er insanlar? ilgilendirebilece?ini dü?ündü?ünüz fikirleriniz var m?? Kendiniz girdiler yaz?p dü?üncelerinizi ve buldu?unuz ilginç linkleri payla??n. Ba?kalar?n?n profil sayfan?zda zevkle gezmesini sa?lay?n, çünkü burada her zaman ke?fedilecek bir ?ey vard?r.
 
Ölü gibi davranmay?n
 
Birileri firman?z?n bir ürününü sat?n al?p be?enmedi?i için size ?ikayette mi bulundu? Bir mü?teri web sayfan?z? iyile?tirmeye yönelik bir öneri mi sunuyor? ??te kullan?c?y? hayran?n?z haline getirme ?ans?na sahipsiniz. Sizinle ileti?ime geçmek isteyen ki?ilere cevap verin. Hatta bu i? için umuma aç?k forumlar? veya yorum b?rakma fonksiyonunu kullan?n. Dürüst, aç?k ve uzla?t?r?c? olun. Ancak böyle yapt???n?zda sinirli bir mü?teriyi yat??t?rabilirsiniz.
 
Kendiniz sürekli bilgilendirin
 
Google News Alert gibi izleme araçlar?n?n d???nda kendinizi daha büyük görevlere haz?rlay?n. ?nternetteki yorumlar bazen öyle ç???rdan ç?kar ki bunlar, firmay? sürekli büyüyen bir krize sürükleyebilir. Bu yüzden profesyonel web izleme firmalar?ndan yard?m al?n ve web'deki ününüzü sürekli olarak izletin. Böylece olaylar kritik noktaya gelmeden çözüme ula?t?r?labilir.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri