forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

kurtlar_vadisi"Kurtlar Vadisi dizisine özellikle Star TV’ye geçtikten sonra bir haller oldu. Dizinin oturmu? karakteri Davut Tataro?lu’nun 'kötü medya patronu' imaj?n? yok etmek için senaryoda her türlü numara çevrilmi?." Taraf yazar? Emre Uslu'ya göre, dizide bahsedilen Görü? gazetesiyle Taraf kastediliyor...  
 
 
 
 
EMRE USLU'NUN TARAF'TAK? YAZISI
 
 
Kurtlar Vadisi: GDO
 
 
Bu sütunda, demokrat Taraf okurlardan gelebilecek ele?tirileri de göze alarak, iki defa Kurtlar Vadisi dizisine destek veren yaz? yazd?m. Bu yaz?larda diziyi desteklememin nedenini ?u ?ekilde aç?klam??t?m: Bu ve benzeri diziler, toplumu, sorgulayan bir toplum haline getiriyor. Bu dizilerin de katk?s?yla insanlar, siyasi cinayetlerin ve entrikalar?n “arkas?nda bir bit yeni?i” ar?yor. Bu dizler insanlar?n olaylara ku?kucu bir ?ekilde bakmas?na yard?mc? oluyor. Bizim gibi ülkelerde toplumlar?n ku?kuculu?u iyidir. Bu sayede, etnik veya mezhepsel fay hatlar?n? harekete geçirerek, toplumsal çat??ma ç?karmak isteyen Ergenekon tipi yap?lanmalar?n i?leri zorla??yor.

Ancak, Kurtlar Vadisi dizisine özellikle Star TV’ye geçtikten sonra bir haller oldu. Do?rusu ?imdiye kadar bu yorumu yapmamak için kendimi çok tuttum. Erken bir yorum yapmak istemedi?imden biraz bekledim. Dizinin yeni kanal?nda yay?nlanmaya ba?lamas?n?n ertesinde ?amil Tayyar’?n yazd??? “Kurtlar Vadisi Para” yaz?s?ndaki diziye yönelik ele?tirilerini de aceleci bulmu?tum. Ancak geçen zaman içerisinde Tayyar’?n yan?lmad???n? gördüm. Dizinin oturmu? karakteri Davut Tataro?lu’nun “kötü medya patronu” imaj?n? yok etmek için senaryoda her türlü numara çevrilmi?. Tataro?lu iyi bir adam olarak yans?t?lm?yor ama medya patronu vurgusu neredeyse yok olmu? durumda. Art?k Tataro?lu’nun gazetelerinden söz edilmiyor, onun gazeteleri ekranlarda gösterilmiyor.

Belli ki “dizi ekibi Star TV’ye geçtikten sonra, dizideki kötü medya patronu Tataro?lu’nu temize ç?karmak istiyor” ele?tirilerinden de sak?nmak için Tataro?lu’nu do?rudan temize ç?karm?yor. O’nu Gladio’nun adam? olarak gösteriyor ama onun medya patronu oldu?una hiç vurgu yap?lm?yor. Öyle ki diziyi Star TV’den itibaren izlemeye ba?layan bir seyircinin Tataro?lu’nun medya patronu oldu?unu anlamas? neredeyse imkâns?z. Aksini ispat etmek için yapt?klar? aç?klamalarda Tayyar’? topa tutan dizi yap?mc?lar?n?n argümanlar? hiç de ikna edici de?il.

Buraya kadar olanlar bir nebze kestirilebilir durum. Ancak dizideki as?l sürpriz Taraf’a yap?lan sald?r?. Dizide Taraf Polat’?n ba? dü?man? ?skender ile ortak çal??maya ba?layan ve rakibi Tataro?lu’nu bitirmek için ?skender’den gelen belgeleri yay?mlayan Turan Bey’in gazetesi gibi gösteriliyor. Bunu sa?lamak için de Taraf’?n NTV’den özür diledi?i “Kay?tlar Yanl??” man?eti seyircinin gözüne sokacak ?ekilde ekrana yans?t?l?yor.

Bu senaryoya göre Turan Bey’in gazetesi Görü? (Taraf) ?skender’in ortal??? kar??t?r?p ülkeyi kan gölüne çevirmek için ba?latt??? yeni sava?ta belge yay?mlayarak ?skender’e yard?m ediyor. Bir sahnede ?skender, Turan Bey’e ?öyle diyor: “Türkiye’yi anar?iye bo?aca??m. Elimdeki belgeleri senin gazeten küçük küçük yay?mlamaya ba?layacak. Tataro?lu, suikast i?ine beni kar??t?r?yor. Sen yar?n ‘Vurulmadan önce Ba?bakan’la en son kim görü?tü ve Ba?bakan’dan ne istedi’ diye bir man?et at.”

Tabii ki o “man?et” Taraf’?n “Kay?tlar Yanl??” man?etiyle ç?kt??? günkü gazeteye yerle?tirilmi?. Böylece bir yandan Tataro?lu asl?nda ?skender ve Turan Bey taraf?ndan kötülenen medya patronu imaj? veriliyor (?amil Tayyar’?n dedi?i gibi dizinin Star TV’ye geçmesinden sonra asli görevi bu olsa gerek) bir yandan da Taraf’a mide bo?lu?undan bir yumruk sallan?yor.

En az?ndan son bölümde iyice ortaya ç?kan manzara ?u: Kurtlar Vadisi ekibi Taraf’?n çeteler, Ergenekon, cunta ve tabii ki derin yap?larla olan mücadelesinden fevkalade rahats?z olmu?. Taraf gibi bir gazeteyi bile ülkeyi “anar?iye bo?mak” isteyen ?skender’in hizmetinde bir gazete olarak yans?tmak istiyorlar.

Kurtlar Vadisi için ?imdiye kadar destek yaz?lar? yazm?? biri olarak, geldikleri noktay? belirtmek zorunday?m: misyonlar?na, duru?lar?na ve seyircilerine kalle?lik. Hem de, yap?mc?lar?n muhafazakâr duru?lar? ve geni? muhafazakâr izleyici kitlesine ra?men yeni misyonlar? bu memlekette demokrasiyi savunan Taraf’? arkadan vurmak olsa gerek.


Taraf
’? hem de seyircinin gözünün içine sokarcas?na çetenin gazetesi gibi lanse etmek bir tesadüf eseri olamayaca??na göre dizi yap?mc?lar?na bir haller olmu? olmal?. Kime ve neye hizmet ettiklerini çok anlam?? de?ilim ama Taraf’a sald?rmak için mahcup ve sinsi bir yöntem kullanmak en az?ndan dizinin ki?ili?i ve duru?una uymuyor. Taraf’? çok destekleyen ve ayn? zamanda Kurtlar Vadisi dizisini de izleyen muhafazakâr izleyiciyi kaç?rmamak için, sinsi bir yöntem benimsemi?ler.

Ama benim anlamad???m dizi ekibini, kendi de?erlerine ters dü?erek ve geni? izleyici kitlesini kaybetme riskini bile göze alarak, böylesi bir sald?r? yapmaya yönlendiren dürtü ne? Bu noktada ?amil Tayyar’?n “para” argüman?na kat?lm?yorum. Ba?ka bir itkisel durum olmal?... Bu memleketin kay?ts?z ve ko?ulsuz çetelerle sava?an belki de tek gazetesini, bu memlekette bar?? isteyen en önemli gazeteyi, Taraf’?, anar?i planlar?na yard?m eden gazete gibi göstermek için hin yöntemler kullanmak nas?l aç?klanabilir?

Bu haliyle Kurtlar Vadisi Pusu, Geneti?i De?i?tirilmi? Organizma gibi...
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri